ΔΕΑ 699/2019

Αχρεώστητες παροχές – Αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο εύλογου χρόνου από την είσπραξή τους, ο οποίος κρίνεται εκάστοτε αναλόγως των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης και πάντως, ελλείψει αντίθετης ρητής διάταξης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ετών, αν οι παροχές αυτές έχουν μεν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον ασφαλιστικό οργανισμό, ο ασφαλισμένος, όμως, τις έχει εισπράξει καλοπίστως – Η αναζήτηση των παροχών αυτών επιτρέπεται μόνο εφόσον κριθεί ότι αυτός που έχει εισπράξει τα αναζητούμενα ποσά τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο έναντι του οργανισμού, η κρίση δε για τη συνδρομή του δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς – Αντίθετα, κατά την έννοια της αυτής διατάξεως, επιβάλλεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ των ποσών αυτών αν το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εισπράξεως και της αναζητήσεως είναι μικρό, εκτός αν αυτός που έχει εισπράξει παρανόμως, πλην καλοπίστως, τις χρηματικές ασφαλιστικές παροχές, έχει επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η επιστροφή τους στο ΙΚΑ θα επιφέρει σε βάρος του απρόβλεπτες και δυσμενείς για τη διαβίωσή του συνέπειες –

ThanasisΔΕΑ 699/2019
περισσότερα

ΠολΠρΠατρών 435/2020

Ευθύνη από δημοσίευμα – Ανάρτηση στο διαδίκτυο – Ειδική διαδικασία εκδίκασης διαφορών -.

Θέσπιση ειδικής διαδικασίας εκδίκασης διαφορών που αφορούν ευθύνη από δημοσίευμα που θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός προσώπου. Ανάλογη εφαρμογή και επί προσβολών προσωπικότητας που συντελούνται στο διαδίκτυο μέσο ηλεκτρονικών σελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων που λειτουργούν ως διεθνές μέσο διακίνησης πληροφοριών.

ThanasisΠολΠρΠατρών 435/2020
περισσότερα

ΑΠ 269-2020 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Διευθυντικό δικαίωμα και μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης.
Ανάθεση καθηκόντων κατώτερης φύσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Εννοια αναιρετικού λόγου έλλειψης νόμιμης βάσης κατ΄ άρθρο 560 αριθμ. 6 ΚΠολΔ. Αναιρεί λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης και ειδικότερα για αντιφατικές και παράλληλα ανεπαρκείς αιτιολογίες.

ThanasisΑΠ 269-2020 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
περισσότερα

Άρειος Πάγος 1459-2019 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα. Αναιρετέα η απόφαση όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, με βάση το πραγματικό του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία).

ThanasisΆρειος Πάγος 1459-2019 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
περισσότερα

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3453/2019

Ενδικοφανής Προσφυγή – Μόνον οι λόγοι που προτάθηκαν με την ενδικοφανή προσφυγή προβάλλονται παραδεκτά με την εν συνεχεία ασκηθείσα προσφυγή κατά της πράξης που εκδίδεται επ’ αυτής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, εκτός αν πρόκειται για αυτεπάγγελτα εξεταζόμενους λόγους ή για νομικούς που δεν σχετίζονται με την έρευνα πραγματικών στοιχείων. Οι διατάξεις που άγουν σε περιορισμό του δικαιώματος άσκησης ενδίκου βοηθήματος θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Η μη επίκληση των λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής με το έγγραφο της ένστασης, αλλά η προβολή αυτών προφορικώς ενώπιον της Τ.Δ.Ε. δεν επιφέρει το απαράδεκτο της ενδικοφανούς προσφυγής. Αναστολή της λήξης προθεσμιών που τάσσονται από διοικητικούς νόμους, αν κατά τη λήξη τους συμβεί γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία, η αναστολή αυτή διαρκεί όσο και το γεγονός αυτό. Τι συνιστά ανωτέρα βία.

ThanasisΜονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3453/2019
περισσότερα

ΑΠ 40/2020 Τραυματισμός

Τραυματισμός – Υποχρέωση φύλαξης και επιτήρησης χώρου – Υπαιτιότητα παθόντος – Λήψη υπόψη τεχνικής πραγματογνωμοσύνης – Διδάγματα κοινής πείρας – Απόρριψη αναιρετικών λόγων.
Τραυματισμός που επήλθε από ηλεκτροπληξία κατόπιν της εισέλευσης του παθόντος σε φυλασσόμενο χώρο όπου ευρίσκονταν παροπλισμένα βαγόνια σιδηροδρόμου και την αναρρίχηση σε βαγόνι. Έλλειψη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της αποδιδόμενης αμελούς συμπεριφοράς στα αρμόδια όργανα του εναγόμενου οργανισμού και του ένδικου ατυχήματος και του εξ αυτού επελθόντος τραυματισμού του ενάγοντος. Δεν αποδείχθηκε αμελής συμπεριφορά των οργάνων του εναγόμενου οργανισμού. Σαφείς πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες. Λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αναιρετικός λόγος για παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Εν προκειμένω η παραβίαση δεν αφορά στην εφαρμογή των κανόνων του δικαίου ή στην υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σε αυτούς, αλλά αναφέρεται στην εκτίμηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.

ThanasisΑΠ 40/2020 Τραυματισμός
περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7325-2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής – Εισαγωγή με δικόγραφο κλήσης της αξίωσης για την οποία εκδόθηκε ΕΔΠ – Δικαστικό ένσημο -. Εισαγωγή με δικόγραφο κλήσης της αξίωσης από σύμβαση δανείου για την οποία εκδόθηκε ΕΔΠ κατά του καθ’ ου κατοίκου Γερμανίας, ύστερα από την εμπρόθεσμη υποβολή από τον τελευταίο δήλωσης αντιρρήσεων. Μετάβαση στην κατ’ αντιδικία διαγνωστική διαδικασία σύμφωνα με τις δικονομικές διατάξεις της χώρας προέλευσης. Εισαγωγικό δικόγραφο της διαδικασίας αυτής αποτελεί η αίτηση του δανειστή για έκδοση ΕΔΠ. Παρέλκει η εκ νέου καταβολή δικαστικού ενσήμου, καθώς τα έξοδα της παρούσας διαδικασίας δεν υπερβαίνουν τα έξοδα της διαγνωστικής διαδικασίας χωρίς προηγούμενη έκδοση ΕΔΠ.

ThanasisΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7325-2019 ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
περισσότερα

ΑΠ 1551-2019 Ιατρική Αμέλεια

Ο ιατρός ενεργεί με αμέλεια, αν από επιπολαιότητα ή άγνοια των πραγμάτων, που όφειλε να γνωρίζει ή από απρονοησία δεν ακολούθησε γενικά παραδεκτές αρχές της ιατρικής επιστήμης ή σύγχρονες μεθόδους και η σχετική επιπολαιότητα, άγνοια ή απρονοησία τον οδήγησαν σε εσφαλμένη διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή ή επέμβαση για την αποτροπή προσβολών ή κινδύνων κατά της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας ή της ζωής ασθενούς.

ThanasisΑΠ 1551-2019 Ιατρική Αμέλεια
περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 687/2013

Επιχείρηση ιατρικών υπηρεσιών – Ιατρική ευθύνη – Υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς – Συναίνεση του ασθενούς επί ιατρικών πράξεων – Αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού και της ιατρικής επιχείρησης – Αδικοπραξία προστηθέντος – Ιδιωτικές κλινικές και ιατρικά κέντρα – Αδικοπρακτική ευθύνη νομικών προσώπων.

ThanasisΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 687/2013
περισσότερα

ΔΕΘ 315-2019

Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση, αναδρομικότητα πρόσληψης σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης

ThanasisΔΕΘ 315-2019
περισσότερα