ΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ

Εισφορά καθηγητών ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ: συνταγματικώς θεμιτό αντιστάθμισμα λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (δεν αποτελεί φόρο ούτε κρατική ενίσχυση). Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η 10ετής παραγραφή οφειλών.
Η εισφορά μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ δεν έχει τον χαρακτήρα φόρου ούτε και ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί εύλογο και συνταγματικώς ανεκτό αντιστάθμισμα, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης του νομοθέτη προς τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να ασκούν εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, επ’ ωφελεία τόσο των ιδίων όσο και των ΑΕΙ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ
περισσότερα

ΣτΕ 1138-2023 ανάκληση διορισμού

Ανάκληση διορισμού λόγω χρήσης πλαστού πιστοποιητικού. Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση. Αρχή αναλογικότητας και ne bis in idem.

ThanasisΣτΕ 1138-2023 ανάκληση διορισμού
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή

Προδικαστικό ερώτημα. Έννοια “τυπικού λόγου” απόρριψης προσφυγής που δικαιολογεί την άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 ΚΔΔ. Τέτοιο λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΣτΕ Ολ 1537/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιοι αγώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
περισσότερα

ΟλΣτΕ 750-2023 έκδοση συντάξεων από ιδιώτες

Η σύμπραξη πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΟλΣτΕ 750-2023 έκδοση συντάξεων από ιδιώτες
περισσότερα

ΣτΕ Γ 1643-2023 δυσλεξία και σώματα στρατιωτικά

Ο αποκλεισμός των υποψηφίων με δυσλεξία από την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ.

ThanasisΣτΕ Γ 1643-2023 δυσλεξία και σώματα στρατιωτικά
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 1527-9_2023 αποδοχές ερευνητών ερευνητικών ιδρυμάτων

Πρότυπη δίκη. Αντίθεση των διατάξεων της περ. 22 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, που θεσπίζουν περικοπές αποδοχών των ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας προς τις διατάξεις των άρθρων16 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1527-9_2023 αποδοχές ερευνητών ερευνητικών ιδρυμάτων
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 992/2023-Εκτός Σχεδίου Δόμηση

Έγκριση παρέκκλισης από τις γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την κατασκευή αγροτικής αποθήκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985 (άρθρο 163 παράγρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.) – Ελλείψει σαφούς κανονιστικού πλαισίου και νόμιμων κριτηρίων, η έγκριση της παρέκκλισης δεν αποτελεί εφαρμογή του νόμου με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, αλλά κανονιστικό καθορισμό όρων δόμησης για κάθε συγκεκριμένο γήπεδο από το αποφασίζον όργανο, κατ’ ενάσκηση ανεπίτρεπτα ευρείας διακριτικής ευχέρειας.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολομ. 992/2023-Εκτός Σχεδίου Δόμηση
περισσότερα

ΣτΕ 157/2023 Παραγραφή Βεβαίωσης Φόρων

Λόγοι παραδεκτώς προβαλλόμενοι το πρώτον με την προσφυγή επί φορολογικής διαφοράς ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου. Διαδικασία ηλεκτρονικής κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής διοίκησης.

ThanasisΣτΕ 157/2023 Παραγραφή Βεβαίωσης Φόρων
περισσότερα

ΣτΕ 492-2023 επιλογή Γενικού Διευθυντού

Επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Αποκλεισμός από τη διαδικασία πληρώσεως θέσεως προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως λόγω μη συνδρομής της προϋποθέσεως των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016. Με το 140/15.3.2017 δελτίο τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ με τίτλο «Απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων», αφού γίνεται αναφορά στους λόγους της διαφωνίας της, προκηρύσσεται «απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα». Άρθρο 23 του Συντάγματος. Η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως των υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία (ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της) συνιστά υπαίτια (ηθελημένη) μη εκπλήρωση της σχετικής υποχρεώσεως, χωρίς να παραβιάζεται το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας.

ThanasisΣτΕ 492-2023 επιλογή Γενικού Διευθυντού
περισσότερα