ΔΕΧ 141/2022

Έννοια κατοικίας, Βεβαίωση μονίμου κατοίκου, αρμόδιο όργανο για την έκδοσή της, τί λαμβάνεται υπόψη για την έκδοσή της.

Αριθμός απόφασης: 141/2022

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(ΤΜΗΜΑ Α΄ )

Αποτελούμενο από τα μέλη του: Σοφία Μαραβελάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Παρασκευή Ψωμά και Τριαντάφυλλο Καπελαρή, Εφέτες Δ.Δ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στα Χανιά στις 13 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30΄, με γραμματέα την Παγώνα Σεργάκη, δικαστική υπάλληλο.

για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως με και αριθ.καταχ. ΑΚ 1/7.1.2021

Της …. του .., κατοίκου … Χανίων, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ευαγγελίας Κεζέμπογλου

Κατά 1) Του Υπουργού Εσωτερικών και 2) Του Δήμου Καντάνου Σελίνου, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν

Στη δίκη παρεμβαίνει με από 20-2-2020 δικόγραφο η … του …, κάτοικος Χανίων (…), που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Βασιλικής Σκορδάκη, η οποία κατέθεσε στις 11-1-2022 έγγραφη δήλωση περί μη εμφανίσεώς της στο ακροατήριο, κατ’ άρθρο 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989

Κατόπιν αυτού, η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση χωρίς ανάγνωση από την Εισηγήτρια, Παρασκευή Ψωμά, της σχετικής εκθέσεώς της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και

αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο 150 ευρώ (βλ. το με κωδικό 201252220958 0612 0040/13.4.2018 e-παράβολο – δεσμευμένο).

2. Επειδή, η αιτούσα είναι υποψήφια βάσει της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/ΑΣΕΠ/09.05.2017), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, και 144 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο -μεταξύ, δε, των θέσεων αυτών και θέσεων του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επίμαχη θέση με κωδικό … Δ΄ στο … 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης, με έδρα το Δήμο Καντάνου-Σελίνου. Η αιτούσα, με την κρινόμενη από 12.4.2018 αίτησή της, ζητά παραδεκτώς την ακύρωση της …/…2018 βεβαίωσης, με την οποία ο Δήμαρχος του καθού Δήμου Καντάνου-Σελίνου Ν. Χανίων βεβαιώνει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Α΄114), ότι η ήδη παρεμβαίνουσα …, συνυποψήφια της αιτούσας, είναι μόνιμη κάτοικος του εν λόγω Δήμου.

3. Επειδή, η ανωτέρω παρεμβαίνουσα, με το από 20.2.2020 δικόγραφό της, παρεμβαίνει εν γένει παραδεκτώς υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης.

4. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση νομίμως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατόπιν της 1960/2020 παραπεμπτικής (λόγω αρμοδιότητας) απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Επειδή, η αιτούσα υπέβαλε παραδεκτώς ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου το από 4.9.2021 δικόγραφο πρόσθετων λόγων.

6. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα: «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. …». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, κατοικία είναι ο τόπος, όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή, ο οποίος έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των εν γένει βιοτικών του σχέσεων (βλ. ΣτΕ 2312/2002, 2114/2003, 1331/2004, 535/2007, 1113/2008, 259, 3254, 4294/2011, 649/2016 κ.α.). Προς θεμελίωση, δε, τούτου απαιτούνται δύο στοιχεία, ήτοι πρώτον πραγματική εγκατάσταση και δεύτερον η εγκατάσταση να γίνει με σκοπό μονιμότητας, δηλαδή η μεν οίκηση πρέπει να εμφαίνει τελεία εγκατάσταση, η δε διάνοια να αποτελεί την πρόθεση της σταθερής και μόνιμης εγκατάστασης. Η θέληση της σύστασης κατοικίας ή μεταβολής αυτής προκύπτει προ πάντων από τη δήλωση στα οικεία Δημαρχεία, ελλείψει δε ταύτης, δύναται να προκύπτει από οποιοδήποτε σαφές και αναμφισβήτητο γεγονός, που εμφανίζει την πρόθεση της σε κάποιο τόπο κύριας και μόνιμης εγκατάστασης. Ειδικότερα, ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας (πρβλ. ΣτΕ 1865/2002), ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο (ΣτΕ 1331/2004, 2114-5/2003,1865/2002, 2938/1985). Περαιτέρω, στο άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) προβλέπεται ότι : «Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Εξάλλου, στο άρθρο 88 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου».

7. Επειδή, όπως συνάγεται από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, παρέχεται στον δήμαρχο -ή στα υπ’ αυτού εξουσιοδοτούμενα δημοτικά όργανα- η αρμοδιότητα να κρίνουν και να βεβαιώσουν ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του, κατά την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου 51 του Α.Κ., στην περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α., εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση του εν λόγω προσώπου, η οποία αποδεικνύεται, κατ’ αρχήν, με την υποβολή αποδείξεων λογαριασμών ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κατ’ εξαίρεση, δε,-εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών-, με βάση κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ΣτΕ 3254/2011). Ενόψει δε της σημασίας, που μπορεί να έχει η διαπίστωση περί του τόπου της μονίμου κατοικίας προσώπου και των συνεπειών, που συνάπτονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, με την έκδοση των προβλεπομένων στο ως άνω άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων βεβαιώσεων, επιβάλλεται, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητας των βεβαιώσεων αυτών, να προκύπτουν, από τα συνοδεύοντα την βεβαίωση έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αίτηση του ενδιαφερομένου με τα αναφερόμενα σε αυτήν ως συνημμένα δικαιολογητικά- τα στοιχεία, τα οποία εκτίμησε το αρμόδιο όργανο για την έκδοση αυτής (πρβλ. ΣτΕ 4294/2011, 1113/2008). Εξάλλου, αρμόδιος για την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος μπορεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής των εν λόγω βεβαιώσεων στα καθοριζόμενα στην διάταξη αυτή πρόσωπα.

