Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020

Παράλειψη νομοθέτησης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μετάταξη των υπαλλήλων του. Αίτημα υπαλλήλου για την κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015, κατάταξή του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, για τον λόγο ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Απόρριψη του αιτήματος, άσκηση αγωγής με αίτημα την καταβολή του ποσού διαφοράς αποδοχών του, ως αποζημίωση, με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), για την περιουσιακή ζημία που υπέστη, συνεπεία παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του εναγομένου (παράνομη άρνηση ικανοποίησης αιτήματος, παράλειψη νομοθέτησης σύμφωνα με συνταγματικές και αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις). Καταβολή ποσού 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), την οποία ο ενάγων υπέστη από τις ως άνω αιτίες.

Αριθμός Απόφασης: 16536/2020

ΓΑΚ: …/2016

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τμήμα  28ο Μονομελές

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε   δημόσια στο ακροατήριό του, στις  29 Ιανουαρίου 2020, με δικαστή την Όλγα Θεοδωρικάκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Ανατολή Κυριαζίδου, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α  να δικάσει  την από  23.12.2016 αγωγή,

τ ο υ  … του …, υπηρετούντος στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη …, κατοίκου …, οδός …, αρ…., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Μαγδαληνής Σκορδάκη, με έγγραφη δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,

κ α τ ά   τ ο υ Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται  από τον Υπουργό Οικονομικών και παραστάθηκε δια της δικαστικής πληρεξουσίας  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ιουλίας Κοτσώνη, με έγγραφη  δήλωση, κατ’ άρθρο  133 παρ. 2  του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο

αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το νόμο

  1. Επειδή με την κρινόμενη αγωγή, όπως το αίτημά της μετατράπηκε από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό με τη νομίμως κατατεθείσα από 28.1.2020 σχετική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου να του καταβάλει, νομιμοτόκως: α) το συνολικό ποσό των 43.559,66 ευρώ ως αποζημίωση, με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.). Το εν λόγω ποσό αφορά στην περιουσιακή ζημία που υπέστη, κατά τα προβαλλόμενα, ο ενάγων συνεπεία παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του εναγομένου (παράνομη άρνηση ικανοποίησης αιτήματος, παράλειψη νομοθέτησης σύμφωνα με συνταγματικές και αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις), ως εκ των οποίων δεν του καταβλήθηκε διαφορά αποδοχών ύψους 43.559,66 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016 και β) ποσό 15.000 ευρώ, το οποίο αφορά στη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα ( Α.Κ.), την οποία ο ενάγων υποστηρίζει ότι υπέστη από τις ως άνω αιτίες.2. Επειδή, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 105 του Εισ.N.A.K., για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση λόγω πράξης ή παράλειψης των οργάνων του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η πράξη ή παράλειψη να είναι παράνομη. Εκ του ότι δε ο νομοθέτης είτε με νόμο είτε με διοικητική κανονιστική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, καθορίζει γενικότερα τους όρους του αδίκου, παρέπεται ότι δεν μπορεί να προκύψει, έστω και αν προκαλείται ζημία σε τρίτο, ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του Εισ.Ν.Α.Κ., από την εκ μέρους της πολιτείας νομοθέτηση με τα αρμόδια αυτής όργανα ή από την παράλειψη των οργάνων αυτών να νομοθετήσουν, εκτός αν από τη νομοθέτηση ή την παράλειψή της γεννάται αντίθεση προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (ΣτΕ 479-482/2018 Ολ., 4741/2014 Ολ., πρβλ. ΣτΕ 3901/2013, 2544/2013 επταμ.). Εξ άλλου, παράλειψη νομοθετήσεως συντρέχει και στην περίπτωση κατά την οποία η θέσπιση κατ’ ουσίαν κανόνων δικαίου έχει ανατεθεί, κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, σε διοικητικό όργανο που καθίσταται αρμόδιο για την έκδοση κανονιστικής πράξης. Η παράλειψη, στην περίπτωση αυτή, είναι παράνομη όταν, είτε η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση για την έκδοση της κανονιστικής πράξης, εφόσον συντρέχουν ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις (όπως στην περίπτωση που ο ίδιος ο νόμος καθιερώνει αμέσως και ευθέως ένα δικαίωμα, καταλείπει δε απλώς στον εξουσιοδοτούμενο από αυτόν κανονιστικό νομοθέτη να θεσπίσει συμπληρωματικούς κανόνες, αναγκαίους για τη ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών ή των όρων ασκήσεως του δικαιώματος) ή εντός ορισμένης προθεσμίας, είτε όταν η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε κανονιστική ρύθμιση προκύπτει ευθέως εκ του Συντάγματος (ΣτΕ 2544/2013 επτ., 4917/2012). Περαιτέρω, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο της ουσίας μπορεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 932 του Αστικού Κώδικα, να επιδικάσει σε βάρος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δηλαδή χρηματική ικανοποίηση ανάλογη με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης.
  2. Επειδή, στο άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.».
  3. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 8 “Απαγόρευση μετατάξεων” του ν.3566/2007 (Α΄117) ορίζεται ότι: «1. Απαγορεύεται η μετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιουδήποτε υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου που προβλέπουν μετατάξεις των ανωτέρω υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται για μετατάξεις σε κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Απαγορεύεται, επίσης, η μετάταξη υπαλλήλου οποιουδήποτε κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλο κλάδο του ιδίου Υπουργείου. 3.Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση: α) η μετάταξη υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών, οι οποίοι απέκτησαν μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει όμως παρέλθει οκταετία από το διορισμό, και διαθέτουν τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του παρόντος, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο αριθμός αυτός των προς πλήρωση θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του Κλάδου, β) η μετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του Κλάδου, εφόσον διαθέτουν τα ειδικά προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος. Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α’ και β’ μετατάσσονται μετά από αίτησή τους και επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία που διενεργείται από ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προσωπικού. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του Κλάδου υποδοχής που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών κατατάσσονται, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου στο βαθμό Ε’, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ στο βαθμό ΣΤ’. Οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό. Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα μετά τους ομοιοβάθμους τους του οικείου Κλάδου, εξελίσσονται δε εφεξής βαθμολογικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον Κλάδο αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. γ)… [ όπως η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του ν.3712/2008 (Α΄225)]. 4.[…]». Στο άρθρο 120 «Ειδικά Προσόντα διορισμού» του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά προσόντα: α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. β. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού. γ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου και επαρκή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων. (όπως η περίπτωση γ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 31α του άρθρου 41 του ν.3712/2008 (Α΄225). Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. […]».5. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 65 «Κλάδοι προσωπικού» του ίδιου ως άνω νόμου «1. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής Κλάδους: α. Διπλωματικός Κλάδος β. Κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών γ. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής δ. Κλάδος Επιμελητών ε. Κλάδος Εμπειρογνωμόνων στ. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων ζ. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΝΥ η. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θ. Κλάδος Μεταφραστών.» [όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 14 του άρθρου 41 του ν.3712/2008 (Α΄225), με την οποία ορίζεται ότι: β) Η ως άνω διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 5.6.2007, έναρξη ισχύος του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”, εκτός από τον Κλάδο Μεταφραστών, ο οποίος ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως Γ’ του παρόντος νόμου. γ) Όπου στον “Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών” αναφέρεται ο Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού νοείται ο ως άνω Κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών. 2. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, μη υπαγόμενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς υπηρεσίες, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.».
  4. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 5 του ν.1865/1989 (Α΄ 210) ορίζεται ότι: «1. Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων. 2. Τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ’ όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας».
  5. Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές έξι (6) εξαμήνων είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων, ενώ, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007, καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007, η μετάταξη υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει όμως παρέλθει οκταετία από τον διορισμό, και διαθέτουν τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του παρόντος, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007 ορίζει ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», ενώ, ερμηνευόμενη η διάταξη αυτή σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007 και εν όψει του σκοπού της και του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, έχει την έννοια ότι είναι υποχρεωτική για την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση η έκδοση κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας μετάταξης, μεταξύ άλλων, υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών. Κατόπιν αυτών, η παράλειψη της διοίκησης να εκδώσει την προβλεπόμενη από τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007 περί καθορισμού της διαδικασίας μετάταξης των ως άνω υπαλλήλων, συνιστά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι αποστερεί τους υπαλλήλους αυτούς από τη δυνατότητα της εξέλιξής τους στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη σκέψη 2 της παρούσας, η παράλειψη αυτή θεμελιώνει ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. (πρβλ. ΣτΕ 2544/2013).8. Επειδή, στην κρινόμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο ενάγων είναι μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος από τις … υπηρετεί στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη … (σχετ. το Α.Π.Φ. …/2014 έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη …).Με την από 15.5.2016 (Α.Π. …/2016) αίτησή του προς τη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ζήτησε, κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015, την κατάταξή του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, για τον λόγο ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με Α.