Περίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν

Περίληψη στην 486/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν

 

Πρόεδρος:  Νικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος ΕλΣυν

Εισηγητής :  Κωνταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος ΕλΣυν

 

Παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στην Ολομέλεια ΕλΣυν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Α παρ.2  του π.δ. 1225/1981.

 

 Έννοια του προδικαστικού ερωτήματος:  Ζήτημα γενικότερης σημασίας που αφορά ευρύτερο κύκλο προσώπων ή αφορά αντίθεση νομοθετικής διάταξης σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα.

Με τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.3408/2005 με την οποία προβλέφθηκε η οίκοθεν αναπροσαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών με  βάση τις διατάξεις των ν.2838/2000 και 3016/2002 και η σταδιακή μερική καταβολή των διαφορών, από την 1-10-2005 έως τις 31-12-2007, δεν ρυθμίστηκαν όλα τα ζητήματα και δη αυτά που αφορούν τις αξιώσεις των στρατιωτικών συνταξιούχων από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών για το προ της 1-10- 2005 χρονικό διάστημα.

Δεν εθίγησαν με τις ρυθμίσεις του άρθρου 8 του ν.3408/2005 οι αξιώσεις των στρατιωτικών συνταξιούχων για την αναπροσαρμογή της σύνταξής τους που είχαν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2000 έως τις 30-9-2005, αφού η ως άνω διάταξη δεν περιέχει ρητή και κατηγορηματική κατάργηση των περιουσιακής φύσεως δικαιωμάτων για το διάστημα αυτό, ενώ πρόκειται για γεννηθέντα περιουσιακά δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας και δεν δύνανται να θιγούν, χωρίς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

 

Στρατιωτικός συνταξιούχος  που διεκδικεί αναπροσαρμογή της σύνταξής του για το πριν την 1-10-2005 χρονικό διάστημα οφείλει να υποβάλλει αίτημα στη διοίκηση και να προσβάλλει τυχόν απόρριψη αυτού με έφεση ενώπιον του Δικαστηρίου, αυτοτελώς, έναντι της κατά το άρθρο 8 του ν.3408/2005, εκδοθείσης πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του που δεν θεωρείται συμπροσβαλλόμενη. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριετίας από την έναρξη εφαρμογής του ν.3408/2005, διότι άλλως, ενόψει της διάταξης του άρθρου 60 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, ο συνταξιούχος θα στερείται πλέον εννόμου συμφέροντος.

Η έφεση δια της οποίας προσβάλλεται η πράξης αναπροσαρμογής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3408/2005   απορριπτέα στο σύνολό της,  αφού για το διάστημα πριν την 1-10-2005 ο νόμος δεν περιέχει ρύθμιση σχετική, ενώ για το διάστημα από την 1-10-2005 και μετά, η μερική και σταδιακή καταβολή της σύνταξης είναι νόμιμη, διότι, η ως άνω διάταξη δεν παραβιάζει υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα δικαίου.

Αντίθ.Μειοψ. Η διάταξη του  άρθρου 8 του ν.3408/2005 θέσπισε κατάργηση των ήδη γεννηθέντων δικαιωμάτων στρατιωτικών συνταξιούχων, ως πλήττουσα δε τον πυρήνα του δικαιώματος, καθόσον καταργεί απολύτως όλες τις αξιώσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 30-9-2005   είναι κατά το μέρος της τούτο, αντίθετη στο άρθρο 17 Σ. και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της Σύμβασης της Ρώμης.

Παραπομπή της υπόθεσης στο ΙΙΙ Τμήμα για περαιτέρω εκδίκαση σύμφωνα με το άρθρο 108 Α παρ.2 του π.δ. 1225/1981.

(Όμοια η 487/2016 Ολομ.ΕλΣυν).

ThanasisΠερίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν