ΣτΕ 1120/2022

Για την πραγμάτωση των αναπτυξιακών στόχων του άρθρου 1 του ν. 3299/2004 προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων μορφών, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση τμήματος της δαπάνης της επένδυσης, στους δικαιούχους των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίνονται κατόπιν αξιολόγησής τους βάσει σειράς κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνεται και η αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα, η οποία τίθεται ως όρος στην οικεία εγκριτική απόφαση. Οι νέες θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν, όπου κάθε εργαζόμενος που απασχολείται με πλήρες ωράριο κατά τη διάρκεια ενός έτους αντιστοιχεί σε 1 ΕΜΕ, οι δε μερικώς ή εποχικώς απασχολούμενοι ή απασχολούμενοι για διάστημα μικρότερη του έτους αντιστοιχούν σε κλάσματα 1 ΕΜΕ. Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της κατηγορίας «αναβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. …/23.2.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τροποποιήσεως και ολοκληρώσεως του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσης, καθ’ ό μέρος με την απόφαση αυτή επεβλήθη σε βάρος της πρόστιμο ύψους 94.000 ευρώ λόγω μη υλοποίησης του 50% των προβλεπομένων στην απόφαση υπαγωγής θέσεων εργασίας, όρος που τηρήθηκε πλήρως, αφού κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης είχε ήδη προσλάβει 3 άτομα.

Αριθμός 1120/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Δεκεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ο. Παπαδοπούλου, Χρ. Σιταρά, Σύμβουλοι, Χ. Ευαγγελίου, Δ. Μαυροπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Τσαπαρδώνη.

Για να δικάσει την από 4 Οκτωβρίου 2012 αίτηση:

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…» που εδρεύει στη …, η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Βασιλική Σκορδάκη (Α.Μ. 11217), που την διόρισε με πληρεξούσιο και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

κατά του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ήδη Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος παρέστη με τον Κωνσταντίνο Κυριόπουλο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθούν: α. η τεκμαιρόμενη άρνηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ακυρώσει, άλλως να μεταρρυθμίσει την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, β. η υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθ’ όσον αφορά τις παρ. 8, 9, και 10 του άρθρου 1 αυτής, γ. η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εξετάσει το υποβληθέν με την αίτηση θεραπείας αίτημα ακύρωσης προστίμου και δ. η τεκμαιρόμενη άρνηση – απόρριψη από την ως άνω γνωμοδοτική επιτροπή του προαναφερθέντος αιτήματος και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Δ. Μαυροπόδη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