8. Επειδή, περαιτέρω με το άρθρο 3 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (Α΄28), ορίζεται ότι: «Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 1 τον παρόντος νόμου, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες ….». Περαιτέρω, με το άρθρο 18 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τον με το άρθρο 8 του Ν. 3851/2002 (Α’ 220), το άρθρο 2 του Ν. 3260/2004 (Α’ 151 ) και τα άρθρα 4, 5 και 6 του Ν. 3812/2009 (Α’ 234 ), ορίζεται με ότι : «1. Στο άρθρο 18 παρ.1 του νόμου 2190/1994, ορίζεται: «Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ … Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας …εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό.. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων Α. Τίτλοι σπουδών. Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.. . .3. Γνώση ξένης γλώσσας …Δ. Εντοπιότητα…».

9. Επειδή με την προαναφερόμενη 5Κ/2017 Προκήρυξη ορίστηκαν (σελ. 357- 8), τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίστηκε, δε, η σειρά κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προέκυπτε από τη βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων: α) Τίτλοι σπουδών, β) Εμπειρία, γ) Γνώση ξένης γλώσσας και δ) Εντοπιότητα. Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σε καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικότερα (παραπομπή αρ.7 σελ.359), το κριτήριο της εντοπιότητας αφορούσε μόνιμους κατοίκους των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ’ της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Οι υποψήφιοι αυτοί, ανεξάρτητα από τα σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, προτάσσονται εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων, εφόσον δηλώσουν ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Περαιτέρω, στο (Κεφάλαιο Α της εις άνω Προκήρυξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (σελ. 323 επ.) ορίζονται οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο, με την αναγραφή κωδικών, η επεξήγηση των οποίων παρατίθεται, για τους μεν τίτλους σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στις σελ. 350-3 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, παρ. ΙΙΙ.), για τα απαραίτητα δε πρόσθετα προσόντα στον Πίνακα Πρόσθετων Προσόντων στις σελ. 353-355. Επίσης, (σελ. 355), ορίζονται και οι πίνακες εντοπιότητας με κωδικό 06 « Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών, εφόσον επιθυμεί το διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών τον Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή τη θέση επί μία τουλάχιστον δεκαετία (Κεφάλαιο Γ΄ Παράρτημα Β΄)». Περαιτέρω, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της εν λόγω Προκήρυξης ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (σελ.373 επ.) ορίζεται στην παρ. 8 «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» ότι: «Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι δήμων των νομών (παρ.27 άρθρο 9, ν. 4057/2012 54/14.03.2012/τ.Α΄)… ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ζακύνθου…) ή των νησιών Αμοργός… και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (δ. Αγίου Βασιλείου δ. Αμαρίου, δ. Βιάννου, δ. Ερυμάνθου, δ. Καντάνου-Σελίνου, δ. Τροιζηνίας-Μεθάνων), εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προκηρύχθηκαν στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)… Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του… πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων». Τέλος, στο Κεφάλαιο Β΄ της ένδικης Προκήρυξης (σελ. 356 επ.) ορίζεται ότι: «Υποβολή Αιτήσεων… Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαΐου… και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017… Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Ιουνίου 2017… Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ” ή “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ” αντίστοιχα».

10. Επειδή, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων του ν. 2190/1994 και της προκήρυξης, ερμηνευόμενων ενόψει των αρχών της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης, δεν αποκλείεται να λαμβάνονται υπόψη από την Διοίκηση ακόμη και καθ’ υπέρβαση της σχετικώς οριζόμενης προθεσμίας, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά προς απόδειξη βαθμολογούμενου κριτηρίου κατάταξης υποψηφίου, όλως εξαιρετικώς, στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει, πάντως, συνυποβάλει με την αίτηση συμμετοχής του στην προκηρυχθείσα διαδικασία, εμπροθέσμως και καλοπίστως, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, που παρουσιάζουν ελλείψεις, σφάλματα ή πλημμέλειες, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά σε πταίσμα του οργάνου που τα εξέδωσε (ΣτΕ 1474/2018, 1471/2007 7μ., 139/2016, 2939, 3772/2015, 4484, 4344/2014, 411/2012, 1000/2009). Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή, δεν τίθεται ζήτημα εσφαλμένης συμπληρώσεως της αιτήσεως- υπεύθυνης δηλώσεως συμμετοχής και αποκλεισμού του υποψηφίου, εξ αυτού του λόγου, εφόσον η καταχώρηση των εσφαλμένων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υποψηφίου αλλά, κατά τα προαναφερθέντα, σε σφάλμα του διοικητικού οργάνου, εξαιτίας του οποίου ο υποψήφιος περιήλθε σε αδυναμία να τηρήσει την υποχρέωσή του για ορθή συμπλήρωση της αιτήσεως αυτής (ΣτΕ 1474/2018, 372/2013).

11. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στο πλαίσιο της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, η αιτούσα υπέβαλε την από 29-05-2017 ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δήλωσε ως μοναδική προτίμησή της τη θέση με κωδ. … ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Π.Ε.Δ.Υ – Κ.Υ. …, 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ) δ. Καντάνου-Σελίνου (σελ. 327 της Προκήρυξης). Βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων, κατετάγη αυτή στην 2671η σειρά του πίνακα ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΚΥΡΙΟΣ), του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με συνολική βαθμολογία 1468 μανάδες (βαθμός βασικού τίτλου σπουδών: 880 μονάδες, 84 μήνες εμπειρίας: 588 μονάδες), κάνοντας χρήση του κριτηρίου εντοπιότητας (κωδ. 07) για την ως άνω θέση. Η ήδη παρεμβαίνουσα …, συνυποψήφια της αιτούσας, δήλωσε ως πρώτη προτίμησή της την ίδια θέση με κωδικό … και κατετάγη στα προσωρινά αποτελέσματα του εν λόγω κλάδου στη 1026η σειρά του πίνακα ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΚΥΡΙΟΣ). με συνολική βαθμολογία 1657,9 μονάδες (βαθμός βασικού τίτλου σπουδών: 999,9 μονάδες, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας: 70 μονάδες και 84 μήνες εμπειρία: 588 μονάδες), φερόταν, δε, διοριστέα στην επίμαχη θέση, βάσει του κριτηρίου εντοπιότητας (κωδ. 07), ως μόνιμη κάτοικος του Δήμου Καντάνου-Σελίνου. Η παρεμβαίνουσα είχε καταθέσει εμπροθέσμως στο ΑΣΕΠ, για την απόδειξη του κριτηρίου εντοπιότητας, την με αριθ. πρωτ. …/23.5.2017 βεβαίωση για την μόνιμη κατοικία της στην Κάντανο, η οποία είχε εκδοθεί από την Υπηρεσία του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και είχε υπογραφεί από τον υπάλληλο του εν λόγω Δήμου …, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος έθεσε την υπογραφή του στην ως άνω απόφαση κάτω από την ένδειξη «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ.Α.Α. με Ε.Δ…. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ». Για την έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης λήφθηκαν υπόψη, όπως αναφέρεται στα με αριθ. πρωτ. …/6.3.2018 και …/30.11.2017 έγγραφα του Δημάρχου του ανωτέρω Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την αιτούσα, αντιστοίχως, τα «εκκαθαριστικά εφορίας με φορολογική κατοικία (της …) την Κάντανο και τα Ε1 της φορολογικής της δήλωσης, όπου δηλώνεται φιλοξενούμενη του πατέρα της …». Κατά των προαναφερόμενων προσωρινών πινάκων, με τους οποίους φερόταν διοριστέα στην επίμαχη θέση η παρεμβαίνουσα, η αιτούσα υπέβαλε ενώπιον του ΑΣΕΠ την από 27.11.2017 ένστασή της. Ακολούθως, στις 17.1.2018, η αιτούσα υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. …/2018 αίτηση θεραπείας-προσφυγή ενώπιον του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και του αρμοδίου Ελεγκτή Νομιμότητας Πράξεων των ΟΤΑ, αντιστοίχως, με την οποία ζητούσε την ακύρωση-ανάκληση της …/23.5.2017 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, επικαλούμενη τους εξής λόγους: α) ότι συντρέχει αναρμοδιότητα του εκδόντος την ανωτέρω βεβαίωση οργάνου και β) ότι η παρεμβαίνουσα δεν είναι μόνιμη κάτοικος Καντάνου, αφού εκεί διαμένουν μόνιμα μόνο οι γονείς της, ενώ η ίδια διαμένει μόνιμα στα Χανιά («Κόκκινο Μετόχι», Μουρνιές), όπου και εργάζεται πλέον της διετίας. Ειδικότερα, η αιτούσα, με την ως άνω αίτηση θεραπείας-προσφυγή ισχυρίστηκε ότι η παρεμβαίνουσα: 1) από τον 4ο/2015 έως και τον 11ο/2015 εργαζόταν στο αεροδρόμιο Χανίων, με εργοδότρια την SKYSERV AE με 4ωρη ημερήσια και 5νθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, προσκομίζοντας σχετικώς: α) συγκεντρωτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας του έτους 2015 της εν λόγω εταιρίας και β) τους από 3.4.2015 και 12.10.2015 πίνακες προσωπικού, 2) από τον 4ο/2016 εργαζόταν στο ίδιο αεροδρόμιο, στην ίδια εργοδότρια, με ημερήσιο ωράριο 9.00-15.00 και 5νθημερη απασχόληση, προσκομίζοντας σχετικώς τον από 15.4.2016 πίνακα προσωπικού της εργοδότριας, 3) από 13.5.2016 έως 7.10.2016 και από 3.4.2017 έως 31.10.2017 εργαζόταν στο ίδιο αεροδρόμιο, με εργοδότρια την ΠΑΝΤΑΙΡ ΑΕ, με ωράριο 10.00-14.00 και 12.00-18.00, αντιστοίχως, και 5νθήμερη απασχόληση, προσκομίζοντας τις οικείες συμβάσεις εργασίας, που συνήψε η παρεμβαίνουσα με την εργοδότρια, στις οποίες, κατά τους ισχυρισμούς της, η παρεμβαίνουσα δηλώνει ενυπογράφως, ως διεύθυνση κατοικίας της τα Χανιά και 4) συνήψε σύμβαση εργασίας, στις 22.9.2017, διάρκειας έως 2018, με εργοδότρια τη … στον τόπο εργασίας «Μουρνιές Χανίων», στην οποία (σύμβαση) η παρεμβαίνουσα, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, δήλωσε ως τόπο κατοικίας της το «Κόκκινο Μετόχι» (Μουρνιές) προσκόμισε, δε, η αιτούσα την οικεία ως άνω σύμβαση εργασίας. Περαιτέρω, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, το ότι η παρεμβαίνουσα δεν έχει την μόνιμη κατοικία της στην Κάντανο, επιβεβαιώνεται και από: α) την …/12.1.2018 ένορκη βεβαίωση του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου … ενώπιον της Συμβολαιογράφου Καστελίου Αλίκης Κυριακογιαννάκη, με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι ο ίδιος είναι μόνιμος κάτοικος Καντάνου πλέον των 25 ετών, ότι η παρεμβαίνουσα από το έτος 2005 περίπου ζει και εργάζεται στα Χανιά, έχοντας τη μόνιμη κατοικία της στην περιοχή «Κόκκινο Μετόχι», επισκέπτεται, δε, τους γονείς της, που κατοικούν μόνιμα στην Κάντανο, κατά διαστήματα (ίσως κάποια Σαββατοκύριακα) και β) την από 24.11.2017 υπεύθυνη δήλωση του συζύγου της αιτούσας … -απευθυνόμενη στο ΑΣΕΠ- με την οποία αυτός δηλώνει τα ίδια με όσα βεβαίωσε ο προαναφερόμενος δημοτικός υπάλληλος ενώπιον της ως άνω Συμβολαιογράφου. Ακολούθως, η παρεμβαίνουσα, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς της, κατέθεσε ενώπιον του Δημάρχου του καθού Δήμου, το με αριθ. πρωτ. …/29.1.2018 παρεμβατικό υπόμνημά της [που κοινοποιήθηκε και στο ΑΣΕΠ] (με αριθ. πρωτ. …/31.1.2018)], με το οποίο ζήτησε να απορριφθεί η 226/2018 αίτηση θεραπείας-προσφυγή της αιτούσας, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύεται προσηκόντως η συνδρομή στο πρόσωπό της του κριτηρίου εντοπιότητας. Παραλλήλως με το ίδιο υπόμνημα η παρεμβαίνουσα ζήτησε να της χορηγηθεί βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, νομίμως υπογεγραμμένη και να αποσταλεί αυτή στο ΑΣΕΠ, καθώς και να αναγνωρισθεί ότι η έκδοση της …/2017 χορηγηθείσας βεβαίωσης, η οποία δεν έφερε την υπογραφή του αρμοδίου προς τούτο οργάνου (του Δημάρχου ή άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον τελευταίο προσώπου), οφείλεται αποκλειστικώς σε σφάλμα του προαναφερομένου υπαλλήλου του καθού Δήμου και ότι ουδεμία υπαιτιότητα φέρει η ίδια γι’ αυτό. Η παρεμβαίνουσα για την απόδειξη του ότι η μόνιμη κατοικία της ήταν κατά τον κρίσιμο χρόνο στην Κάντανο, προσκόμισε ενώπιον του Δήμου, συνημμένως με το υποβληθέν από 29.1.2018 παρεμβατικό υπόμνημα, τα εξής έγγραφα: 1) τις φορολογικές της δηλώσεις, που είχαν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 και για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, στις οποίες αναγράφεται, ως διεύθυνση κατοικίας αυτής «Κάνδανος ΤΚ 73004» και ότι αυτή φιλοξενείται στο σπίτι του πατέρα της (…), καθώς και τα οικεία με τις ως άνω φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστικά σημειώματα, 2) το βεβαιωτικό σημείωμα απογραφής ατόμου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το οποίο η παρεμβαίνουσα απεγράφη κατά την απογραφή του πληθυσμού της χώρας του έτους 2011 στην Κάντανο. Επίσης, η παρεμβαίνουσα προσκόμισε και τα εξής έγγραφα, στα οποία αναγράφεται, ως τόπος κατοικίας της, η Κάντανος: 1) την από 20.8.2012 βεβαίωση απογραφής, άμεσα ασφαλισμένου του ΙΚΑ, 2) την από 1.12.2017 αίτησή της προς τον ΟΑΕΔ (με αριθ. πρωτ. …), 3) αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, που αυτή τηρεί στην Τράπεζα EUROBANK, σε συνδυασμό με την ειδοποίηση-ενημέρωση της πιστωτικής της κάρτας Valuecard της ίδιας Τράπεζας, 4) αντίγραφο του από 2.12.2016 Πολυασφαλιστηρίου Συμβολαίου του αυτοκινήτου της της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, 5) αντίγραφο του από 23.2.2017 παραπεμπτικού του ΙΚΑ για εξετάσεις της παρεμβαίνουσας, 6) αντίγραφο της από 3.10.2017 σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, την οποία η ανωτέρω συνήψε με την εργοδότρια …, 7) αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής της παρεμβαίνουσας από την εργοδότρια … των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017, 8) αντίγραφο της από 22.9.2017 αναγγελίας πρόσληψης της παρεμβαίνουσας στον ΟΑΕΔ της εργοδότριας …, από το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς της, προκύπτει ότι η αναφερόμενη στην συναφθείσα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (με την εν λόγω εργοδότρια) διεύθυνση («Κόκκινο Μετόχι», Μουρνιές) δεν είναι η μόνιμη κατοικία της, αλλά απλώς είναι η «διεύθυνση επικοινωνίας προσληφθέντος», όπως της ζητήθηκε από την ανωτέρω εργοδότρια, ενώ η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της είναι η Κάντανος, 9) τις με αριθ. … και …/23.1.2018 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σελίνου Παγώνας Ζερβουδάκη των … και …, αντιστοίχως, συγχωριανών της παρεμβαίνουσας, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι η μόνιμη κατοικία της τελευταίας είναι στην Κάντανο, στο σπίτι των γονιών της και ότι πηγαινοέρχεται στην πόλη των Χανίων, ανάλογα με τις βάρδιές της, αφού εργάζεται εποχικά, άλλοτε στο αεροδρόμιο και άλλοτε παραδίδοντας μαθήματα Αγγλικών και 10) τις με αριθ. … και …/23.1.2018 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χανίων Ελένης Σγουρομάλλη των … και …, αντιστοίχως, συγχωριανού και φίλης, αντιστοίχως, της παρεμβαίνουσας, οι οποίοι