ΔΕΤρ. 64-2024 – Κινητικότητα & Ποσόστωση υπαλλήλων σε Δήμους

Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης Α64/2024

Κινητικότητα ν. 4440/2016, Ποσόστωση υπαλλήλων σε Δήμους.
Το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Κινητικότητας πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο και να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια του νόμου (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4440/2016), δηλαδή τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με την προκηρυσσόμενη θέση, τις εκθέσεις αξιολόγησης, την εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.

Αριθμός απόφασης:Α64/2024

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ A΄ – ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Μαΐου 2023 με δικαστές τους: Παναγιώτη Καραλή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Δημήτριο Σπηλιώτη και Μαρία Λαμέρα, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Διαμάντω Ρεβελή, δικαστική υπάλληλος

για να εκδικάσει την από 5-11-2020 αίτηση ακύρωσης, που κατατέθηκε Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με αρ. …/5-11-2020 και καταχωρήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης με αρ. ΑΚ…/9-11-2020.

του … του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Τριφυλίας, κατοίκου Γαργαλιάνων Μεσσηνίας (… αρ. …), ο οποίος συνυπογράφει το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης και παραστάθηκε με την υπογράφουσα το δικόγραφο πληρεξούσια δικηγόρο Βασιλική Σκορδάκη

κατά: 1) Του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ Λαυρέντιο Παππά, 2) της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα (Ψαρρών 15) και παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημήτριο Κολοβό.

Υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων άσκησε τη με αρ. καταχ. Π…/28-11-2022 παρέμβαση η … του Αντωνίου, κάτοικος Φιλιατρών, (οδός …), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Νικόλαο Κατσή.

Κατά τη συζήτηση, το Δικαστήριο άκουσε την εισηγήτρια, Μαρία Λαμέρα, Εφέτη Δ.Δ., που αναφέρθηκε στην έκθεσή της.

Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της παρεμβαίνουσας, που ζήτησε την απόρριψη της αίτησης καθώς και δεκαπενθήμερη προθεσμία για κατάθεση νομιμοποίησης και υπομνήματος, η οποία και χορηγήθηκε.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το με κωδικό 358319955951 0104 0030 e-παράβολο ποσού 150 ευρώ).
 2. Επειδή, ο αιτών ζητεί την ακύρωση: (α) Της με α.π. …/26-5-2020 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ Γ΄…/…-2020), με την οποία αποφασίστηκε η μετάταξη της …, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, από το Δήμο Τριφυλίας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) στο Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019, κατά τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), (β) Του από 17-2-2020 πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Κινητικότητας, με το οποίο η προαναφερόμενη υπάλληλος επιλέχθηκε για την κενή οργανική θέση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, με κωδικό 1752107921, κατά παράλειψη του ιδίου, (γ) Της με α.π. …/23-3-2020 (Ορθή Επανάληψη) βεβαίωσης του Δημάρχου Τριφυλίας προς το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων … (παρεμβαίνουσας) και … (αιτούντος), στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2019, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, επειδή, όμως, την κατά νόμο ποσόστωση καλύπτει μόνο ο ένας εξ αυτών, επιλέγεται προς μετάταξη η …. Την ακύρωση της ανωτέρω βεβαίωσης ζητεί ο αιτών, μόνο κατά το μέρος που αναφέρεται σε αυτήν ότι ο Δήμαρχος επιλέγει προς μετάταξη την … και (δ) Της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας του Περιφερειάρχη να ολοκληρώσει μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, κατά τις διατάξεις του ν. 4440/2016, τη μετάταξή του από το Δήμο Τριφυλίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 3. Επειδή, με την υπό στοιχ. (γ) προσβαλλόμενη βεβαίωση το εκδόν αυτή όργανο του φορέα προέλευσης αποφαίνεται ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων κάλυψης των οργανικών θέσεων, αποτυπώνοντας μόνο την πραγματική κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης για την κάλυψη των εν λόγω οργανικών θέσεων και προετοιμάζει την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, προς το οποίο, άλλωστε, αποκλειστικώς απευθύνεται. Ως εκ τούτου, αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη, η οποία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν εντάσσεται μεταξύ των εκτελεστών πράξεων που συγκροτούν τη σύνθετη διοικητική ενέργεια της επίμαχης μετάταξης, ώστε, ως απλή γνώμη (κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016), μη έχουσα εξ αρχής εκτελεστό χαρακτήρα, απαραδέκτως προσβάλλεται αυτοτελώς (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2166/2003, 2069/2001). Το χαρακτήρα δε τούτο της ανωτέρω βεβαίωσης δεν μεταβάλλει η περιεχόμενη σε αυτήν αναφορά της αδυναμίας ολοκληρώσεως της διαδικασίας μετάταξης αμφοτέρων των προαναφερόμενων υπαλλήλων, καθότι αυτή ενέχει μόνο χαρακτήρα διαπιστώσεως των εκ του νόμου επερχόμενων συνεπειών και δεν θεσπίζει δεσμευτική ατομική ρύθμιση, αφού, άλλωστε, οποιαδήποτε σχετική κρίση δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκδούσας αυτήν υπηρεσίας προέλευσης.4. Επειδή, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως, κατ’ άρθρο 4 του ν.702/1977 (Α΄268), και κατά την εκδίκαση ακυρωτικών διαφορών από τα διοικητικά εφετεία, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, προσβλητής με αίτηση ακυρώσεως, συντρέχει όταν ειδική διάταξη νόμου επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να ενεργήσει ή να ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Περαιτέρω, η αίτηση υπαλλήλου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας δεν δημιουργεί άνευ ετέρου δικαίωμα στον υπάλληλο για ολοκλήρωση της μετακίνησης, αλλά η σύνθετη διοικητική ενέργεια της μετάταξης ή της απόσπασης ολοκληρώνεται τηρουμένων των προϋποθέσεων του ν. 4440/2016. Συνεπώς, η μετάταξη της παρεμβαίνουσας στην επίμαχη θέση κατά παράλειψη του αιτούντος δεν στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας κατ΄ άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989 και απαραδέκτως προσβάλλεται ως τέτοια με την κρινόμενη αίτηση.
 4. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, μόνη εκτελεστή πράξη πρέπει να θεωρηθεί η  υπό στοιχ. (α) …/26-5-2020 προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια πλήρωσης της επίδικης θέσης. Στην απόφαση αυτή ενσωματώθηκε και το υπό στοιχ. (β) από 17-2-2020 πρακτικό (σύμφωνη γνώμη) της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Κινητικότητας, ώστε το τελευταίο αυτό να συνιστά μη αυτοτελή, μη εκτελεστή διοικητική πράξη και, επομένως, απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, τυχόν δε πλημμέλειες αυτού εξετάζονται κατά τον έλεγχο του κύρους της τελικώς εκδιδόμενης αποφάσεως του φορέα υποδοχής, με την οποία τελειούται η όλη διαδικασία (βλ. ΣτΕ 1824, 750-751, 574,  299/2021,  2790/ 2020, 1256/2020 7μ. κ.ά.).
 5. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνει, υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης του Περιφερειάρχη, η μεταταγείσα στην επίμαχη θέση …, με τη με αρ. Π…/28-11-2022 ασκηθείσα παρέμβαση, που επιδόθηκε νομίμως στον αιτούντα στις 28-11-2022 (σχετ. η …Γ/28-11-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας των Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας Κασσέρη Παναγιώτη).
 6. Επειδή, με το άρθρο 18 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) [Kύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 75) και άλλες διατάξεις], ορίστηκε ότι: «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020». Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 461/2023, 1435/2022, 674/2022), κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης και των διατάξεων των άρθρων 11 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 11 του κωδ. δ/τος της 26.6-10.7.1944, ερμηνευομένων υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας, καθώς και υπό το φως της απορρέουσας από την αρχή του κράτους δικαίου – και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 25 παρ.1 εδ. α΄ του Συντάγματος- αρχής της ασφαλείας δικαίου, η ειδικώς για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους 2020 ισχύσασα διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4684/2020, η οποία καθόρισε τις δικαστικές διακοπές σε χρονικό διάστημα μικρότερο του παγίως ισχύοντος, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς για την λειτουργία των δικαστηρίων συνέπειες της πανδημίας, δεν επηρέασε την ισχύ των παγίων διατάξεων των άρθρων 11 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 11 του κωδ. δ/τος της 26.6-10.7.1944, οι οποίες εξακολούθησαν και για το έτος 2020 να διέπουν το ζήτημα της αναστολής των δικαστικών προθεσμιών λόγω των δικαστικών διακοπών, αναστολή η οποία εκτείνεται, συνεπώς, από την 1 Ιουλίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου. Εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 26-6-2020, η δε αίτηση ακυρώσεως κατατέθηκε στις 5-11-2020. Συνεπώς, η αίτηση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, είναι δε απορριπτέοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της Περιφέρειας και της παρεμβαίνουσας.
