Δικαστική προσφυγή

Αθήνα 27 Απριλίου 2010

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΣΚΟΡΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σας ενημερώνει ότι κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης μονίμου δημοσίου υπαλλήλου κατά των μέτρων περικοπής αμοιβών στο δημόσιο τομέα.

Η κυρία Σκορδάκη αναφερόμενη στην προσφυγή αυτή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας επιγραμματικά επισημαίνει τους λόγους που προβάλλονται μεταξύ άλλων στο δικόγραφο σχετικά με την εφαρμογή του όλως πρόσφατου νόμου 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/ 15-3-2010, τ. Α΄).

Ο νομοθέτης προέβη στην περικοπή σημαντικών επιδομάτων και άλλου είδους αμοιβών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως μέτρο για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Με τα μέτρα όμως αυτά, παραβιάζεται σαφώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, καθότι εργαζόμενοι και επιδόματα διαχωρίζονται αυθαίρετα σε κατηγορίες, ώστε ορισμένοι -αν και ανήκοντες σε ουσιωδώς όμοιο ή παρόμοιο κλάδο- να υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου και να εξακολουθούν να λαμβάνουν τα μέχρι τώρα επιδόματα και αμοιβές, ενώ άλλοι, στο έλεος της «προστασίας της εθνικής οικονομίας» και της δημοσιονομικής κρίσης του Κράτους, να στερούνται αυτών και να υφίστανται περικοπές. Όμως τέτοιου είδους παρεκκλίσεις από την ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δικαιολογούνται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μη δημιουργείται ανασφάλεια από μέρους των υπαλλήλων, και να μην αισθάνονται ότι αδικούνται συγκριτικά με άλλα μέλη της κοινωνίας, αφού τυχόν ανόμοια ρύθμιση όμοιων καταστάσεων, αυξάνει τον κίνδυνο μιας ήδη υφιστάμενης κοινωνικής ανισότητας.

Περαιτέρω, ο νομοθέτης παραβλέπει και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι δεν μερίμνησε για την απαιτούμενη σε κάθε ευνομούμενο Κράτος, δίκαιη σχέση ισορροπίας μεταξύ του επιδιωκόμενου σκοπού της ρύθμισης και του προστατευόμενου δικαιώματος στο μισθό και

στις συνακόλουθες οικονομικές απολαβές της εργασίας των εργαζομένων, επιφέροντας πλήρη ασφυξία στον οικογενειακό προγραμματισμό των υπαλλήλων και αδυναμία κάλυψης και αυτών των βασικών βιοτικών τους αναγκών, ενώ είναι πρόδηλη και η παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της συμβάσεως της Ρώμης, που έχει κυρωθεί με το Ν.Δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη ισχύ έναντι των κοινών νόμων, το οποίο κατοχυρώνει το σεβασμό της περιουσίας του προσώπου, καθώς θίγεται ο σκληρός πυρήνας του αναφαίρετου αυτού δικαιώματος.

Άλλωστε, κατά πάγια νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, μέτρο ή πρακτική δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσβάλει τον πυρήνα της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ενώ σημειώνεται ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικός λόγος ο στόχος περιορισμού των δημοσίων δαπανών.

Αποδελτίωση

ΑΝΤ1

Ναυτεμπορική

Ελευθεροτυπία

ThanasisΔικαστική προσφυγή