Περίληψη στην 977 του 2016

Περίληψη στην 977/2016 Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύων Αντιπροέδρος Ιωάννης Σαρμάς

Εισηγητής Δημήτριος Τσακανίκας Σύμβουλος

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του συνταξιοδοτικού οργάνου στοιχειοθετείται όταν η συνταξιοδοτική διοίκηση, αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για την ρύθμιση της συνταξιοδοτικής έννομης σχέσης. Δεν συντελείται τέτοια παράλειψη, χωρίς την προηγούμενη υποβολή αίτησης.

Οριστικοποίηση συνταξιοδοτικών δεδομένων, συνεπεία των οποίων δεν επιτρέπεται η επανεξέταση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, συντελείται μετά την παρέλευση της οριζόμενης στο άρθρο 66 του Σ.Κ. ετήσιας προθεσμίας που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης του συνταξιούχου ή  όταν δεν εκδίδεται πράξη, από την άπρακτη πάροδο του τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Αναπροσαρμογή χορηγιών βάσει του ν.1518/1985 . Για την αναπροσαρμογή αυτή απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο χορηγιούχο και μόνο τότε στοιχειοθετείται η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.   Εν προκειμένω δεν στοιχειοθετείται οριστικοποίηση των συνταξιοδοτικών δεδομένων η οποία αποτρέπει την επανεξέταση της υπόθεσης μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 66 του Σ.Κ. για την προσβολή της πράξης ή της παράλειψης, αφού ούτε πράξη οίκοθεν αναπροσαρμογής εκδίδεται από την Διοίκηση ούτε παράλειψη της Διοίκησης έχει συντελεστεί χωρίς την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90παρ.1 του ν.2362/1995 αλλά αυτής του άρθρου 60 παρ.1 Σ.Κ. καθόσον δεν πρόκειται για αξιώσεις από καθυστερούμενες συντάξεις που έχουν ήδη αναγνωρισθεί υπέρ των συνταξιούχων . Με την έφεση κατά της συνταξιοδοτικής πράξης ζητείτο η διάπλαση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφαρμογή για το λόγο αυτό έχει η διάταξη του άρθρου 60 παρ.1 του Σ.Κ.

Αντίθ. Μειοψ.

Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου.

ThanasisΠερίληψη στην 977 του 2016