Π. …/2016 έγγραφη απάντηση της ως άνω Διεύθυνσης, σύμφωνα με την οποία, για τον λόγο ότι: «… οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του του Ν.4354/2015, για τις μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, αφορούν στην κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, στον κλάδο στον οποίο ο υπάλληλος ήδη ανήκει έως 31.12.2015. …, όσον αφορά στις μετατάξεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών από χαμηλότερο σε ανώτερο κλάδο, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν.3566/2007, Α΄117/05.06.2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν.3712/2008 (Α΄225/05.11.2008)…», η ως άνω αίτηση απορρίφθηκε. Ήδη, με την κρινόμενη αγωγή, ο ενάγων υποστηρίζει ότι υπηρετούσε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην …, από τον … του έτους 1987 έως τον Ιανουάριο του έτους …. Στη συνέχεια, εντάχθηκε , σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2949/2001, στον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων, για τον οποίο δεν απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ενώ, μεταξύ άλλων, είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Επίσης, ότι, μετά τη μονιμοποίησή του, υπηρέτησε από το έτος … έως το έτος … στη ΣΤ4 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, από το έτος … έως το έτος … στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην …, από το έτος … έως το έτος … στη ΣΤ4 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών (Τμήμα Μεταθέσεων) και από το έτος … έως σήμερα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη … ως αποκλειστικός Οικονομικός Διαχειριστής. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταταγεί σύμφωνα με τα νόμιμα προσόντα του, με αποτέλεσμα να παραμένει καθηλωμένος υπηρεσιακά, βαθμολογικά και μισθολογικά στη θέση του Διοικητικού Γραμματέα, αν και κατέχει τίτλο που αντιστοιχεί στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Ως εκ τούτων, ο ενάγων προβάλλει ότι για το έτος 2015 του είχε καταβληθεί συνολικά το ποσό των 63.255,92 ευρώ {42.269,28 ευρώ [= 5.283,66 ευρώ (= 1.349,00 ευρώ αποδοχές εσωτερικού (= 1.299,00 ευρώ βασικός μισθός + 50 ευρώ οικογενειακή παροχή) + 3.934,66 ευρώ αποδοχές εξωτερικού) x 8 μήνες] + 10.467,32 ευρώ [= (1.299,00 ευρώ + 3.934,66 ευρώ) x 2 μήνες ] + 10.519,32 ευρώ [= (1.325,00 ευρώ βασικός μισθός + 3.934,66 ευρώ) x 2 μήνες] }. Περαιτέρω, ότι για το έτος 2016 του καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 63.452,42 ευρώ {31.857,96 ευρώ [ = 5.309,66 ευρώ (= 1.375,00 ευρώ αποδοχές εσωτερικού (= 1.325,00 ευρώ βασικός μισθός + 50 ευρώ οικογενειακή παροχή) + 3.934,66 ευρώ αποδοχές εξωτερικού) x 6 μήνες] + 21.038,64 ευρώ [= 5.259,66 ευρώ (1.325,00 ευρώ αποδοχές εσωτερικού + 3.934,66 ευρώ αποδοχές εξωτερικού) x 4 μήνες] + 10.555,92 ευρώ [= 5.277,91 ευρώ (1.343,25 ευρώ αποδοχές εσωτερικού + 3.934,66 ευρώ αποδοχές εξωτερικού) x 2 μήνες]}.
  6. Επειδή, με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων, καθ’ ερμηνεία του ισχυρισμού του, προβάλλει ότι το εναγόμενο παρανόμως με την από …/2016 έγγραφη απάντηση της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά του περί μετάταξής του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών συνεπεία παράλειψής του να εκδώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 8 παρ.3 στοιχείο β’ τελευταίο εδάφιο κανονιστική απόφαση. Περαιτέρω, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι αν είχε γίνει ορθή κατάταξή του, ως ΤΕ Πτυχιούχου Διοικητικού, με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας του, οι καταβλητέες αποδοχές του συνολικά για το έτος 2015 θα ανέρχονταν στο ύψος των 84.804,00 ευρώ {7.067 ευρώ [= 1.802,00 ευρώ (1.752,00 ευρώ βασικός μισθός ΤΕ Πτυχιούχου Διοικητικού + 50 ευρώ οικογενειακή παροχή λόγω τέκνου) + 5.265,00 ευρώ αποδοχές εξωτερικού] x 12 μήνες}, ενώ, για το έτος 2016, θα ανέρχονταν, αντίστοιχα, στο ύψος των 85.464,00 ευρώ {7.122,00 ευρώ [= 1.857,00 ευρώ αποδοχές εσωτερικού (1.807,00 ευρώ βασικός μισθός + 50 ευρώ οικογενειακή παροχή) + 5.265,00 ευρώ αποδοχές εξωτερικού] x 12 μήνες}. Εν προκειμένω, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι από την παράνομη παράλειψη έκδοσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 παρ.3 στοιχείο β’ τελευταίο εδάφιο του ν.3566/2007 κανονιστικής απόφασης και τη συνεπεία τούτου απόρριψη της από 15.5.2016 αίτησής του, η οποία εξάλλου έρχεται σε αντίθεση, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 2 παρ.1, 4 παρ.1, 22 παρ.1, 5 παρ.1, 25 παρ.1 του Συντάγματος, με το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών [ (Ε.Σ.Δ.Α.), κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 (Α΄256)] ,το άρθρο 8 και το άρθρο 14 της Ε.Σ.Δ.Α, υπέστη ζημία, η οποία συνίσταται στη διαφορά των αποδοχών που λάμβανε ως ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και εκείνων που έπρεπε να είχε λάβει ως ΤΕ Πτυχιούχων Διοικητικών, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016. Ειδικότερα, ζητεί να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου να του καταβάλει ως αποζημίωση, κατ’ άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., νομιμοτόκως, αφ’ ης κατέστη ληξιπρόθεσμο το κάθε μηνιαίο ποσό άλλως, από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής (σχ. η με αριθμό …/2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ζώη Αργύρη) και έως την πλήρη εξόφληση, το συνολικό ποσό των 43.559,66 ευρώ (21.548,08 ευρώ + 22.011,58 ευρώ), το οποίο αναλύεται ειδικότερα σε: α) 21.548,08 ευρώ ( 84.804,00 ευρώ – 63.255,92 ευρώ) ήτοι στη διαφορά των αποδοχών που λάμβανε κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2015 ως Διοικητικός Γραμματέας και εκείνων που δικαιούταν να λαμβάνει ως ΤΕ Πτυχιούχος Διοικητικός και β) 22.011,58 ευρώ (85.464,00 ευρώ – 63.452,42 ευρώ) ήτοι