ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής με πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του άρθρου  214Α του Κ.Πολ.Δ. στο πλαίσιο της εκκρεμοδικίας, που επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή.

Με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2222/2018, κρίθηκε ότι: «Με το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ., … ρυθμίστηκε, … ο δικονομικός θεσμός της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών ως υποχρεωτική προδικασία της δίκης, με στόχο … αφενός την ταχύτερη, απλούστερη και αφετέρου ουσιαστικότερη επίλυση ορισμένων από τις σοβαρότερες και δυσχερέστερες ιδιωτικές διαφορές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθότι οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους, γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε τρίτο την αλήθεια  και τις ασθενείς πλευρές της απόψεώς τους, δύνανται, αδέσμευτοι από δικονομικούς τύπους και από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, να εξεύρουν την αμοιβαίως συμφερότερη λύση.

Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης είναι υποχρεωτική για αγωγές υπαγόμενες στην υλική αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, εφόσον η διαφορά είναι δεκτική συμβιβασμού, και ως τέτοιες νοούνται -μεταξύ άλλων- και οι αγωγές προστασίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται και η αγωγή του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 2664/1998, με την οποία ζητείται η αναγνώριση του εμπράγματου δικαιώματος του ενάγοντος και η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, της οποίας ο χαρακτήρας είναι διπλός, δηλαδή αφενός της αναγνωριστικής (ή διεκδικητικής) της κυριότητας του ακινήτου αγωγής και αφετέρου της διόρθωσης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία … αφ’ ής στιγμής επιτεύχθηκε συμβιβασμός συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που ακολούθως επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαφορά. … Το … πρακτικό, μετά την επικύρωσή του, εξομοιώνεται με πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού, το οποίο αναπληρώνει το συμβολαιογραφικό τύπο … και σε περίπτωση που αφορά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου μεταγράφεται, … Από την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης. … τότε ο … έλεγχος νομιμότητας δεν δύναται να επεκταθεί σε έλεγχο του νόμω και ουσία βάσιμου της αγωγής …

 

 

Με την κρινόμενη αίτηση – αντιρρήσεις, … , οι αιτούντες, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον ως δικαιούχοι εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους κατά της από 07.07.2017 απόφασης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, με την οποία η τελευταία αρνήθηκε, για τους αναφερόμενους στην απορριπτική πράξη της λόγους, να καταχωρίσει στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων με ΚΑΕΚ …. και …. το από 04/05/2017 πρακτικό εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, το οποίο υποβλήθηκε προς επικύρωση στις 08.05.2017 στον Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος αφού έλεγξε τις προϋποθέσεις του, το επικύρωσε στις 18.07.2017 και τούτο έλαβε στο βιβλίο αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον αριθμό 100/2017 και αριθμό απόφασης …/2017.  … Η εν λόγω άρνηση δεν είναι νόμιμη, καθόσον, …, όσον αφορά στο θέμα του ελέγχου της “εσωτερικής” νομιμότητας του πρακτικού συμβιβασμού, δεν νομιμοποιείται η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου να εισέλθει σε τέτοιου είδους έλεγχο, καθότι ενδεχόμενη αποδοχή της αντίθετης άποψης, -που υποστηρίζει ότι ο έλεγχος νομιμότητας μπορεί να επεκταθεί και στα εσωτερικά ελαττώματα του προς καταχώριση πρακτικού συμβιβασμού- θα κατέληγε στο άτοπο, το μεν πρακτικό εξωδικαστικής επίλυσης να μην καταχωρίζεται και να μην επέρχονται οι επιδιωκόμενες διορθώσεις των κτηματολογικών εγγραφών και συγχρόνως η διαφορά που ανέκυψε μεταξύ των διαδίκων να μην μπορεί να επιλυθεί ούτε δικαστικά, αφού το δικαστήριο κωλύεται να εκδικάσει την αγωγή για την οποία εκδόθηκε πρακτικό συμβιβασμού, κατ’ άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ.».

 

Πηγή: Αρμενόπουλος 2018, 7, σελ. 1090, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Μον.Πρ.Αθ. 2222/2018.

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

SOLICITOR  Αγγλίας & Ουαλίας

 

ThanasisΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