ΜΠρΠειρ.2604-2021 έγγραφη ενημέρωση διαμεσολαβητικής διευθέτησης

ΜΠρΠειρ 2604/2021

Διαμεσολάβηση – Απαράδεκτο της συζήτησης εργατικής αγωγής λόγω μη προσκόμισης ενημερωτικού εγγράφου περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς -.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019, υφίσταται για όλες τις αγωγές που αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από την 30-11-2019 και εντεύθεν, εφόσον οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους, ανεξάρτητα αν οι αγωγές αυτές υπάγονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ήτοι στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Αγωγή νηπιαγωγού κατά ιδιοκτήτριας παιδικού σταθμού – νηπιαγωγείου, με αίτημα να αναγνωριστεί ότι συνδέεται με την εναγόμενη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό για αμοιβή από παροχή υπερωριακής εργασίας και να αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη υποχρεούται να της καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό για αμοιβή από παροχή υπερωριακής εργασίας, για αποζημίωση λόγω στέρησης άδειας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για το παραδεκτό της συζήτησης της ως άνω αγωγής ήταν αναγκαία η προσκόμιση ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, υπογεγραμμένο από την ενάγουσα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, δοθέντος ότι πρόκειται για υφιστάμενη αστική διαφορά, και δη εργατική, και συντρέχουν δυνητικά οι προϋποθέσεις συμβιβασμού, αφού υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα και αμφισβήτηση των διαδίκων σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις των αγωγικών αξιώσεων, οι οποίες μπορούν να επιλυθούν με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Απόφασης 2604/2021
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών-Εργατικές Διαφορές)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Πετροπούλου, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Μαρίνα Γρηγοριάδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, κατοίκου Κερατσινίου Πειραιά, οδός …, ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Κουστέρη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: .., κατοίκου Κερατσινίου Πειραιά, οδός …, ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Διονυσίου Μπαράτη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-2-2021 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε με αριθμό ./2021, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 31η-5-2021, και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στη αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 190/30.11.2019), όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/16.12.2019), «1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα.» (ήτοι έως την 16.12.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4647/2019). Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς υφίσταται για όλες τις αγωγές, που αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από την 30.11.2019 και εντεύθεν, εφόσον βέβαια οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους, ανεξάρτητα από το αν οι αγωγές αυτές υπάγονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, ήτοι στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου αυτού), οπότε, στην τελευταία περίπτωση, επιβάλλεται και η πρόσθετη υποχρέωση κατάθεσης μαζί με τις προτάσεις και του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίας, καθώς και η μνεία στο έντυπο του άρθρου 3 παρ.2 της ενημέρωσης του εντολέα για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική) συνεδρία. Σημειώνεται δε ότι, ενώ η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 Ν. 4640/2019, ως προς τις υποθέσεις της περ. β του άρθρου 44 του νόμου αυτού, μετατέθηκε αναδρομικά για την 01.07.2020 (άρθρ.74 παρ. 14 Ν. 4690/2020), δεν μετατέθηκε η έναρξη ισχύος εφαρμογής του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, που παρέμεινε σε ισχύ από την άνω ημερομηνία (30.11.2019) (ΠΠΘεσ 1045/2021 ΝΟΜΟΣ).

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνήφθησαν μεταξύ αυτής και της εναγομένης κατά το χρονικό διάστημα από 21-9-2015 έως 31-8-2018, προσελήφθη από την τελευταία, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Πειραιά και συγκεκριμένα παιδικού σταθμού-νηπιαγωγείου προκειμένου να εργασθεί ως νηπιαγωγός με μερική απασχόληση, έναντι μηνιαίων αποδοχών ανερχόμενον στο ποσό των 1.192 ευρώ. Ότι στην πραγματικότητα οι συμβάσεις εργασίας της αποτελούσαν μία ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εναγομένης. Ότι από την παροχή της εργασίας της διατηρεί κατά της εναγομένης αξιώσεις για αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, αποζημίωση λόγω στέρησης αδείας συνολικού ύψους 58.892 ευρώ, όπως οι επιμέρους απαιτήσεις εξειδικεύονται κατ’ είδος, χρόνο και ποσόν στο δικόγραφο της κρινομένης αγωγής. Ότι περαιτέρω εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εναγομένης να την υποχρεώνει να εργάζεται πέραν του νομίμου ωραρίου απειλώντας τη με λύση της εργασιακής σχέσης, χρήση λεκτικής και σωματικής βίας και μη αποδοχή των οφειλών της προς την ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση 5.000 ευρώ. Μετά ταύτα, ζητεί να αναγνωριστεί ότι συνδέεται με την εναγομένη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από τις 21-9-2015 έως 31-8-2018 και να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 20.000 ευρώ για αμοιβή από παροχή υπερωριακής εργασίας, εντόκως νομίμως από την ημέρα, κατά την οποία έκαστο επιμέρους κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη υποχρεούται να της καταβάλει για αμοιβή λόγω υπερωριακής εργασίας, για αποζημίωση λόγω στέρησης αδείας και για χρηματική ικανοποίηση το συνολικό ποσό των 38.892 ευρώ, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, καθώς και να καταδικασθεί η εναγομένη σε καταβολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνης.

Όπως προκύπτει από την παραδεκτή στο παρόν στάδιο επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 Ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση προς Οδηγ. 2008/52 κ.λπ. διατάξεις» διαδικασία, και δη δεν προσκομίσθηκε ενημερωτικό έγγραφο περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, υπογεγραμμένο από την ενάγουσα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, το οποίο είναι αναγκαίο για το παραδεκτό της συζήτησης της υπό κρίση αγωγής, δοθέντος ότι πρόκειται για αστική υφιστάμενη διαφορά, και δη εργατική και συντρέχουν εν προκειμένω δυνητικά οι προϋποθέσεις συμβιβασμού αφού υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα και αμφισβήτηση των διαδίκων σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις των αγωγικών αξιώσεων, οι οποίες μπορούν να επιλυθούν με αμοιβαίες υποχωρήσεις, και η αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 26-2-2021, καταλαμβανόμενη, ως εκ τούτου, από το πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης του εν λόγω νόμου, η οποία αφορά τις αγωγές, που έχουν κατατεθεί από την 30-11-2019 και εντεύθεν, κατά τα αναφερόμενα στην άνω νομική σκέψη. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου και κατόπιν σχετικού ισχυρισμού από την πλευρά της εναγομένης, θα πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. a Ν. 4640/2019 να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΥΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη την συζήτηση της αγωγής.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις .. χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ThanasisΜΠρΠειρ.2604-2021 έγγραφη ενημέρωση διαμεσολαβητικής διευθέτησης