στη διαφορά των αποδοχών που λάμβανε κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 ως Διοικητικός Γραμματέας και εκείνων που δικαιούταν να λαμβάνει ως ΤΕ Πτυχιούχος Διοικητικός. Περαιτέρω, ο ενάγων προβάλλει ότι από τις επίδικες παρανομίες του εναγομένου υπέστη ηθική, υπηρεσιακή και κοινωνική βλάβη, η οποία συνίσταται στην αποστέρησή του από τη δυνατότητα να εξελιχθεί βαθμολογικά, καθώς ως Πτυχιούχος Διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών είχε τη δυνατότητα να εξελιχθεί έως και τον βαθμό Α΄, ενώ, με την παραμονή του στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων δεν μπορεί να εξελιχθεί παρά μόνο έως τον βαθμό Β’. Προς τούτο, ζητεί να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να του καταβάλει, νομιμοτόκως, από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής, το ποσό των 15.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ άρθρο 932 Α.Κ., για την ως άνω ζημία, που ισχυρίζεται ότι υπέστη από την παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγόμενου να εκδώσουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παρ.3 στοιχείο β’ τελευταίο εδάφιο του ν.3566/2007 κανονιστικής απόφασης. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του αυτών, ο ενάγων προσκομίζει, μεταξύ άλλων: α) την από … 2016 αίτησή του περί κατάταξής του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών προς τη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, β) το από … 2016 έγγραφο της Γενικής Προξένου της Ελλάδος στη … προς την ανωτέρω Διεύθυνση με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος κ. …, ΔΓΓ’», γ) το με Α.Π. …/25.5.2016 έγγραφο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών προς Κ. …, Διοικητικό Γραμματέα Γ’, Γενικό Προξενείο …, με θέμα «Απάντηση σε αίτηση», ΣΧΕΤ.: Αίτησή σας από … (Α.Π. …/23.05.2016), δ) τις από … και … βεβαιώσεις αποδοχών του … με Διεύθυνση/Αρχή Υπηρεσίας το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη … της …, του εκκαθαριστή αποδοχών της ΣΤ΄ Γενικής Διεύθυνσης-ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών, ε) το με μη ευκρινή ημεροχρονολογία έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης προς όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ με πτυχία Τ.Ε.Ι.», στ) το από … πιστοποιητικό της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών του Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο ο ενάγων, …, «…κρίθηκε άξιος πτυχίου της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών Τμήματος Πολιτικών Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών -Υδραυλικών στις …», ζ) την από … έκθεση αξιολόγησης του τότε Πρέσβη της Ελλάδος στην … για τον ενάγοντα, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «… Ο κ. … είναι άριστος γνώστης και χειριστής των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Windows δημιουργία Αρχείων, επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων, δημιουργίας πινάκων κλπ) ΕΧEL, INTERNET, E-MAIL καθώς και Προγραμμάτων για την έκδοση θεωρήσεων SCHENGEN. ε) … γνωρίζει αρκετά καλά την αγγλική γλώσσα. Είναι άριστος γνώστης της Ισπανικής γλώσσας, με μεγάλες δυνατότητες διερμηνείας, ακόμη και σε επίσημες αποστολές, καθώς και μεταφράσεως κειμένων προς το εδώ Υπουργείο Εξωτερικών. …».
  7. Επειδή, εξάλλου, το εναγόμενο, με την έκθεση απόψεών του και το νομοτύπως κατατεθέν από …2020 υπόμνημά του, ζητά την απόρριψη της αγωγής ισχυριζόμενο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., διότι από τις σχετικές διατάξεις δεν προκύπτει δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση κανονιστικής απόφασης, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας της μετάταξης και ως εκ τούτου δεν είναι παράνομη ούτε η άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το αίτημα του ενάγοντος, καθώς, εξάλλου κύρια προϋπόθεση για τη μετάταξη στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών είναι η προηγούμενη επιτυχής εξέταση σε γραπτή δοκιμασία. Περαιτέρω, προβάλλει ότι η με αριθμό Π8ΓΕΝ-48164ΠΓΕΝ/26.9.2017 (Β΄3461/4.10.2017) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ήδη καθόρισε τη διαδικασία μετάταξης, μεταξύ άλλων, υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών.
  8. Επειδή, όπως έχει προεκτεθεί, οι κάτοχοι, όπως, εν προκειμένω, ο ενάγων, πτυχίου ΚΑΤΕΕ που αποκτήθηκε, μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων), εξισώνονται προς τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας. Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι ο ενάγων, μόνιμος υπάλληλος του εναγόμενου από το έτος 2003 είναι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, κάτοχος ήδη από το έτος 1979 πτυχίου Ανώτερης Σχολής, Τεχνολόγων Μηχανικών τριετούς φοίτησης και ενός εξαμήνου υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, έχει εξισωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του ν. 1865/1989, προς τους πτυχιούχους των ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας. Εξάλλου, ο ενάγων είχε τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, έχει παρέλθει οκταετία από τον διορισμό του κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του προς μετάταξη (2016), και φέρεται να διαθέτει τα υπόλοιπα Ειδικά Προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του παρόντος. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη και την ερμηνεία τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007 ορίζει ρητώς ότι η διαδικασία μετάταξης, μεταξύ άλλων, των Διοικητικών Γραμματέων στον Κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζεται με κανονιστική απόφαση εκδοθείσα από τον Υπουργό Εξωτερικών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η Διοίκηση υπείχε πράγματι, δυνάμει της ανωτέρω διάταξης, την υποχρέωση έκδοσης εντός ευλόγου χρόνου από την θέσπιση της εν λόγω διάταξης σχετικής κανονιστικής απόφασης, είναι δε άμοιρη επιρροής από την άποψη αυτή η μεταγενεστέρως εκδοθείσα Π8ΓΕΝ-48164ΠΓΕΝ/26.9.2017 (Β΄3461/4.10.2017) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθώς αυτή εκδόθηκε μετά από 10 έτη από την θέσπιση της ως άνω διάταξης ήτοι μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου. Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενάγων είχε εν προκειμένω τα τυπικά προσόντα, ώστε να λάβει μέρος σε διαδικασία για τη μετάταξή του στον Κλάδο των Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών ήτοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007, σε γραπτή εξέταση, το Δικαστήριο κρίνει ότι η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση παρέβη την νόμιμη υποχρέωση που υπείχε να εκδώσει, εντός ευλόγου χρόνου από τη θέσπιση της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του ν.3566/2007, την προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη κανονιστική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης, εν προκειμένω, των Διοικητικών Γραμματέων του εν λόγω Υπουργείου, ήτοι τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης. Επομένως, κατά τα ανωτέρω, στοιχειοθετείται παράνομη παράλειψη της Διοίκησης, ενώ απορρίπτονται ως αβάσιμοι όλοι οι περί του αντιθέτου λόγοι που προβάλλει το εναγόμενο με την έκθεση απόψεών του και το νομοτύπως κατατεθέν υπόμνημά του. Τέλος, βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, παρέλκει ως αλυσιτελής η έρευνα τυχόν παραβίασης και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στην ένδικη αγωγή. Ωστόσο, για τον λόγο ότι, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.3566/2007, μεταξύ άλλων, οι Διοικητικοί Γραμματείς μετατάσσονται μετά από αίτησή τους και επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία που διενεργείται από ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προσωπικού, είναι απορριπτέα τα αιτούμενα κονδύλια ως οι διαφορές αποδοχών μεταξύ αυτών που έλαβε ο ενάγων ως Διοικητικός Γραμματέας και εκείνων που θα είχε λάβει ως Πτυχιούχος Διοικητικός ΤΕ, καθώς δεν δύναται εκ των προτέρων να θεωρηθεί βεβαία η επιτυχής συμμετοχή του στην οικεία γραπτή δοκιμασία, τη διαδικασία της οποίας παρέλειψε να καθορίσει με έκδοση οικείας κανονιστικής απόφασης ο Υπουργός Εσωτερικών, εντός ευλόγου χρόνου, άρα και η μετάταξή του. Εντούτοις, ως προς το αίτημα του ενάγοντος για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του ότι από την παράνομη παράλειψη του αρμοδίου οργάνου του εναγομένου να εκδώσει, εντός ευλόγου χρόνου από την θέσπιση της επίμαχης νομοθετικής διάταξης (τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του ν.3566/2007) την προβλεπόμενη κανονιστική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εν προκειμένω των Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο ενάγων υπέστη ψυχική ταλαιπωρία εντός της υπηρεσίας του και αβεβαιότητα ως προς την υπηρεσιακή προοπτική του, καθότι στερήθηκε της δυνατότητας να λάβει μέρος στις σχετικές γραπτές εξετάσεις, κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, για τον παραπάνω λόγο, το ύψος της οποίας ανέρχεται, στο εύλογο ποσό των 2.000,00 ευρώ, κατά μερική παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού του. Εξάλλου, το ανωτέρω ποσό πρέπει να καταβληθεί στον ενάγοντα νομιμοτόκως προς 6% από την επίδοση της κρινόμενης αγωγής στο εναγόμενο, ήτοι στις 28.12.2016 (βλ. το ανωτέρω αποδεικτικό επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ζώη Αργύρη), έως τις 30.4.2019, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονιστικού διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» (Α΄ 139), και από 1.5.2019 έως την εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65/24.4.2019).
  9. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 2.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοτόκως, κατά τα ανωτέρω, να συμψηφισθούν δε τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ’ Κ.Δ.Δ.).

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00 ) ευρώ, νομιμοτόκως προς 6% από τις 28.12.2016 έως τις 30.4.2019, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονιστικού διατάγματος της 26.6/10.7.1944 «Περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου», και από 1.5.2019 έως την εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4607/2019.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δημόσια συνεδρίαση στις 11-11-2020.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ                                                       ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ

ThanasisΜονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020