βεβαιώνουν τα ίδια με τους προαναφερόμενους … και … … και επιπροσθέτως ότι κάποια βράδια η … φιλοξενούσε την παρεμβαίνουσα στο σπίτι της στα Χανιά, για να μην επιστρέφει αργά το βράδυ στην Κάντανο, ενώ η διεύθυνση της τελευταίας δόθηκε, κατόπιν αδείας της, στην επιχείρηση του φροντιστηρίου αγγλικής γλώσσας της …, ως «διεύθυνση επικοινωνίας» της ως άνω εργοδότριας με την παρεμβαίνουσα, καθότι η τελευταία είχε τη μόνιμη κατοικία της στην Κάντανο. Επί της προαναφερομένης …/2018 προσφυγής της αιτούσας, στρεφομένης κατά της με αριθ. πρωτ. …/23.5.2017 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του καθού Δήμου, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. …/29.3.2018 απορριπτική απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) το με αριθ. πρωτ. …/6.3.2018 έγγραφο του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: α) ότι η …/23.5.2017 βεβαίωση κατοικίας υπογράφηκε αναρμοδίως από τον δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού …, αφού δεν έχει εκδοθεί κάποια πράξη του εν λόγω Δημάρχου, η οποία να τον εξουσιοδοτεί προς τούτο, δεδομένου και του ότι, με την οικεία 410/2014 απόφαση του ανωτέρω Δημάρχου, ανατέθηκε η υπογραφή των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στους αρμόδιους Αντιδημάρχους ανά Δημοτική Ενότητα, β) ότι η …/23.5.2017 βεβαίωση εκδόθηκε (υπεγράφη) εκ παραδρομής από τον … (υπολαμβάνοντας ο ανωτέρω ότι είχε εξουσιοδότηση προς τούτο από το Δήμαρχο), αφού λήφθηκαν υπόψη από τον ως άνω υπάλληλο τα προσκομισθέντα από την παρεμβαίνουσα εκκαθαριστικά σημειώματα, από τα οποία εμφαίνεται η μόνιμη κατοικία της στην Κάντανο, καθώς και τα έντυπα Ε1 της φορολογικής της δήλωσης, από τα οποία εμφαίνεται ότι η παρεμβαίνουσα δηλώνει ότι φιλοξενείται στο σπίτι του πατέρα της … στην Κάντανο και γ) ότι, κατόπιν τούτων, και μετά την κατάθεση του από 29.1.2018 παρεμβατικού υπομνήματος της παρεμβαίνουσας, με τα συνημμένα σ’ αυτό συμπληρωματικά έγγραφα-στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία της στην Κάντανο, ο Δήμαρχος του καθού Δήμου εξέδωσε (και υπέγραψε) την με αριθ. πρωτ. …/8.2.2018 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της παρεμβαίνουσας και 2) το ότι στην ως άνω μεταγενεστέρως εκδοθείσα …/2018 βεβαίωση αναγράφονται τα εξής: «…εκδίδεται εκ νέου καθώς η υπ’ αριθμόν …/23.5.2017 ίδια βεβαίωση εκδόθηκε αναρμοδίως και ανακλήθηκε. Χορηγείται κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας…». Ενόψει των ανωτέρω, η απόρριψη της προσφυγής της αιτούσας κατά της …/23.5.2017 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας έγινε, με την προμνημονευόμενη με αριθ. πρωτ. …/29.3.2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την εξής αιτιολογία: «…η ασκηθείσα προσφυγή, κατά της …/23.5.2017 βεβαίωσης… είναι άνευ αντικειμένου, καθόσον αυτή ανακλήθηκε και ως εκ τούτου παρέλκει η εξέτασή της. Επίσης η προσβαλλόμενη βεβαίωση εκ της εκδόσεώς της ήταν ανυπόστατη και εστερείτο εκτελεστότητας». Εν τω μεταξύ, η ένσταση, την οποία είχε ασκήσει η αιτούσα κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων, απερρίφθη με την 307/19.3.2018 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και κρίθηκε ότι η παρεμβαίνουσα απέδειξε προσηκόντως την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, με την προσκόμιση της …/23.5.2017 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του καθού Δήμου, η οποία ιδιότητα, άλλωστε, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΑΣΕΠ, επιβεβαιώνεται και με το με αριθ. πρωτ. …/30.11.2017 έγγραφο του Δημάρχου του εν λόγω Δήμου προς την αιτούσα, με κοινοποίηση και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων. Κατόπιν τούτου, η αιτούσα κατετάγη στην 11η θέση. Ακολούθως, οι οριστικοί πίνακες διοριστέων κυρώθηκαν, με την 435/24.4.2018 απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ 496/4.5.2018. Η ασκηθείσα από την αιτούσα με χρον. 18.6.2018 αίτηση θεραπείας κατά της ως άνω απόφασης του ΑΣΕΠ απορρίφθηκε, με την 986/31.8.2018 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, ως απαράδεκτη, με την εξής αιτιολογία: 1) ότι αυτή είχε προβάλει τους ίδιους ισχυρισμούς, που προέβαλε με την προαναφερόμενη ένστασή της, 2) ότι η επικαλούμενη από την αιτούσα, ως ανυπόστατη, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (…/23.5.2017) της παρεμβαίνουσας ανακλήθηκε χωρίς υπαιτιότητα της τελευταίας, το δε σφάλμα του υπαλλήλου του Δήμου δεν θα έπρεπε να αποβεί σε βάρος της και 3) ότι, εφόσον με την με αριθ. πρωτ. …/8.2.1018 βεβαίωση του Δημάρχου του καθού Δήμου επιβεβαιώνεται η ιδιότητα της παρεμβαίνουσας, ως μόνιμης κατοίκου του ίδιου Δήμου, θεωρείται ότι, οι έννομες συνέπειες της τελευταίας πράξης ανατρέχουν αναδρομικώς στην αρχική ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας αυτής (23.5.2017) και ότι, έτσι, θεραπεύεται η έλλειψη νομιμότητας της αρχικής βεβαίωσης.

