Άρθρα 26, 94 και 96 του Συντάγματος (περί αρμοδιότητας των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων) – Αρχή ne bis in idem κατά την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο

Σώρευση ποινικής  και διοικητικής διαδικασίας και δίκης κατά του ίδιου προσώπου για την ίδια παράβαση λαθρεμπορίας – Ερμηνεία του άρθρου 100 του Συντάγματος  

ThanasisΆρθρα 26, 94 και 96 του Συντάγματος (περί αρμοδιότητας των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων) – Αρχή ne bis in idem κατά την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο
περισσότερα

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 3/2019- Απάτη – Πρόσληψη σε θέση εργασίας εξ αιτίας της υποβολής πλαστού τίτλου σπουδών

Απάτη – Πρόσληψη σε θέση εργασίας εξ αιτίας της υποβολής πλαστού τίτλου σπουδών – Έλλειψη νόμιμης βάσης – Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα – Νόμος για τους καταχραστές του Δημοσίου -. Επί απάτης που συνεπάγεται περιοδικές καταβολές εκ μέρους του εξαπατηθέντος, συνιστάμενες στη χωρίς υποχρέωση καταβολή ενός επιδόματος ή μισθού, δεν συντρέχει περίπτωση κατ’’ εξακολούθηση τέλεσης της απάτης. Για να υπάρξει εξακολουθούν έγκλημα, θα πρέπει να διαπράττεται κάθε φορά μια νέα αυτοτελής απάτη.

ThanasisΟλομέλεια Αρείου Πάγου 3/2019- Απάτη – Πρόσληψη σε θέση εργασίας εξ αιτίας της υποβολής πλαστού τίτλου σπουδών
περισσότερα

Τέλος δικαστικού ενσήμου – Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου – Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας – Σώρευση αγωγών

Επιβολή στις εκκρεμείς ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1/1/2020, τέλους δικαστικού ενσήμου. Η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη αποτελεί συνταγματικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη ισοδυναμώντας με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος. Οι οικείες διατάξεις κρίνονται αντικείμενες στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ και ως εκ τούτου μη εφαρμοστέες.

ThanasisΤέλος δικαστικού ενσήμου – Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου – Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας – Σώρευση αγωγών
περισσότερα

Α.Π. 817/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ThanasisΑ.Π. 817/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
περισσότερα

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου – Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας – Αρχή αναλογικότητας – Προστασία περιουσίας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν είναι επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικών μέτρων τα οποία συνεπάγονται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και δραματική συρρίκνωση της εθνικής οικονομίας. Η επιλογή μέτρων προς αντιμετώπιση δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας δεν δικαιολογεί εν λευκώ και εκ προοιμίου οποιοδήποτε μέτρο. Η επιλογή ελέγχεται με βάση τις αρχές που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις υπερκείμενες νομοθετικά διεθνείς συμβάσεις. Η κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που επήλθε με το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου Γ του ν. 4046/2012 αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και στην αρχή της αναλογικότητας (Συντ. 25 παρ. 1).

ThanasisΑρχή κοινωνικού κράτους δικαίου – Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας – Αρχή αναλογικότητας – Προστασία περιουσίας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης
περισσότερα

Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Δικαστικό ένσημο – Αγωγή αναγνωριστική

Ακυρότητα διαθήκης λόγω μη ιδιόχειρης καθ’ ολοκληρίαν γραφής αυτής. Επέρχεται ακόμη κι αν το περιεχόμενο της βούλησης του διαθέτη είναι αναμφισβήτητο. Την ακυρότητα μπορεί να προτείνει καθένας που έχει έννομο συμφέρον, όπως οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του διαθέτη, οι κληρονόμοι του εξ αδιαθέτου κληρονόμου, οι δανειστές του εξ αδιαθέτου κληρονόμου και εκείνος που βλάπτεται από την ύπαρξη της.

ThanasisΑκυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Δικαστικό ένσημο – Αγωγή αναγνωριστική
περισσότερα

