ΣτΕ 1213/2019 – Δικαίωμα περιουσίας – Ευθύνη εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα εάν, σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 1 και 3 του ΚΦΕ και το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999, σε συνδυασμό με το ν. 2190/1920, ο νομίμως παραιτηθείς από τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. που γεννήθηκαν μετά την παραίτησή του, τούτο δε ανεξαρτήτως εάν η παραίτηση έλαβε την προβλεπόμενη στον ν. 2190/1920 δημοσιότητα ή εάν μετά την παραίτηση έχει ορισθεί ή όχι νέα διοίκηση της εταιρείας.

ThanasisΣτΕ 1213/2019 – Δικαίωμα περιουσίας – Ευθύνη εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές