Περίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.

1992/2016

Ολομ.Ελ.Συν.

Πρόεδρος : Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγητής:  Δημήτριος Τσακανίκας , Σύμβουλος ΕλΣυν

Διάκριση της υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης , κατά το άρθρο 26 Σ.Κ., σε πραγματική και πλασματική .

Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που παρέχεται πραγματικά και πλασματική αυτή που θεωρείται ,κατά πλάσμα του νόμου, συντάξιμη.

Κατ’ εξαίρεση θεωρείται συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος κατά τον οποίο έχει επιβληθεί σε στρατιωτικούς – αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων η ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Διαφοροποίηση της ως άνω ποινής από την ποινής της αργίας με προσωρινή απόλυση, με κριτήριο τις πράξεις για τις οποίες αυτές οι ποινές επιβάλλονται, αλλά  και από πλευράς συνταξιοδοτικών αποτελεσμάτων αυτών.

Ορθώς έκρινε η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και επικύρωσε την σχετική πράξη του Γ.Λ.Κ., η οποία, δεν αναγνώρισε σε απόστρατο υπολοχαγό, ως συντάξιμο, τον χρόνο που τέθηκε σε κατάσταση τετράμηνης αργίας με προσωρινή απόλυση, για ασυμβίβαστη και αναξιοπρεπή προς την ιδιότητα του αξιωματικού διαγωγή, με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

ThanasisΠερίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.