ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

30/12/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. : ΠΑ β 24/2011

ΠΡΑΞΗ
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτη Πικραμμένο, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημοσθένη Πετρούλια, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Γ΄ Τμήματος,
Αφού έλαβε υπ΄όψη:

Α) Το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
Β) Την από 16.12.2011 αίτηση, με την οποία η Σοφία Τσάκωνα ζητεί, κατ΄επίκληση του ανωτέρω άρθρου 1 του Ν. 3900/2010, να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας: α) η από 9.12.2011 αίτηση ακυρώσεως την οποία έχει ήδη ασκήσει (αριθ. κατάθ. 4848/9.12.2011) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά: 1) της με αριθ. πρωτ. 15145/7.12.2011 πράξης του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), 2) του με αριθ. πρωτ. 14054/15.11.2011 εγγράφου της Γενικής Διευθύντριας του Ε.Β.Ε.Α., 3) του με αριθ. πρωτ. 14068/2011 πίνακα υπαλλήλων, οι οποίοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και 4) της με αριθ. πρωτ. 14708/25.11.2011 πράξης της Γενικής Διευθύντριας του Ε.Β.Ε.Α., και β) η από 9.12.2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης (αριθ. καταθ. Α.Ν. 1369/9.12.2011) των ανωτέρω πράξεων,
Γ) Το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 προς το Σύνταγμα, το Κοινοτικό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα και
Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ε Ι

1. Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας: α) η από 9.12.2011 αίτηση ακυρώσεως της αιτούσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθ. καταθ. 4848/9.12.2011) κατά των ανωτέρω πράξεων και β) η από 9.12.2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης των αυτών πράξεων.
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

Π. Πικραμμένος   Κ. Μενουδάκος   Δ. Πετρούλιας

Κοινοποίηση:
1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

ThanasisΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