ΣτΕ Ολομ 874-875)2024 παραδεκτό αίτησης αναιρέσεως

Η έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων των παρ 3 και 4 του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989, όπως μετά τον Ν 3900/2010 και ήδη ισχύουν, για το παραδεκτό αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προηγείται της έρευνας κάθε ζητήματος που ανάγεται στον έλεγχο του βασίμου του ενδίκου μέσου, ακόμη και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενου ή δημοσίας τάξεως, με την εξαίρεση των ζητημάτων που αφορούν την δικαιοδοσία του δικάσαντος δικαστηρίου, καθώς και των συναπτόμενων με τη φύση της διαφοράς ως ουσίας ή ακυρωτικής. Αντίθετη μειοψηφία.

ThanasisΣτΕ Ολομ 874-875)2024 παραδεκτό αίτησης αναιρέσεως
περισσότερα

ΣΤΕ 680-2024 πειθαρχικό επιβολή μεγαλύτερης ποινής

Πειθαρχική ποινή. Ο κανόνας της μη χειροτέρευσης της θέσης του υπαλλήλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 5 του υπαλληλικού κώδικα (λαμβανομένων υπ’ όψιν των άρθρων 142 παρ. 7 του Υπαλληλικού Κώδικα σχετικά με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 98 παρ. 5 του κώδικα διοικητικής δικονομίας, ν. 2717/1999, Α΄ 97, 470 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ν. 4620/2019, Α΄ 96, και 536 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, π.δ. 503/1985, Α΄ 182), έχει πεδίο εφαρμογής επί υποθέσεων που άγονται ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου που κρίνει κατ’ ουσίαν σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ενστάσεως του υπαλλήλου. Ο ανωτέρω κανόνας της μη χειροτέρευσης της θέσης του πειθαρχικώς ελεγχόμενου υπαλλήλου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, κατόπιν ενστάσεως του υπαλλήλου, ακυρώσει την πρωτοβάθμια πειθαρχική απόφαση για τυπικό λόγο (όπως είναι η παραβίαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως) και η υπόθεση επανέρχεται στο νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως της ακυρωθείσας αποφάσεως του πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία κρίσεως της εκκρεμούς πειθαρχικής υποθέσεως από το σημείο στο οποίο εμφιλοχώρησε η διαπιστωθείσα, τυπική, πλημμέλεια.

ThanasisΣΤΕ 680-2024 πειθαρχικό επιβολή μεγαλύτερης ποινής
περισσότερα

ΣτΕ 511 2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ

Ολομέλεια ΣτΕ 511/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακυρώνεται απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ κατά το μέρος που ορίζει ότι οι Γενικοί Δ/ντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο

ThanasisΣτΕ 511 2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΣτΕ 593-4)2024 σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

ΣτΕ Α΄ 593-4/2024
Πρόεδρος: Τ. Κόμβου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος
Εισηγητής: Μ. Δρίβα, Πάρεδρος

Ο.Π.Ε.Κ.Α. Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα. Ερμηνεία της προϋπόθεσης «δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται» σύνταξη από άλλον φορέα (περ. β΄ του στοιχ. 5 της υποπαρ. ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012).

ThanasisΣτΕ 593-4)2024 σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα
περισσότερα

ΣτΕ 741-742)2024 Διοικητές Νοσοκομείων

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 741/2024
Πρόεδρος: Ε. Νίκα
Εισηγήτρια: Α.-Μ. Παπαδημητρίου
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 742/2024
Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας
Εισηγήτρια: Σ. Παπακωνσταντίνου

Επιλογή και διορισμός Διοικητών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. – Υπουργικές αποφάσεις περί διορισμού μη νομίμως αιτιολογημένες, διότι δεν προκύπτει, ούτε τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω επιλογές είναι αποτέλεσμα συγκριτικής ουσιαστικής αξιολόγησης, από την αρμόδια Επιτροπή, των προσόντων όλων των υποψηφίων.

ThanasisΣτΕ 741-742)2024 Διοικητές Νοσοκομείων
περισσότερα

ΣτΕ 511-514)2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ

Σ.τ.Ε. 511-4/2024 Ολομ.
Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος Σ.τ.Ε.
Εισηγητής: Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας

Με τις ΣτΕ 511-4/2024 Ολομ. ακυρώθηκε απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ κατά το μέρος που ορίζει ότι οι Γενικοί Δ/ντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο

ThanasisΣτΕ 511-514)2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ

Εισφορά καθηγητών ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ: συνταγματικώς θεμιτό αντιστάθμισμα λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (δεν αποτελεί φόρο ούτε κρατική ενίσχυση). Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η 10ετής παραγραφή οφειλών.
Η εισφορά μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ δεν έχει τον χαρακτήρα φόρου ούτε και ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί εύλογο και συνταγματικώς ανεκτό αντιστάθμισμα, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης του νομοθέτη προς τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να ασκούν εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, επ’ ωφελεία τόσο των ιδίων όσο και των ΑΕΙ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ
περισσότερα

ΣτΕ 1138-2023 ανάκληση διορισμού

Ανάκληση διορισμού λόγω χρήσης πλαστού πιστοποιητικού. Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση. Αρχή αναλογικότητας και ne bis in idem.

ThanasisΣτΕ 1138-2023 ανάκληση διορισμού
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή

Προδικαστικό ερώτημα. Έννοια “τυπικού λόγου” απόρριψης προσφυγής που δικαιολογεί την άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 ΚΔΔ. Τέτοιο λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΣτΕ Ολ 1537/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιοι αγώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
περισσότερα