ΣΤΕ 689-2019 – Προστασία περιβάλλοντος

Επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται εκτάσεις ως περιοχές προστασίας της φύσης, Εθνικά πάρκα ή ζώνες προστασίας αυτών και να επιβάλλονται, αφού τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, μέτρα που συνεπάγονται την απαγόρευση της ανάπτυξης ορισμένων δραστηριοτήτων σε αυτές ή τη χρήση τους για ορισμένο σκοπό. Αν το επιβαλλόμενο μέτρο έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας κατά τον προορισμό της, η οποία υπερβαίνει το εύλογο όριο ανοχής και αλληλεγγύης, γεννάται αξίωση του ιδιοκτήτη έναντι του Δημοσίου προς αποζημίωση, που θεμελιώνεται ευθέως στο άρθρο 22 παρ.1 του ν. 1650/1986. Η αδράνεια της Διοίκησης να εκδώσει το σχετικό διάταγμα δεν αντιβαίνει στην προστασία του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει ευθεία αξίωση αποζημίωσης, όμως η Διοίκηση δεν μπορεί να επιλέξει ένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο οικονομικά αντισταθμίσματα. Το νομοθετικό αυτό δεν μπορεί να πληρωθεί ερμηνευτικά από τον δικαστή. Αντίθετη μειοψηφία. Επιβολή μερικού περιορισμού του εύρους της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του ακινήτου της αναιρεσίβλητης εξαιτίας περιορισμών και δεσμεύσεων, οι οποίοι επιβλήθηκαν για την κήρυξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και επιδίκαση αποζημίωσης. Εφόσον δεν υφίσταται πλέον αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του ΣτΕ, απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.3900/2010. 

ThanasisΣΤΕ 689-2019 – Προστασία περιβάλλοντος
περισσότερα

ΣΤΕ 551-2019 Υγειονομική νομοθεσία

Η εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν θεσπίσθηκε επί τη βάσει κριτηρίων προκυπτόντων από τη διεθνή σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005, αλλά  υπαγορεύθηκε από δημοσιονομικούς λόγους και η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 είναι ανίσχυρη. Η προσβαλλόμενη κυα Υ1/Γ.Π.οικ.134274/2011, όπως τροποποιήθηκε με την κυα Υ1/Γ.Π.οικ.134274/2011, εκδόθηκε επί τη βάσει μη εγκύρου εξουσιοδοτήσεως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ThanasisΣΤΕ 551-2019 Υγειονομική νομοθεσία
περισσότερα

ΣΤΕ 2825/2018 – Ελληνική Αστυνομία

Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 του ν. 3686/2008 προάγονται στον βαθμό του υπαστυνόμου β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία έτη στον βαθμό τους και το 32ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 48ο έτος. Πότε οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται επ’ ανδραγαθία στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄. Αν και δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα η προαγωγική εξέλιξη των αστυνομικών υπαλλήλων, πρέπει να τηρούνται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Οι ρυθμίσεις του νόμου σχετικά με την προαγωγή ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του υπαστυνόμου β’, με την συμπλήρωση του οριζομένου χρόνου υπηρεσίας, δεν παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, ούτε την αρχή της αναλογικότητας. Αντίθετη μειοψηφία. Η εμπειρία των εν λόγω αστυνομικών υπαλλήλων δεν κτάται μόνο στον κατεχόμενο βαθμό αλλά καθ’ όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Η ουσιαστική ορθότητα της επιλογής των κριτηρίων προαγωγής των ανθυπαστυνόμων εκφεύγει των ορίων του δικαστικού ελέγχου. Το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος δεν έχει πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση των αστυνομικών υπαλλήλων. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3900/2010.

ThanasisΣΤΕ 2825/2018 – Ελληνική Αστυνομία
περισσότερα

ΣΤΕ 435-2019 Ελεγκτικό Συνέδριο

Για την προαγωγή στη θέση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας απαιτείται προηγουμένως συναίνεση του επιλεγομένου δικαστικού λειτουργού. Ως συναίνεση θεωρείται και η μη ρητή εναντίωση του προταθέντος προς προαγωγή. Η παρ. 5 του άρθρου 90 στου Συντάγματος ερμηνεύεται σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Συντάγματος και του δικαίου της ΕΕ. Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο αμφισβητείται η συνδρομή της ανωτέρω προϋποθέσεως, δεν εμπίπτει στο απαράδεκτο της παρ. 6 του άρθρου 90 του Συντάγματος και εξετάζεται κατ’ ουσίαν. Αντίθετη μειοψηφία. Εφόσον η αιτούσα εκλήθη σε ακρόαση ενώπιον της Διασκέψεως των Προέδρων της Βουλής, αβασίμως προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη πράξη εξεδόθη χωρίς την συναίνεσή της. Απαράδεκτα προσβάλλεται αυτοτελώς η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διότι, ως προπαρασκευαστική πράξη, στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Παραδεκτά προσβάλλεται το π.δ/γμα διορισμού της αιτούσας στην επίμαχη θέση. Η αίτηση ασκείται με έννομο συμφέρον από την αιτούσα, η οποία επικαλείται ηθική βλάβη, διότι τοποθετείται σε θέση με τετραετή θητεία, κάτι που συνεπάγεται την πρόωρη αποχώρησή της από την υπηρεσία. Αντίθετη μειοψηφία. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.

ThanasisΣΤΕ 435-2019 Ελεγκτικό Συνέδριο
περισσότερα