ΣτΕ Ολομ 1409-2022 μισθολόγιο ιατρών

Απάντηση σε προδικαστικό ερώτημα υποβληθέν με την ΔΠ Κερκύρας 365/2020: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

ΣτΕ Ολ 1409/2022

Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Κ. Μαρίνου, Σύμβουλος Επικρατείας

 

Οι διατάξεις των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017, με τις οποίες, στο πλαίσιο θεσμοθετήσεως εξ υπαρχής νέου ειδικού μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθορίστηκε  ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών τους, αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και της ισότητος στα δημόσια βάρη.

Με την 365/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010: Εάν οι διατάξεις των άρθρων 136-140 του Κεφαλαίου Ε’ και των άρθρων 154 και 155 του Κεφαλαίου Θ’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 αντίκεινται στο άρθρο 21 παρ. 3 και την απορρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. και 5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Με την απόφαση 1409/2022 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας το υποβληθέν ερώτημα απαντήθηκε ως εξής:

«Οι διατάξεις των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο θεσμοθετήσεως εξ υπαρχής νέου ειδικού μισθολογίου για τους ανωτέρω, και των οποίων διατάξεων η εφαρμογή εξειδικεύεται στα άρθρα 154 και 155 του ως άνω νόμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 και 137 αυτού, αντίκεινται στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος και την απορρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και της ισότητος στα δημόσια βάρη, είναι δε ανίσχυρες καθ’ ο μέρος επαναπροσδιορίζουν τις αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ.».

Η υπόθεση παραπέμπεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κερκύρας για την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσης ενώπιόν του αγωγής.

ThanasisΣτΕ Ολομ 1409-2022 μισθολόγιο ιατρών