Περίληψη στην 1509 του 2016

Περίληψη στην 1509/2016 απόφ. Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύουσα Σύμβουλος:  Φλωρεντία Καλδή

Εισηγήτρια Αγγελική Πανουτσακοπούλου Σύμβουλος

Προδικαστικό ερώτημα στην Δικαστική Ολομέλεια του ΕλΣυν

 Άρθρο 108 Α παρ.2 του π.δ. 1225/1981

 Αν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ.α΄ του ν.3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ.1 του ν.3845/2010 με τις οποίες επιβάλλεται μείωση στα πάσης φύσεως επιδόματα , αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου περιλαμβάνουν και την πάγια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ.6 του ν.2521/1997, η οποία συνυπολογίζεται στο συντάξιμο μισθό των δικαστικών λειτουργών.

Ι. Έννοια της πάγιας αποζημίωσης Αυτή χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς έναντι των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και συνδέεται με τις ειδικές συνθήκες προσφοράς της εργασίας τους συναρτάται δε άμεσα με την άσκηση του λειτουργήματος… Ο μη συνυπολογισμός αυτής στις συντάξιμες αποδοχές αίρει την επιβαλλόμενη αναλογία των αποδοχών ενεργείας και των συντάξιμων αποδοχών και προσκρούει στις διασφαλιστικές της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών συνταγματικές διατάξεις.

ΙΙ. Οι μειώσεις που επήλθαν με τις διατάξεις τουν.3833/2010 και 3845/2010 αφορούν καταρχήν τους εν ενεργεία υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου , επηρεάζουν όμως και τις συντάξεις αφού οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα που μειώνονται λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση του συντάξιμου μισθού , βάσει της ειδικής συνταξιοδοτικής διάταξης και συνεπάγονται αυτόματα κατά το άρθρο 9 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα τη μειωτική αναπροσαρμογή των συντάξεων που προκύπτουν από τον συνυπολογισμό τους .

ΙΙΙ. Οι ως άνω διατάξεις , που αποσκοπούσαν αμέσως στην περιστολή των πρωτογενών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης , δεν εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής τους ούτε τους δικαστικούς λειτουργούς , ούτε τη συντάξιμη παροχή της χορηγούμενης σ’αυτούς πάγιας αποζημίωσης.

Αντίθ. Μειοψηφία.

Επιλύει κατά τα προεκτεθέντα το νομικό ζήτημα

Παραπέμπει την ένδικη έφεση στο ΙΙ Τμήμα.

ThanasisΠερίληψη στην 1509 του 2016