 7. Επειδή, στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄, υπό τον τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση», του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), ορίζεται ότι: «Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση. Σκοπός του ΕΣΚ είναι αφενός η βέλη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου η διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους», στο δε άρθρο 4 , όπως το άρθρο αυτό, μετά την αντικατάσταση των παρ. 2 έως 5 αυτού με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4647/2019 (Α΄204), ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής των αιτήσεων μετακίνησης, ορίζεται ότι: «2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι: α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής […]. β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης […]. 3. [ … ]. 4.Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. α` βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α` βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου […]. 5. Σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15 ημερών) από την καταληκτική υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά το χρόνο αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης». Στην ανωτέρω παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προστέθηκε, με την παρ. 1 του άρθρου 490 του ν. 4781/2021 (Α΄31/28-2-2021), τελευταίο εδάφιο (το οποίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 490, ισχύει από τον κύκλο κινητικότητας του έτους 2020), με το οποίο ορίστηκε ότι: «Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης».
 8. Επειδή, περαιτέρω, με το άρθρο 6 παρ. 11 του ανωτέρω ν. 4440/2016 ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, με την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία προέλευσής του» και με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 34 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), ορίζεται ότι: «1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στις οποίες ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση, και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης της υπηρεσίας υποδοχής. […]. Προκειμένου για τους ΟΤΑ α` βαθμού, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και γ) τον προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση […] 3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 του παρόντος καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη, εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος […]. Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν. 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας […]. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής εντός των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προθεσμιών και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω κοινοποίηση […]. Τέλος, με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου (4440/2016), το άρθρο 71 του Υπαλληλικού Κώδικα αντικαταστάθηκε ως εξής: «Άρθρο 71 Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία». 1. Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, ήτοι η μετακίνηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ. 2. […]. 3. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη πριν παρέλθει διετία: α) από το διορισμό, β) […] 4. […] 5. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων. 6. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7. […]».
 9. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν της από 16-12-2019, με κωδικό υποβολής 1031683711, αίτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο …, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Τριφυλίας, κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ), συμμετείχε, κατά τις διατάξεις του ν. 4440/2016, στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019, για την πλήρωση κενών θέσεων με μετάταξη στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Στον ίδιο κύκλο κινητικότητας συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Τριφυλίας, κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ), …, κατόπιν της από 24-12-2019, με κωδικό υποβολής …, αίτησής της. Με το από 10-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, ο … (ήδη αιτών) κλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, σε συνέντευξη στις 17-2-2020. Στη συνέχεια, συντάχθηκε το από 17-2-2020 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Κινητικότητας-Αξιολόγησης Υποψηφίων, που συγκροτήθηκε με την 3333/20-1-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στο οποίο αναφέρεται ότι το σύνολο των θέσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, που προβλέπεται να καλυφθούν με μετάταξη, είναι τρεις (3) και επισυνάπτεται πίνακας των υποψηφίων για μετάταξη, ως εξής: 1. …, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Τριφυλίας, 2. …, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Θηβαίων, 3. …, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Τριφυλίας, 4. …, υπάλληλος, με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Ελληνικού Οργανισμού Δήμητρα. Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό, κατά την προφορική συνέντευξη των ανωτέρω υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι δεν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εν λόγω μετάταξη ο αιτών … και ο …, με την παρατήρηση (στο κείμενο του εν λόγω Πρακτικού) “Προς επιλογή σε άλλη θέση της Π.