Απόφαση 2004/2016

ΣΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Μαΐου 2015, με την εξής σύνθεση : Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρμάς, Σωτηρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Σταμάτιος Πουλής, Αγγελική Μυλωνά, Βιργινία Σκεύη, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δημήτριος Τσακανίκας και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι. Επίσης μετείχαν οι Σύμβουλοι Θεολογία Γναρδέλλη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου ως αναπληρωματικά μέλη. Γραμματέας η Ελένη Αυγουστόγλου.

Γενικός Επίτροπος Επικρατείας : Μιχαήλ Ζυμής.

Για  να δικάσει την από 26 Ιουνίου 2013 (αριθμός βιβλίου δικογράφων 215/ 27.6.2013) αίτηση, για αναίρεση της 379/2012 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νικολάου Καραγιώργη.

Κ α τ ά  του Δημητρίου Φάσσαρη του Ανδρέα, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (οδός Κέας 22, Τ.Κ. 152 34), ο οποίος εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και ζήτησε την εκδίκασή της.

Με την 5807/2003 πράξη της 44ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 16086/2003 όμοια, κανονίστηκε η σύνταξη του ήδη αναιρεσιβλήτου (απόστρατου Αντιστρατήγου – Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού), με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Αντιστρατήγου – Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.). Ένσταση του ανωτέρω κατά της ως άνω πράξης απορρίφθηκε με την 330/2004 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του Γ.Λ.Κ..

Με την αναιρεσιβαλλόμενη 379/2012 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος έγινε δεκτή έφεση του ιδίου κατά της ανωτέρω απόφασης, ακυρώθηκε αυτή και, κατόπιν παραδοχής της ένστασης ακυρώθηκαν οι 5807/2003 και 16086/2003 πράξεις της 44ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. και αναπέμφθηκε η υπόθεση στην 44η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. για να προβεί αυτή στον κανονισμό της σύνταξης του αναιρεσίβλητου με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Αντιστρατήγου – Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αναδρομικά από 20.6.2003.

Με την κρινόμενη αίτηση και για το λόγο που αναφέρεται σ’ αυτή ζητείται η αναίρεση της προαναφερόμενης απόφασης του ΙΙΙ Τμήματος.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε :

Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το αναιρεσείον  Ελληνικό Δημόσιο, που ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως  και

Το Γενικό Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος   πρότεινε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη με παρόντα τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός από τον Πρόεδρο Νικόλαο Αγγελάρα που αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, πλην όμως εγκύρως λαμβάνεται η απόφαση του Δικαστηρίου κατά την παρούσα διάσκεψη κατά την ομόφωνη γνώμη των Δικαστών χωρίς την παρουσία του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 2 του ν. 4129/2013 και 78 παρ. 2  του π.δ. 1225/1981. Η Αντιπρόεδρος Άννα Λιγωμένου και οι Σύμβουλοι Αγγελική Μυλωνά, Βασιλική Προβίδη και Βασιλική Σοφιανού (αναπληρωματικό μέλος) απουσίασαν λόγω κωλύματος. Για τη νόμιμη συγκρότηση της Ελάσσονος Ολομέλειας, στη διάσκεψη μετείχαν επίσης οι Σύμβουλοι Θεολογία Γναρδέλλη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου (αναπληρωματικά μέλη).

 

Άκουσε την εισήγηση του Συμβούλου Κωνσταντίνου Κωστόπουλου  και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

 1. Δεν εμποδίζεται η πρόοδος της δίκης από τη δικονομική απουσία του αναιρεσιβλήτου, αφού αυτός εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και ζήτησε την εκδίκασή της, χωρίς όμως πληρεξούσιο δικηγόρο (άρθρ. 16, 27, 65 και 117 π.δ. 1225/1981).

 

 1. Η υπό κρίση αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 379/2012 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (άρθρ. 61 παρ. 1 και 117 π.δ. 1225/1981), έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και κατά τα λοιπά νομότυπα.

 

 1. Η κρινόμενη αίτηση, αφού τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία, πρέπει να εξεταστεί κατά το παραδεκτό και βάσιμο του λόγου της που ανάγεται σε εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή των διεπουσών την επίδικη υπόθεση ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 2838/2000, 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000 και ήδη 169/2007) και 50 του ν. 3205/2003.

 

 1. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία των διεπουσών την επίδικη υπόθεση διατάξεων το δικάσαν Τμήμα δέχθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος εδικαιούτο αναπροσαρμογής της σύνταξής του με βάση το βασικό μισθό Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 6 παρ. 1 περ. θ΄ και 2 του ν. 2838/2000, και όχι με βάση το βασικό μισθό Αντιστρατήγου – Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, δηλαδή του αμέσως επόμενου βαθμού από το βαθμό του Διοικητή 1ης Στρατιάς, τον οποίο έφερε ο αναιρεσίβλητος όταν αποστρατεύτηκε με το από 5.3.2003 π.δ. (ΦΕΚ Γ΄ 50).

 

 1. Από τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1, 2, 3 και 5 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000, Α΄ 153) συνάγεται ότι αν αυξάνεται ο βασικός μισθός των εν ενεργεία στρατιωτικών είτε απ’ ευθείας με την καθιέρωση νέων βασικών μισθών, είτε με ορισμένο χρηματικό ποσό, είτε με τη μορφή ποσοστιαίων αυξήσεων, είτε βάσει συντελεστή, είτε, τέλος, με τη μορφή μισθολογικών προαγωγών χωρίς ιδιαίτερη αξιολόγηση από τα αρμόδια συμβούλια κρίσης για τη χορήγηση αυτών, αλλά με μόνη τη συνδρομή ορισμένων τυπικών αξιολογικών κριτηρίων, ο διαμορφούμενος με τους τρόπους αυτούς μισθός αποτελεί βασικό μισθό κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα που υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή της σύνταξης των στρατιωτικών που αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων οι οποίες τον διαμορφώνουν, χωρίς να απαιτείται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στους τελευταίους η έκδοση νόμου συνταξιοδοτικού χαρακτήρα κατά τους ορισμούς του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος (βλ. Ολομ. Ελ. Συν. 814/2004 και Πρακτικά 24ης Γεν. Συν. της 2.10.2002).