12. Επειδή, η αιτούσα ζητά, με την κρινόμενη αίτηση την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης (…/8.2.2018), προβάλλοντας τους εξής λόγους: 1) Ότι ελλείπουν, κατά το χρόνο πριν από την έκδοση της εν λόγω πράξης, τα στοιχεία της τυπικής νομιμότητας αυτής, 2) Ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομικώς πλημμελής και, συνεπώς, ακυρωτέα, λόγω έλλειψης νόμιμης αιτιολογίας και 3) Ότι η ανωτέρω πράξη εξεδόθη εσπευσμένως και εν σπουδή (χωρίς τη νόμιμη αιτιολογία), για να εξυπηρετηθεί προσωπικά η παρεμβαίνουσα, γεγονός, που στοιχειοθετεί κατάχρηση εξουσίας και καθιστά την πράξη τούτη ακυρωτέα.

13. Επειδή, εξετέρου, η παρεμβαίνουσα, με το υποβληθέν δικόγραφο παρέμβασης, ζητά την απόρριψη της υπό κρίση αίτησης και τη διατήρηση της προσβαλλόμενης πράξης.

14. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα με το υποβληθέν δικόγραφο πρόσθετων λόγων, προβάλλει τα εξής: 1) ότι η …/23.5.2017 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της παρεμβαίνουσας, επί της οποίας ερείδεται η προσβαλλόμενη (…/8.2.2018) πράξη είναι ανυπόστατη, 2) ότι προσβαλλόμενη πράξη δεν παράγει οιεσδήποτε έννομες συνέπειες, πολλώ μάλλον αναδρομικές και 3) ότι οι ελλείψεις στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης καθιστούν ανέφικτο τον έλεγχο της νομιμότητας αυτής.

