Περίληψη στην 2004 του 2016 ΟΛ.εΛ.Συν.

2004/2016

Ολ.Ελ.Συν.( Σε Ελάσσονα δεύτερη  Σύνθεση).

Πρόεδρος: Ιωάννης Σαρμάς , Αντιπρόεδρος Ελ.Συν,

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος Ελ.Συν.

 

Οι συντάξεις των αξιωματικών, οι οποίοι μετά την συμπλήρωση των 29 ετών πραγματικής υπηρεσίας στρατιωτικής υπηρεσίας αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό του Αντιστρατήγου και μισθολογικό βαθμό Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους , κανονίζονται με βάση τον βασικό μισθό του μεθεπόμενου αυτών βαθμού, ήτοι το μισθό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Ο δικαιολογητικός λόγος της εν λόγω ρύθμισης (άρθρο 6 παρ.2 του ν.2838/2000) είναι η οικονομική αντιστάθμιση με την παροχή πρόσθετης μισθολογικής προαγωγής της αρνητικής υπηρεσιακής εξέλιξης των αξιωματικών από το βαθμό του Αντιστρατήγου και άνω, που παραλείπονται από τις προαγωγές και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τον  ( οργανικό) βαθμό που κατέχουν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους , γι’ αυτό και η θεσπιζόμενη με τη διάταξη αυτή μισθολογική προαγωγή χορηγείται προσθέτως εκείνης που τυχόν έχει λάβει κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.2838/2000, όπως ισχύει μετά το άρθρο 37 του ν.3016/2002.

Ορθά η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ερμήνευσε  και εφάρμοσε τις διέπουσες την επίδικη υπόθεση ισχύουσες διατάξεις.

Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου.

ThanasisΠερίληψη στην 2004 του 2016 ΟΛ.εΛ.Συν.