 

 1. Με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) αυξήθηκε, με τη θέσπιση μισθολογικών προαγωγών, ο βασικός μισθός όλων γενικά των βαθμών των υπαξιωματικών και αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση ορισμένου για κάθε βαθμό χρόνου συνολικής πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 1.7.2002 με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3016/2002), ορίζεται : «Σε αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (…) καθώς και σε απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο σώμα των αξιωματικών και τα κοινά σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων από την ονομασία τους ως αξιωματικοί, (…), παρέχεται, με πράξη του αρμόδιου Υπουργού, βασικός μισθός επόμενου και μεθεπόμενου βαθμού, (…), με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα ως εξής : α. (…) θ. Σε Αντιστράτηγους, με τη συμπλήρωση είκοσι εννέα (29) ετών, ο αμέσως επόμενος βασικός μισθός του μισθολογικού τους βαθμού». Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται : «Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω και αντίστοιχοι, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται μισθολογικά στον αμέσως επόμενο βαθμό από εκείνον με τον οποίο μισθοδοτούνται με πλήρη βασικό μισθό, ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους».

 

 1. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις … στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων …» (Α΄ 297), ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού, πολλαπλασιαζόμενος με ειδικώς καθοριζόμενους κατά περίπτωση συντελεστές. Οι συντελεστές αυτοί είναι για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. 2,50, για τον Αρχηγό Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α. 2,30, για τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς, Αρχηγό Στόλου και Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας 2,10 και για τον Αντιστράτηγο και τους αντίστοιχους 1,95.

 

 1. Από το σύνολο των διατάξεων που παρατέθηκαν στις σκέψεις 4 έως 7 προκύπτει ότι οι συντάξεις των αξιωματικών, οι οποίοι μετά τη συμπλήρωση 29 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό του Αντιστρατήγου και μισθολογικό βαθμό Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, κανονίζονται με βάση τον βασικό μισθό του μεθεπόμενου αυτών βαθμού, ήτοι το μισθό του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

 

 1. Ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 είναι η οικονομική αντιστάθμιση, με την παροχή πρόσθετης μισθολογικής προαγωγής, της αρνητικής υπηρεσιακής εξέλιξης των αξιωματικών από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω, που παραλείπονται από τις προαγωγές και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τον (οργανικό) βαθμό που κατέχουν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, γι’ αυτό και η θεσπιζόμενη με τη διάταξη αυτή μισθολογική προαγωγή χορηγείται προσθέτως εκείνης που τυχόν έχει ήδη λάβει ο στρατιωτικός κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 37 του ν. 3016/2002. Συνεπώς, δεν κωλύεται η σωρευτική εφαρμογή τόσο των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000, όσο και των διατάξεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (Ολομ. Ελ. Συν. 2447/2008, 2277/2009, 1786/2012, 784/2016). Η ως άνω ρύθμιση είναι γενικής εφαρμογής και συνεπώς, το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των περ. η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 προβλέπεται για τους υποστράτηγους και αντιστράτηγους, αντιστοίχως, μισθολογική προαγωγή μόνο επόμενου βαθμού, δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό των δύο αυτών κατηγοριών αξιωματικών, που έχουν λάβει τη μισθολογική αυτή προαγωγή, από την περαιτέρω μισθολογική προαγωγή τους σε εφαρμογή της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, εφόσον αυτοί αποστρατευθούν αυτεπαγγέλτως ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Ολ. Ελ. Συν. 2796/2011, 1786/2012, 784/2016).

 

 1. Στην κρινόμενη υπόθεση, η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δέχθηκε ότι ο ήδη αναιρεσίβλητος, που αποστρατεύθηκε αυτεπάγγελτα με το από 5.3.2003 προεδρικό διάταγμα ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του Αντιστράτηγος, Διοικητής 1ης Στρατιάς και συνολική πραγματική στρατιωτική υπηρεσία πάνω από 29 έτη, δικαιούται κανονισμού της σύνταξής του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 περ. θ΄ (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 3016/2002) και 2 του ν. 2838/2000, με βάση το μηνιαίο βασικό μισθό του βαθμού του Αντιστρατήγου – Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον οποίο έλαβε ένα μήνα πριν από την αποστρατεία του και όχι με βάση αυτόν του βαθμού Αντιστρατήγου – Αρχηγού Γ.Ε.Σ..

 

 1. Εν όψει του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας του αναιρεσιβλήτου (πάνω από 29 έτη), του τρόπου αποστρατείας του (αυτεπαγγέλτως αποστρατευθείς ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του) και του βαθμού που έφερε κατά την αποστρατεία του (Αντιστράτηγος Διοικητής 1ης Στρατιάς) ορθά, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 8, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διέπουσες την επίδικη υπόθεση διατάξεις και τα αντίθετα, που υποστηρίζει το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

 

 1. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναιρέσεως, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη.

Για τους λόγους αυτούς

 

Απορρίπτει την από 26 Ιουνίου 2013 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 379/2012 οριστικής αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 6 Απριλίου 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις  5 Οκτωβρίου 2016.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

 

ThanasisΑπόφαση 2004/2016