Περίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ

Περίληψη στην 1506/2016 Ολ.ΕλΣυν

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια : Aσημίνα Σαντοριναίου Σύμβουλος

Ι. Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων της περιπτ.17 της υποπαραγρ.Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 , με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κατ’ επέκταση δε και οι συντάξιμες αποδοχές των πρώην μελών Δ.Ε.Π.  των Α.Ε.Ι. Αντίθεση αυτών στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25παρ.4 του Συντάγματος.

ΙΙ. Ο ειδικότερος σκοπός θέσπισης κάθε ειδικού μισθολογίου, ανεξαρτήτως της ρητής ( δικαστικοί λειτουργοί άρθρα 26,87παρ.2 και 88 παρ.2 Σ) ή έμμεσης ( Καθηγητές Α.Ε.Ι. άρθρο 16 Σ), με συνταγματικού επιπέδου διατάξεις προστασίας του , επιβάλλει όπως, ο νομοθέτης διατηρεί μια εύλογη ποσοτική διαφορά έναντι του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και η διαφορά αυτή να είναι τέτοια, ώστε, να αντικρίζει την ιδιαιτερότητα της υπηρεσιακής κατάστασης, την αποστολή και τα καθήκοντα κάθε κατηγορίας λειτουργών ή υπαλλήλων που εμπίπτει σε ειδικό μισθολόγιο.

ΙΙΙ. Κατά τον προσδιορισμό του ύψους των περικοπών στα « ειδικά μισθολόγια» μεταξύ των οποίων το μισθολόγιο των μελών  Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πέραν του αμιγώς αριθμητικού και πρόδηλα απρόσφορου κριτηρίου ….δεν ελήφθησαν υπόψη κριτήρια συναφή με την ιδιαιτερότητα του κάθε ειδικού μισθολογίου και τον ειδικότερο σκοπό θέσπισης καθενός από αυτά…Δεν εξετάστηκε επίσης αν το ύψος των αποδοχών μελών των Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μετά τις νέες μειώσεις αντιστοιχεί στην ιδιαιτερότητα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και παράλληλα διασφαλίζει ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης ανάλογο του λειτουργήματος των καθηκόντων τους και της αποστολής τους.

  1. IV. Oι συγκεκριμένες μειώσεις των αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που επήλθαν με το ν.4093/2012 αποκλειστικά με βάση το αριθμητικό κριτήριο συνυπολογιζόμενες με την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας , τις υπόλοιπες μειώσεις που επιβλήθηκαν διαδοχικά στις αποδοχές αυτές και τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις υπερβαίνουν λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της έκτασής τους το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας της ισότητας στα δημόσια βάρη, δεομένης και της αδυναμίας προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών  Αντίθετη Μειοψηφία.
ThanasisΠερίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