  1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. υπ’ αριθμ. 1274504/2012, 1558034 και 4578473/2018 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄).
  2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία παραπέμφθηκε με την …/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει (ΣτΕ 3574/2015), ζητείται η ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. …/23.2.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τροποποιήσεως και ολοκληρώσεως του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσης, καθ’ ό μέρος με την απόφαση αυτή επεβλήθη σε βάρος της πρόστιμο ύψους 94.000 ευρώ λόγω μη υλοποίησης του 50% των προβλεπομένων στην απόφαση υπαγωγής θέσεων εργασίας, β) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής άρνησης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων να ακυρώσει, άλλως να μεταρρυθμίσει την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη κατά το ήδη αμφισβητούμενο μέρος της, κατόπιν της από 30.3.2012 αιτήσεως θεραπείας, γ) της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της γνωμοδοτικής επιτροπής να εξετάσει το υποβληθέν με την αίτηση θεραπείας αίτημα ακύρωσης του ως άνω προστίμου και δ) της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη γνωμοδοτική επιτροπή του προαναφερθέντος αιτήματος.
  3. Επειδή, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου, η αιτούσα εταιρεία, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη «Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου», με τη με αρ. πρωτ. …/28.7.2006 αίτηση ζήτησε την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της κατηγορίας «αναβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Κατόπιν αξιολόγησης της αίτησής της, με την υπ’ αριθμ. …/Ν.3299/04/ 21.12.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον ανωτέρω νόμο για τις παρατιθέμενες στο άρθρο 1 κατηγορίες δαπανών (κτιριακές, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, μεταφορικά μέσα και αμοιβές συμβούλων), συνολικού ύψους 1.348.566,50 ευρώ και με εγκριθείσα επιχορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 4, ύψους 539.426,60 ευρώ. Στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής αναφέρεται ότι η αιτούσα «…σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής … θεωρείται ‘πολύ μικρή επιχείρηση’…», στο δε άρθρο 3 ορίσθηκε ότι «1. Η υπαγωγή της πιο πάνω επένδυσης … εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης από την επιχείρηση των παρακάτω όρων: α. … ε. Υφιστάμενες μόνιμες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ) 6,2 στ. Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 5. ζ. …» και στο άρθρο 5 ότι «α. … δ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης: – Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων…». Με την …/12.2.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας καταβλήθηκε στην αιτούσα η πρώτη δόση της επιχορήγησης ύψους 269.713,30 ευρώ. Με την με αρ. πρωτ. …/4.8.2009 αίτησή της η αιτούσα ζήτησε τη συγκρότηση περιφερειακού οργάνου ελέγχου για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου και την εκταμίευση της δεύτερης δόσης. Με την από 25.5.2010 έκθεση του οργάνου ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η επένδυση δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη διότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής, ενώ οι μόνιμες θέσεις που δημιουργήθηκαν ανέρχονται σε 1,17 άτομα σε ΕΜΕ. Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων της αιτούσας σχετικά με την ίδια συμμετοχή (αύξηση κεφαλαίου με την από 30.6.2011 γενική συνέλευση, εκταμίευση δανείου στις 19.7.2011), έγινε εκ νέου έλεγχος και υπεβλήθη η από 22.11.2011 έκθεση επανελέγχου, σύμφωνα με την οποία οι νέες θέσεις ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν ανέρχονται σε 1,12. Με την από 14.12.2011 εισήγησή της ενώπιον της γνωμοδοτικής επιτροπής η αρμόδια υπηρεσία ανέφερε ότι κατόπιν ελέγχου προέκυψε ότι ο αριθμός των απασχολουμένων σύμφωνα με την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2010 ανέρχεται σε 6,82 ΕΜΕ, δηλαδή δημιουργήθηκαν 0,62 νέες θέσεις εργασίας (σε ΕΜΕ) και πρότεινε την επιβολή προστίμου ύψους 94.000 ευρώ και τη θέση ως όρου την υποχρέωση της αιτούσας να καλύψει τις υπολειπόμενες νέες θέσεις εργασίας. Κατόπιν της από 15.12.2011 γνωμοδότησης της γνωμοδοτικής επιτροπής, με την πρώτη προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. …/23.2.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της αιτούσας με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 19.7.2011 και η οριστικοποίηση του κόστους στο ποσό των 1.316.833,70 ευρώ που πιστοποιήθηκε από το όργανο ελέγχου. Με την ίδια απόφαση το ύψος της επιχορήγησης καθορίσθηκε στο ποσό των 526.733,48 ευρώ και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 94.000 ευρώ λόγω μη υλοποίησης του 50% των προβλεπόμενων με την απόφαση υπαγωγής θέσεων εργασίας (2,50 θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ σύμφωνα με την απόφαση), υπολογίσθηκε δε σε 163.020,18 ευρώ το υπόλοιπο της επιχορήγησης που πρέπει να καταβληθεί στην αιτούσα (εγκριθέν ποσό επιχορήγησης 526.733,48 ευρώ μείον η πρώτη δόση 269.713,30 ευρώ μείον το πρόστιμο 94.000 ευρώ). Προβλέφθηκε δε στο άρθρο 1 παρ. 10 της εν λόγω απόφασης «η υποχρέωση της αιτούσας να καλύψει τις απαιτούμενες νέες θέσεις εργασίας (2,62 νέες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. βii της υπ’ αριθμ. 