ΣτΕ 795-2022

Ερμηνεία του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ειδικός φόρος ακινήτων, άρθρο 15 του ν. 3091/2002) και συμβατότητά του με το Σύνταγμα και με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ. Παραπέμπει στην 7μ.
08/04/2022 (από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ThanasisΣτΕ 795-2022
περισσότερα

ΣτΕ 711-717-2022

Αξιολόγηση και απεργία δημοσίων υπαλλήλων.
Η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία συνιστά μη εκπλήρωση σχετικής υποχρεώσεως, συνεπάγεται δε αδυναμία συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων, χωρίς να παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.
31/03/2022 (από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ThanasisΣτΕ 711-717-2022
περισσότερα

ΣτΕ Γ 727/2022 Ασκούμενοι

Απόφοιτοι νομικής πανεπιστημίων ΕΕ δεν εγγράφονται ασκούμενοι δικηγόροι αν αποτύχουν τρεις φορές σε μάθημα για διαπίστωση γνώσεων ελληνικού δικαίου. Σχετική διάταξη Κώδικα Δικηγόρων δεν αντίκειται σε Σύνταγμα και ΣΛΕΕ.

ThanasisΣτΕ Γ 727/2022 Ασκούμενοι
περισσότερα

Προδικαστικό ερώτημα ΔΠρΑθ 8898/2021

Προδικαστικό ερώτημα ΔΠρΑθ 8898/2021 αν τα δώρα Χριστουγέννων και επιδόματα αδείας συνταξιούχων (ιδιωτικού τομέα/ΟΑΕΔ) θεωρούνται μη καταργημένα υπό το κράτος του ασφαλιστικού συστήματος μετά το 2016 23/12/2021

ThanasisΠροδικαστικό ερώτημα ΔΠρΑθ 8898/2021
περισσότερα

ΣτΕ 1587-2021

Χρόνος άσκησης δικηγορίας, δεν συνυπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη/κατάταξη και εξέλιξη του δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 297). Προϋποθέσεις.

ThanasisΣτΕ 1587-2021
περισσότερα

ΣτΕ 2614-2021

ΣτΕ Α´ 7μ 2614/2021: Απόφαση διοικ. δικαστηρίου αντίθετη προς απόφαση ΣτΕ επί πιλοτικής δίκης ή προδικαστικού ερωτήματος. Παραδεκτή η αναίρεση ανεξαρτήτως συνδρομής προϋποθέσεων άρ. 12 παρ.1 ν.3900/2010, αν προβάλλεται εσφαλμένη ερμηνεία νόμου

ThanasisΣτΕ 2614-2021
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 2114-2021 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

ΣτΕ Ολομ 2114/2021
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ
Εισηγητής: Σ. Κτιστάκη, Σύμβουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4713/2020, με τις οποίες αναμορφώθηκε το καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών και θεσπίσθηκε η αρχή της αναιτιώδους καταγγελίας των συμβάσεών τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 16 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολομ 2114-2021 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 2113-2021 αποζημίωση συνταξιούχων

ΣτΕ Ολομ 2113/2021
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγήτρια: Ελ. Παπαδημητρίου

Δεν είναι αντίθετη με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 13 του ν. 2703/1999, καθ’ ό μέρος προβλέπει την καταβολή ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης μόνο στα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών που έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου.

ThanasisΣτΕ Ολομ 2113-2021 αποζημίωση συνταξιούχων
περισσότερα