ΔΠΑ 391-2019 – Ευθύνη των ασφαλιστικών οργανισμών σε αποζημίωση λόγω παράνομων περικοπών ασφαλιστικών παροχών

Οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις με τα άρθρα 6 του Ν. 4051/2012 και πρώτο του Ν. 4093/2012 αντίκεινται στα άρθρα  22 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Οι ενάγοντες, συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, υπέστησαν παράνομες περικοπές στην κύρια σύνταξή τους και  έχουν αξίωση αποζημίωσης για την περιουσιακή ζημία του υπέστησαν.  Οι επίδικες αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί κατά το άρθρο 137 Β παρ. 1του Ν. 3655/2008. Δεκτή η αγωγή. (Παρατηρήσεις Παναγιώτας Ξυλάκη, στη ΘΠΔΔ 2019/273).

ThanasisΔΠΑ 391-2019 – Ευθύνη των ασφαλιστικών οργανισμών σε αποζημίωση λόγω παράνομων περικοπών ασφαλιστικών παροχών
περισσότερα

Απόφαση Α.Π. 1398-2018 Σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια

 Ο κατηγορούμενος ιατρός κηρύχθηκε ένοχος για σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς προέβη σε επέμβαση λιποαναρρόφησης προκαλώντας στην παθούσα εκτεταμένες δυσμορφίες. Αμελής συμπεριφορά του ιατρού, που συνιστά παραβίαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και πρακτικής και των συναφών υποχρεώσεών του από την άσκηση του επαγγέλματός του ως ιατρού.

ThanasisΑπόφαση Α.Π. 1398-2018 Σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια
περισσότερα