15. Επειδή, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη: 1) ότι, κατά τα αναφερόμενα στην 9η σκέψη, δεν αποκλείεται να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση, ακόμα και καθ’ υπέρβαση της σχετικώς οριζόμενης με την προκήρυξη προθεσμίας, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά προς απόδειξη βαθμολογούμενου κριτηρίου κατάταξης υποψηφίου, όλως εξαιρετικώς, στην περίπτωση, κατά την οποία ο υποψήφιος έχει, πάντως, συνυποβάλει με την αίτηση συμμετοχής του στην προκηρυχθείσα διαδικασία εμπροθέσμως και καλοπίστως πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, που παρουσιάζουν ελλείψεις, σφάλματα ή πλημμέλειες, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά σε πταίσμα του οργάνου, που τα εξέδωσε, 2) ότι εν προκειμένω, όπως αναφέρεται στην με αριθ. πρωτ. …/29.4.2020 έκθεση των απόψεων του καθού Δήμου, η με αριθ πρωτ. …/23.5.2017 βεβαίωση για τη μόνιμη κατοικία της παρεμβαίνουσας στην Κάντανο εκδόθηκε από την Υπηρεσία του Δήμου τούτου, διότι η ίδια είχε προσκομίσει στην εν λόγω Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθησαν από τον δημοτικό υπάλληλο … [βλ. και το με αριθ πρωτ. …/6.3.2018 έγγραφο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και το με αριθ. πρωτ. …/30.11.2017 έγγραφο του ίδιου Δήμου προς την αιτούσα, με κοινοποίηση και στον Εισαγγελέα Χανίων, στα οποία αναφέρεται ότι, για την έκδοση της …/23.5.2017 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, λήφθηκαν υπόψη τα προσκομισθέντα από την παρεμβαίνουσα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματός της (των δύο τελευταίων ετών), καθώς και τα οικεία έντυπα Ε1 της φορολογικής δήλωσής της, σύμφωνα με τα οποία η μόνιμη κατοικία της βρίσκεται στην Κάντανο (δηλώνεται ότι η φιλοξενείται στην οικία του πατέρα της …)], 3) ότι η εκδοθείσα …/23.5.2017 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας υπεγράφη από τον προαναφερόμενο δημοτικό υπάλληλο … και, μάλιστα, ανεγράφη στην εν λόγω βεβαίωση ότι αυτός υπέγραψε αντί του Δημάρχου, με εξουσιοδότηση του τελευταίου, χωρίς, όμως, ο ανωτέρω υπάλληλος, κατά τα προεκτεθέντα, να έχει εξουσιοδότηση προς τούτο, με την 410/2014 ή άλλη απόφαση του Δημάρχου, 4) ότι η έκδοση (και υπογραφή) της …/23.5.2017 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον αναρμόδιο … οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα του ως άνω δημοτικού υπαλλήλου, η παρεμβαίνουσα, δε, ουδεμία υπαιτιότητα φέρει γι’ αυτό, ούτε, άλλωστε, η τελευταία όφειλε να ελέγξει αν έχει ή όχι ο ανωτέρω υπάλληλος αρμοδιότητα έκδοσης της προαναφερόμενης βεβαίωσης, 5) ότι για τον ως άνω λόγο (αναρμοδιότητα του Ευάγγελου Φιωτάκη για την έκδοση της 2515/23.5.2017 βεβαίωσης) αφενός ο τελευταίος υπάλληλος είχε προβεί στην ανάκληση της πράξης τούτης, με το από 13.12.2017 έγγραφό του προς το ΑΣΕΠ (Τμήμα Ενστάσεων) και αφετέρου ο Δήμαρχος του καθού Δήμου εξέδωσε αρμοδίως την προσβαλλόμενη …/8.2.2018 βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της παρεμβαίνουσας στην Κάντανο, με την επισήμανση ότι: «Η βεβαίωση αυτή: εκδίδεται εκ νέου καθώς η υπ’ αριθμόν …/23.5.2017 ίδια βεβαίωση εκδόθηκε αναρμοδίως και ανακλήθηκε. Χορηγείται κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας» και 6) ότι, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης …/8.2.2018 βεβαίωσης και αναφέρεται, άλλωστε, στην προμνημονευομένη έκθεση των απόψεων του καθού Δήμου, ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου, προχώρησε στην επανέκδοση της (αρχικώς) αναρμοδίως χορηγηθείσας 2515/2017 βεβαίωσης, η οποία δηλαδή δεν έφερε την υπογραφή του αρμοδίου προς τούτο Δημάρχου, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτόν: α) ότι έπρεπε η εν λόγω βεβαίωση να αντικατασταθεί με την προσβαλλόμενη βεβαίωση, εξαιτίας του ως άνω λόγου (αναρμοδιότητα), που ουδόλως οφείλετο σε υπαιτιότητα της παρεμβαίνουσας, αλλά σε προφανή παραδρομή του …, ο οποίος, ήδη άλλωστε είχε ανακαλέσει την αρχική τούτη και β) ότι έπρεπε τα αποτελέσματα της προσβαλλόμενης βεβαίωσης να ανατρέξουν αναδρομικώς («ex tunc»). Μετά από αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι νομίμως, καταρχήν, για τους προαναφερόμενους λόγους, εκδόθηκε από το Δήμαρχο του καθού Δήμου η προβαλλόμενη …/8.2.2018 βεβαίωση και νομίμως οι έννομες συνέπειες της εν λόγω πράξης ανέτρεξαν αναδρομικώς στο χρόνο έκδοσης της αρχικής …/2017 βεβαίωσης (23.5.2017). Περαιτέρω, δε, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να εξετασθεί από το Δικαστήριο, ως προς τη νομιμότητα της αιτιολογίας της. Προς τούτο το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη: 1) ότι πέραν των αρχικώς προσκομισθέντων στοιχείων για την έκδοση της αρχικής (αναρμοδίως) εκδοθείσας βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, η παρεμβαίνουσα είχε επιπλέον προσκομίσει ενώπιον του Δήμου, με το προμνημονευόμενο από 29.1.2018 παρεμβατικό υπόμνημά της, και τα αναφερόμενα στην 10η σκέψη, έγγραφα στοιχεία, προς απόδειξη του γεγονότος ότι αυτή ήταν κατά τον κρίσιμο χρόνο μόνιμη κάτοικος Καντάνου, τα οποία, επιπλέον, έλαβε υπόψη ο Δήμαρχος του καθού Δήμου, για την έκδοση της προσβαλλόμενης βεβαίωσής του, 2) ότι από τα ανωτέρω προσκομισθέντα από την παρεμβαίνουσα έγγραφα στοιχεία και, ειδικότερα, από τις υποβληθείσες από την ίδια φορολογικές δηλώσεις της και τα οικεία εκκαθαριστικά σημειώματα προκύπτει ότι η μόνιμη κατοικία της βρίσκεται στην Κάντανο, καθώς η ίδια φιλοξενείται στην οικία του πατέρα της …. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι από τα στοιχεία που προσκομίζει η αιτούσα δεν προκύπτει ότι ο τόπος εγκατάστασης της παρεμβαίνουσας Κάντανος [ο οποίος αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα από αυτήν στοιχεία] δεν είχε καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή της, το σταθερό κέντρο των εν γένει βιοτικών της σχέσεων, ο σχετικός λόγος ακύρωσης είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι, ο τόπος της κύριας εγκατάστασης της παρεμβαίνουσας έχει στοιχείο της σταθερότητας (από το έτος 2010), χωρίς αυτό να αναιρείται: 1) από την άσκηση της εργασίας της σε άλλο τόπο, κατά τα προεκτεθέντα στην 5η σκέψη, δεδομένου, άλλωστε, ότι στα προσκομισθέντα από αυτήν έγγραφα, που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες εποχικές απασχολήσεις αυτής σε διάφορους εργοδότες αναφέρεται, ως τόπος κατοικίας της η Κάντανος, 2) από την αναγραφόμενη στις από 13.5.2016 και 3.4.2017 συμβάσεις εργασίας της παρεμβαίνουσας, με την εργοδότρια PANDAIR A.E ως κατοικία της («Χανιά»), δεδομένου ότι προφανώς εννοείται ο νομός Χανίων, αφού, άλλωστε, δεν αναγράφεται σ’ αυτές ειδικότερα διεύθυνση (οδός και αριθμός) 3) από την αναγραφόμενη στη σύμβαση εργασίας της παρεμβαίνουσας με την εργοδότρια …, ως κατοικία της («Κόκκινο Μετόχι», Μουρνιές). Και τούτο προεχόντως, διότι η εν λόγω σύμβαση καταρτίσθηκε μεταγενεστέρως της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων σχετικώς με τον ένδικο διαγωνισμό (στις 13.6.2017), αλλά και διότι ο ισχυρισμός της παρεμβαίνουσας ότι η διεύθυνση «Κόκκινο Μετόχι, Μουρνιές» αποτελεί τη διεύθυνση επικοινωνίας με την εργοδότρια κρίνεται ως βάσιμος, εφόσον επιρρωνύεται και από την αναγραφόμενη στην οικεία από 22.9.2017 αναγγελία της ίδιας εργοδότριας … στον ΟΑΕΔ, για την επίμαχη πρόσληψη της παρεμβαίνουσας, ως διεύθυνση κατοικίας αυτής («Κάντανος») και 4) από το περιεχόμενο των προσκομισθεισών από την αιτούσα: α) της …/12.1.2018 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου του Γεωργίου Μπομπολάκη και β) της από 29.11.2017 υπεύθυνης δήλωσης του συζύγου της …, απευθυνόμενης στο ΑΣΕΠ. Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο κρίνει ότι με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη …/8.2.2108 βεβαίωση από τον Δήμαρχο του καθού Δήμου, εφόσον αποδείχθηκε ότι το κριτήριο εντοπιότητας, που επικαλείται η παρεμβαίνουσα (μόνιμη κατοικία της στην Κάντανο) υφίστατο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τον επίμαχο διαγωνισμό και ότι νομίμως, με αυτόν τον τρόπο, θεραπεύτηκε η έλλειψη νομιμότητας της αρχικώς χορηγηθείσας βεβαίωσης (…/2017), κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την παρεμβαίνουσα, καθώς και τον καθού Δήμο, απορριπτομένων, ως αβασίμων, των αντιθέτων λόγων της αίτησης ακύρωσης, καθώς και του δικογράφου των πρόσθετων λόγων αυτής.

16. Επειδή, κατ’ ακολουθία πρέπει να απορριφθεί η αίτηση και ο πρόσθετοι λόγοι αυτής, να γίνει δεκτή η παρέμβαση και να καταπέσει το καταβληθέν παράβολο υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 19/1989, Α΄ 8). Τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί η αιτούσα από τα δικαστικά έξοδα της παρεμβαίνουσας, καθώς και του καθού Δήμου [άρθρα 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. (ν. 2717/1999, Α΄ 97) και 50 ν. 3659/2008 Α΄ 77].

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

-Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης, καθώς και το επ’ αυτής υποβληθέν δικόγραφο πρόσθετων λόγων.

-Δέχεται την παρέμβαση.

-Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

-Απαλλάσσει την αιτούσα από τα δικαστικά έξοδα της παρεμβαίνουσας, καθώς και του καθού Δήμου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στα Χανιά, στις 8 Ιουλίου 2022 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 30 Αυγούστου 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΣΕΡΓΑΚΗ

ThanasisΔΕΧ 141/2022