Ε. Μεσσηνίας”. Περαιτέρω, αναφέρεται στο ίδιο πρακτικό ότι, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των λοιπών δύο υποψηφίων που διέθεταν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και εισηγείται την πλήρωση των ως άνω θέσεων, με την παρακάτω σειρά κατάταξης: Κωδικός Προκηρυσσόμενης Θέσης: 1113680612 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) …, ως επικρατέστερη (σειρά κατάταξης 1η) – Κωδικός Προκηρυσσόμενης Θέσης: 1752107921 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) …, ως επικρατέστερη (σειρά κατάταξης 1η). Κατόπιν των ανωτέρω, με το με α.π. …/10-3-2020 έγγραφο της Π.Ε. Μεσσηνίας προς το Δήμο Τριφυλίας, γνωστοποιήθηκε στο Δήμο ότι ο αιτών έχει επιλεγεί προς μετάταξη στην Π.Ε. Μεσσηνίας στον κωδικό θέσης 3120105112 (ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) και με το …/18-3-2020 έγγραφο της Π.Ε. Μεσσηνίας προς το Δήμο Τριφυλίας, γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Τριφυλίας ότι η … έχει επιλεγεί προς μετάταξη στην Π.Ε. Μεσσηνίας στον κωδικό θέσης 1752107921 (ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) και ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης, πρέπει ο Δήμος να αποστείλει, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4647/2019. Ακολούθως, ο Δήμαρχος Τριφυλίας διαβίβασε προς το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την …/23-3-2020 «Βεβαίωση περί πλήρωσης προϋποθέσεων της μετάταξης μέσω ενιαίας κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4440/2016», με την οποία βεβαιώνεται ότι, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, από τους υπαλλήλους του Δήμου Τριφυλίας … και …, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, ο καθένας μεμονωμένα πληρούσε το ποσοστό κάλυψης του κλάδου στο φορέα προέλευσης, που ανερχόταν τουλάχιστον στο 65%, πλην, όμως, επειδή τη συνολική ποσόστωση καλύπτει μόνον ο ένας από τους δύο, ο Δήμαρχος επιλέγει για την επίμαχη μετάταξη την … . Τελικώς, με την …/26-5-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που δημοσιεύτηκε νομίμως (ΦΕΚ Γ΄…/26-6-2020) αποφασίστηκε η μετάταξη της προαναφερόμενης υπαλλήλου, από το Δήμο Τριφυλίας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Την ακύρωση της απόφασης αυτής ζητά ήδη ο αιτών, με την υπό κρίση αίτηση, όπως αναπτύσσεται με τα κατατεθέντα υπομνήματα, προβάλλοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, καθόσον ελλείπει η απαιτούμενη από το νόμο συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, άλλως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης. Εξάλλου, ο καθ’ Δήμος Τριφυλίας, με την υπηρεσιακή έκθεση απόψεων και το από 2-5-2023 κατατεθέν υπόμνημα, ζητεί την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, προβάλλοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νομίμως αιτιολογημένη, καθόσον βαρύνουσα σημασία, για την επιλογή μεταξύ του αιτούντος και της παρεμβαίνουσας, είχε το γεγονός ότι η δεύτερη υπερείχε ως προς το κριτήριο της εμπειρίας, δεδομένου ότι είχε μεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας στο φορέα προέλευσης. Ομοίως, η παρεμβαίνουσα, με την ασκηθείσα παρέμβαση και το κατατεθέν υπόμνημα, ζητεί την απόρριψη της αίτησης.
 10. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν στη μείζονα, το πρακτικό της Επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο και να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια του νόμου (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4440/2016), δηλαδή τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με την προκηρυσσόμενη θέση, τις εκθέσεις αξιολόγησης, την εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση. Εν προκειμένω, όμως, στο από 17-2-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Π.Ε. Μεσσηνίας δεν γίνεται συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ του αιτούντος και της παρεμβαίνουσας και δεν παρατίθενται τα κριτήρια ως προς τα οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, η παρεμβαίνουσα υπερείχε έναντι του αιτούντος. Ούτε, άλλωστε, αιτιολογείται η διαπίστωση της Επιτροπής ότι ο αιτών δεν πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη μετάταξη, αν και, όπως αναφέρεται στο ίδιο πρακτικό, ο αιτών επιλέχθηκε προς μετάταξη σε άλλη θέση της Π.Ε. Μεσσηνίας. Εξάλλου, ουδεμία επιρροή ασκούν, επί της νομιμότητας της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, τα ως άνω δια του εγγράφου των απόψεων της Περιφέρειας προς το Δικαστήριο προβαλλόμενα, καθόσον, όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη νομολογία (ΣτΕ 4588/2015, 2039/2013, 1059/2011, 4120, 2602/2010 κ. ά.), δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση της ελλείπουσας αιτιολογίας με την υποβαλλόμενη, επ’ ευκαιρία της αίτησης ακυρώσεως, έκθεση των απόψεων της Διοίκησης προς το Δικαστήριο. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της με α.π. …/26-5-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ Γ΄981/26-6-2020) και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για νέα νόμιμη κρίση. Τέλος, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της υπό κρίση αίτησης.
 11. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της προσβαλλόμενης απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και να ακυρωθεί η απόφαση αυτή, να απορριφθεί η παρέμβαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για νέα νόμιμη κρίση, ενώ το παράβολο που καταβλήθηκε πρέπει να επιστραφεί στον αιτούντα. Τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, δεν πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος των καθ’ ων η αίτηση.

Δια ταύτα

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης κατά το μέρος που στρέφεται κατά της . …/26-5-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Απορρίπτει την παρέμβαση.

Ακυρώνει την 15827/26-5-2020 ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Αναπέμπει την υπόθεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για νέα νόμιμη κρίση, σύμφωνα με το σκεπτικό.

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον αιτούντα

Απαλλάσσει τους καθ’ ων η αίτηση από τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Τρίπολη στις 22-5-2024.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση της 5-6-2024.

Ο Πρόεδρος                                            Η Γραμματέας

Παναγιώτης Καραλής                                              Διαμάντω Ρεβελή

Θεωρήθηκε

την 20-6-2024

Η Εισηγήτρια

Μαρία Λαμέρα

ThanasisΔΕΤρ. 64-2024 – Κινητικότητα & Ποσόστωση υπαλλήλων σε Δήμους