47718/2011 απόφασης (ΦΕΚ 2669/Β/ 9.11.2011)». Με την με αρ. πρωτ. …/ 30.3.2012 αίτηση θεραπείας, η αιτούσα ζήτησε τη μεταρρύθμιση της τελευταίας αυτής απόφασης, κατά το μέρος κατά το οποίο της επεβλήθη πρόστιμο 94.000 ευρώ, καθώς επίσης και κατά το μέρος που δεν πιστοποιήθηκαν οι πραγματοποιηθείσες υπερβάσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών και δεν έγινε δεκτό το αίτημά της για αναμόρφωση του κόστους. Κατά της πρώτης προσβαλλομένης πράξεως και της μη απόφανσης στην αίτηση θεραπείας της κατά το μέρος που αφορά στην επιβολή του προστίμου, η αιτούσα άσκησε την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως. Μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, στην από 24.10.2012 συνεδρίασή της η γνωμοδοτική επιτροπή επελήφθη της από 30.3.2012 αιτήσεως θεραπείας που άσκησε η αιτούσα. Γνωμοδότησε δε υπέρ της απορρίψεως τόσο του αιτήματος περί αναμόρφωσης του κόστους και πιστοποίησης των καθ’ υπέρβαση δαπανών, όσο και του αιτήματος περί ακυρώσεως του προστίμου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ότι μη νομίμως η υποχρέωση δημιουργίας των 5 νέων θέσεων απασχόλησης υπολογίσθηκε σε ΕΜΕ μη προβλεπομένου τούτου στην απόφαση υπαγωγής, ότι πάντως ο όρος αυτός τηρήθηκε πλήρως αφού κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης είχε ήδη προσλάβει 3 άτομα και ότι μη νομίμως το πρόστιμο υπολογίσθηκε βάσει της Υ.Α. 47718/2011, η οποία δεν ίσχυε κατά τον χρόνο του ελέγχου. Εισηγήθηκε, ωστόσο, η επιτροπή τη μείωση του προστίμου από 94.000 σε 65.800 ευρώ, διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της ως άνω Υ.Α. τα πρόστιμα που αφορούν τις νέες θέσεις εργασίας μειώνονται κατά 30% για επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των 3.000.000 ευρώ, όπως η επένδυση της αιτούσας. Η ως άνω γνωμοδότηση έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ. …/26.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία τροποποιήθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη ως προς το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου (65.800 ευρώ) και υπολογίσθηκε εκ νέου το υπόλοιπο της επιχορήγησης που πρέπει να καταβληθεί στην αιτούσα, ανερχόμενο πλέον σε 28.200 ευρώ.
  4. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, ως συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πρέπει να θεωρηθεί η υπ’ αριθμ. …/26.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία τροποποιήθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη, κατά το μέρος που προσβάλλεται, και μειώθηκε το ύψος του επιβληθέντος προστίμου. Η δε πρώτη προσβαλλόμενη έχει απωλέσει την εκτελεστότητά της, κατόπιν ενσωμάτωσής της στην εκδοθείσα επί της αιτήσεως θεραπείας ως άνω 13652/ΔΒΕ1508/26.11.2012 απόφαση. Εξ άλλου, οι προσβαλλόμενες υπό στοιχ. α), γ) και δ) δεν υφίστανται πλέον, μετά τη ρητή απόφανση επί της από 30.3.2012 αιτήσεως θεραπείας των αρμοδίων (αποφασιστικού και γνωμοδοτικού) οργάνων.
  5. Επειδή, ο ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» (Α΄ 261), ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, όριζε στο άρθρο 1 ‘Σκοπός και είδη παρεχομένων ενισχύσεων’ ότι: «Με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, … και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 1. Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης… γ) Φορολογική απαλλαγή… δ) επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη … τμήματος του μισθολογικού κόστους …», στο άρθρο 6 ότι «1. Η υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: α) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα … β) Κριτήρια οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και βιωσιμότητας της επένδυσης … γ) Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού νόμου: i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα. ii. …, δ) Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας …», στο άρθρο 8 ‘Καταβολή των ενισχύσεων’ ότι «1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής: i) Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης … ii) το υπόλοιπο 50% … καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας … β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται … το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης… Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον φορέα της επένδυσης το αρμόδιο όργανο ελέγχου … το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών… γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. δ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου … εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας. … 2. …» και στο άρθρο 10 ‘Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων-Συνέπειες μη τήρησης-Κυρώσεις’ ότι «1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν: α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. β) … 2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: α) … β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α΄ … της παραγράφου 1Α … Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 1Α χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. Γ. … 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την επιβολή ολικής ή μερικής επιστροφής η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% έως 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης … 4. …». Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε η 47718/ 8.11.2011 (Β΄ 2669/9.11.2011) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ισχύουσα κατά το άρθρο 6 από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο άρθρο 2 της οποίας, ως ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής της προσβαλλόμενης κύρωσης, ορίσθηκε ότι «1. Νέες θέσεις απασχόλησης α. … βi. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται … σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε αριθμό μικρότερο του 50% αυτών που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού το υπολειπομένων μέχρι το 50% νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των ετών (πέντε-5) που η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1Α του ν. 3299/2004, να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζομένου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. ii. Το άθροισμα του πραγματικού αριθμού των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και του αριθμού που αντιστοιχεί στο 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής αποτελεί νέο όρο στην απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης. γ. …».
  6. Επειδή, εξ άλλου, με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3299/2004 ορίσθηκε ότι προκειμένου τα επενδυτικά σχέδια να υπαχθούν στις ενισχύσεις του νόμου αυτού πρέπει να υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ύψος, το οποίο καθορίσθηκε αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων, ως μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών. Ορίσθηκε δε ότι «Το μέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (ΕL 2001 L10/33), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. …». Στον εν λόγω κανονισμό «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», μεταξύ των κριτηρίων που προβλέπονται για τον προσδιορισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης είναι και ο αριθμός των εργαζομένων ή απασχολουμένων, ο οποίος αντιστοιχεί (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού το οποίο παραπέμπει στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, L 124) «…στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. …».
  7. Επειδή, από τον συνδυασμό των διατάξεων που παρατέθησαν στις προηγούμενες σκέψεις συνάγεται ότι για την πραγμάτωση των αναπτυξιακών στόχων του άρθρου 1 του ν. 3299/2004 προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων μορφών, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση τμήματος της δαπάνης της επένδυσης, στους δικαιούχους των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίνονται κατόπιν αξιολόγησής τους βάσει σειράς κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνεται και η αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα, η οποία τίθεται ως όρος στην οικεία εγκριτική απόφαση. Προς τούτο στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται αφ’ ενός οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά τον χρόνο έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου που πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του και αφ’ ετέρου οι νέες μόνιμες θέσεις εργασίας που υποχρεούται ο δικαιούχος να δημιουργήσει κατά την ολοκλήρωση και λειτουργία του επενδυτικού του σχεδίου, οι οποίες αμφότερες (υφιστάμενες και νέες) πρέπει να διατηρηθούν για το καθοριζόμενο στον νόμο χρονικό διάστημα των πέντε ετών από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Εφ’ όσον δε οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση του δικαιούχου κατά τον χρόνο έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 70/2001 και στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, κατά τον ίδιο τρόπο, χάριν της συγκρισιμότητας των μεγεθών, υπολογίζονται, κατ’ αρχήν, και οι νέες θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν, όπου κάθε εργαζόμενος που απασχολείται με πλήρες ωράριο κατά τη διάρκεια ενός έτους αντιστοιχεί σε 1 ΕΜΕ, οι δε μερικώς ή εποχικώς απασχολούμενοι ή απασχολούμενοι για διάστημα μικρότερη του έτους αντιστοιχούν σε κλάσματα 1 ΕΜΕ. Περαιτέρω, προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3299/2004, για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που λαμβάνουν επιχορήγηση του κόστους επένδυσης αποτελεί η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η υποχρέωση δημιουργίας των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης καλύπτεται εάν κατά τον κρίσιμο χρόνο της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας έχει προσληφθεί αντίστοιχος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθένας εκ των οποίων λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1 ΕΜΕ, οποτεδήποτε και αν πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις. Τούτο δεδομένου ότι η δημιουργία των νέων μόνιμων θέσεων απασχόλησης συνδέεται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης, στην οποία το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί, πριν δε από την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης ο φορέας της δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση, παρά μόνο δυνατότητα απασχόλησης νέου προσωπικού.
