ΣτΕ 1960-2020

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά διοικητικών πράξεων που αφορούν την εφαρμογή των περί βεβαιώσεως μόνιμης κατοικίας διατάξεων, οι οποίες εντάσσονται στη νομοθεσία περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα των διοικητικών εφετείων

Αριθμός 1960/2020
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Κίντζιου, Σύμβουλοι, Χρ. Μπολόφη, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η I. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ’ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 12 Απριλίου 2018 αίτηση:
της … του Αριστείδη, κατοίκου … του Δήμου … Ν. Χανίων Κρήτης, η οποία δεν παρέστη,
κατά του Δήμου … Ν. Χανίων Κρήτης, ο οποίος δεν παρέστη,
και κατά της παρεμβαίνουσας … του Αιμίλιου, κατοίκου Καντάνου – Σελίνου Ν. Χανίων Κρήτης, η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Βασιλική Σκορδάκη (Α.Μ. 11217), που τη διόρισε με πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. …/8.2.2018 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου … Ν. Χανίων Κρήτης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Μ. Παπαδοπούλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια της παρεμβαίνουσας, η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο

 1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της …/8.2.2018 αποφάσεως, με τη οποία ο Δήμαρχος του καθού Δήμου … Ν. Χανίων βεβαιώνει, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ότι η ήδη παρεμβαίνουσα … είναι μόνιμος κάτοικος του εν λόγω Δήμου.
 2. Επειδή, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), ορίζει στα άρθρα 75 και 279 τα ακόλουθα: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες: 1. … 9. Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. 10…» (άρθρο 75 παρ. II). «Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας» (άρθρο 279).
 3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 702/1977 (Α’ 268), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213), ορίζονται τα ακόλουθα: «Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που αφορούν: … ια) την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλην εκείνων που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους, οι οποίες παραμένουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θίγονται οι διατάξεις, με τις οποίες διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη υπαχθεί στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου ως διαφορές ουσίας, ιβ) … ».
 4. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά διοικητικών πράξεων που αφορούν την εφαρμογή των περί βεβαιώσεως μόνιμης κατοικίας διατάξεων, οι οποίες εντάσσονται στη νομοθεσία περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα των διοικητικών εφετείων (ΣτΕ 3159/2017, 2577/2019 κ.ά.). Συνεπώς, η ένδικη διοικητική διαφορά, η οποία ανέκυψε από την έκδοση πράξεως που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία, πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο για την εκδίκασή της, κατ’ άρθρο μόνο, υπό Β.6, του π.δ. 404/1978 (Α’ 83), Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
  Διά τ α ύ τ α
  Παραπέμπει το κρινόμενο ένδικο βοήθημα στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων κατά το αιτιολογικό.
  Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
  Η Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ’ Τμήματος

Μ. Καραμανώφ Ι. Παπαχαραλάμπους

ThanasisΣτΕ 1960-2020