  8. Επειδή, όπως ειδικότερα προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που παρατέθησαν στην σκέψη 3, η αιτούσα με την από 28.7.2006 προμνημονευθείσα αίτησή της, η οποία υπεβλήθη υπό τη μορφή έντυπου συμπληρωμένου ερωτηματολογίου, δήλωσε στην παρ. Ζ ‘Στοιχεία απασχόλησης’ ότι το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό της ανέρχεται σε 6,2 και ότι οι νέες μόνιμες θέσεις εργασίας θα ανέλθουν σε 5,0. Τα μεγέθη αυτά αναλύονται ακολούθως στην αίτησή της ανά κατηγορία προσωπικού ως εξής: «Πριν την επένδυση: επιστημονικό διοικητικό προσωπικό: 1,00, επιστημονικό τεχνικό προσωπικό: 1,00, εργατοτεχνικό προσωπικό (ειδικευμένο): 1,85, εργατοτεχνικό προσωπικό (ανειδίκευτο): 2,35 ΣΥΝΟΛΟ: 6,2. Μετά την επένδυση: επιστημονικό διοικητικό προσωπικό: 1,00, επιστημονικό τεχνικό προσωπικό: 1,00, εργατοτεχνικό προσωπικό (ειδικευμένο): 2,85, εργατοτεχνικό προσωπικό (ανειδίκευτο): 6,35 ΣΥΝΟΛΟ: 11,2». Περαιτέρω, στο με αρ. πρωτ. 16461/ ΔΒΕ1926/4.12.2006 έγγραφο αξιολόγησης της αίτησης, αναφέρονται όσον αφορά το προσωπικό που δηλώθηκε από την αιτούσα τα εξής: «Απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό 6,2 (σε ΕΜΕ, σύμφωνα με το Ε7), Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 5, Σύνολο θέσεων εργασίας κατά την ολοκλήρωση-Μόνιμοι: 11,2». Η δημιουργούμενη δε απασχόληση των πέντε (5) νέων θέσεων εργασίας, όπως δηλώθηκε από την αιτούσα, βαθμολογήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 8356/2005 (Β΄ 350), τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και σε σχέση με το ύψος της επένδυσης με 5 και 4 βαθμούς, αντίστοιχα. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα αξιολογούμενα μεγέθη σχετικά με την απασχόληση, όπως ακριβώς δηλώθηκαν από την ίδια την αιτούσα εκφραζόμενα σε ΕΜΕ, αποτυπώθηκαν στην απόφαση υπαγωγής ως όροι υλοποίησης της επένδυσης. Ως εκ τούτου, οι μόνιμες θέσεις εργασίας, υφιστάμενες (6,2) και νέες (5), όπως παρατίθενται στην απόφαση υπαγωγής, αντιστοιχούν σε ΕΜΕ, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην προηγούμενη σκέψη. Τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, ότι δηλαδή κατά την έννοια του οικείου όρου της απόφασης υπαγωγής οι πέντε (5) νέες θέσεις μόνιμης εργασίας τις οποίες η αιτούσα όφειλε να δημιουργήσει και να διατηρήσει αντιστοιχούν σε αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων και ότι εν όψει της ασάφειας του όρου και του ν. 3299/2004 μη ορίζοντος ειδικώς, η αιτούσα δεν μπορούσε ευλόγως να συναγάγει ότι οι νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε ΕΜΕ, είναι, ως εκ τούτου, απορριπτέα ως αβάσιμα.
  9. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα είχε προβάλει με την αίτηση θεραπείας της, και ήδη επαναφέρει με την κρινόμενη αίτηση, ότι εφ’ όσον κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας είχε προσλάβει τρεις (3) νέους εργαζομένους, συμμορφώθηκε με τον όρο της απόφασης υπαγωγής που απαιτεί την δημιουργία των μισών τουλάχιστον των νέων θέσεων εργασίας κατά την έναρξη λειτουργίας και, συνεπώς, μη νομίμως της επεβλήθη το επίδικο πρόστιμο. Πράγματι, κατά τα γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά στην σκέψη 7, ο όρος της απόφασης υπαγωγής περί δημιουργίας των μισών τουλάχιστον από τις 5 νέες θέσεις απασχόλησης κατά την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας θα πληρούτο εάν η αιτούσα είχε προσλάβει και απασχολούσε, κατά τον ανωτέρω κρίσιμο χρόνο, τρεις νέους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι οποίοι λογίζονται ότι αντιστοιχούν σε 1 ΕΜΕ έκαστος ανεξαρτήτως του πότε πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η Διοίκηση, ωστόσο, υπολαμβάνοντας ότι η πλήρωση του ως άνω όρου προϋποθέτει την πρόσληψη του νέου προσωπικού σε χρονικό διάστημα απώτερο του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, ώστε να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας εντός του έτους, απέρριψε ως μη ουσιώδη τον ισχυρισμό αυτό χωρίς να εξετάσει την πραγματική του βάση, εάν δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και απασχολούνταν κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κρινόμενη αίτηση πρέπει, για τον ως άνω βασίμως προβαλλόμενο λόγο, να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς, κατά τα αναφερθέντα στη σκέψη 4, υπ’ αριθμ. …/26.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθ’ ό μέρος αφορά το επίδικο πρόστιμο, η υπόθεση δε πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. …/26.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, κατά το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας εταιρείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 2020 και στις 9 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος του Δ´ Τμήματος                                                                            Η Γραμματέας

Μ. Καραμανώφ                                                                                                   Μ. Τσαπαρδώνη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2022.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος                                                      Η Γραμματέας του Δ´ Τμήματος

Ε. Αντωνόπουλος                                                                               Ι. Παπαχαραλάμπους

ThanasisΣτΕ 1120/2022