Περίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν

Περίληψη στην 486/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν

 

Πρόεδρος:  Νικόλαος Αγγελάρας, Προέδρος ΕλΣυν

Εισηγητής :  Κωνταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος ΕλΣυν

 

Παραπομπή προδικαστικού ερωτήματος στην Ολομέλεια ΕλΣυν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 Α παρ.2  του π.δ. 1225/1981.

 

 Έννοια του προδικαστικού ερωτήματος:  Ζήτημα γενικότερης σημασίας που αφορά ευρύτερο κύκλο προσώπων ή αφορά αντίθεση νομοθετικής διάταξης σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνα.

ThanasisΠερίληψη στην 486 του 2016 απόφαση της ΟλομΕλΣυν
περισσότερα

Περίληψη στην 977 του 2016

Περίληψη στην 977/2016 Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύων Αντιπροέδρος Ιωάννης Σαρμάς

Εισηγητής Δημήτριος Τσακανίκας Σύμβουλος

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του συνταξιοδοτικού οργάνου στοιχειοθετείται όταν η συνταξιοδοτική διοίκηση, αν και υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για την ρύθμιση της συνταξιοδοτικής έννομης σχέσης. Δεν συντελείται τέτοια παράλειψη, χωρίς την προηγούμενη υποβολή αίτησης.

ThanasisΠερίληψη στην 977 του 2016
περισσότερα

Περίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ

Περίληψη στην 1506/2016 Ολ.ΕλΣυν

Πρόεδρος : Nικόλαος Αγγελάρας Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια : Aσημίνα Σαντοριναίου Σύμβουλος

Ι. Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων της περιπτ.17 της υποπαραγρ.Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 , με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κατ’ επέκταση δε και οι συντάξιμες αποδοχές των πρώην μελών Δ.Ε.Π.  των Α.Ε.Ι. Αντίθεση αυτών στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25παρ.4 του Συντάγματος.

ThanasisΠερίληψη στην 1506 του 2016 απόφ ΟΛ
περισσότερα

Περίληψη στην 1509 του 2016

Περίληψη στην 1509/2016 απόφ. Ολ.ΕλΣυν

Προεδρεύουσα Σύμβουλος:  Φλωρεντία Καλδή

Εισηγήτρια Αγγελική Πανουτσακοπούλου Σύμβουλος

Προδικαστικό ερώτημα στην Δικαστική Ολομέλεια του ΕλΣυν

 Άρθρο 108 Α παρ.2 του π.δ. 1225/1981

 Αν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ.α΄ του ν.3833/2010 και του άρθρου τρίτου παρ.1 του ν.3845/2010 με τις οποίες επιβάλλεται μείωση στα πάσης φύσεως επιδόματα , αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου περιλαμβάνουν και την πάγια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ.6 του ν.2521/1997, η οποία συνυπολογίζεται στο συντάξιμο μισθό των δικαστικών λειτουργών.

ThanasisΠερίληψη στην 1509 του 2016
περισσότερα

Περίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.

1992/2016

Ολομ.Ελ.Συν.

Πρόεδρος : Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγητής:  Δημήτριος Τσακανίκας , Σύμβουλος ΕλΣυν

Διάκριση της υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης , κατά το άρθρο 26 Σ.Κ., σε πραγματική και πλασματική .

ThanasisΠερίληψη στην 1992 του 2016 απόφ.
περισσότερα

Περίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.

1996/2016

Ολ.Ελ.Συν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση) .

Πρόεδρος : Νικόλαος Αγγελάρας , Πρόεδρος

Εισηγήτρια:  Ευφροσύνη Παπαδημητρίου , Σύμβουλος Ελ.Συν.

Δικαίωμα συντάξεως στρατιωτικού, ο οποίος κατέστη πλήρως ανίκανος για εργασία, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

ThanasisΠερίληψη στην 1996 του 2016 Ολ.
περισσότερα

Περίληψη στην 1998 του 2016 Ολ.Ελ.Συν

1998/2016

Ολ.ΕλΣυν ( Σε ελάσσονα πρώτη σύνθεση)

Προέδρος :          Nικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος ΕλΣυν

Εισηγήτρια: Kωνσταντίνα Ζώη Σύμβουλος ΕλΣυν

Παραγραφή αξιώσεων συνταξιούχων του ΟΓΑ από καθυστερούμενες συντάξεις ή επιδόματα.

 Εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς.

Ο ΟΓΑ  έχει αποσυνδεθεί από το Λογιστικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( 496/1974), ενώ έχουν παρασχεθεί σ’ αυτόν όλα τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Στην έννοια των δικαστικών προνομίων περιλαμβάνονται τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, ήτοι αυτά που συνδέονται με ζητήματα ουσιαστικού δικαίου,  μεταξύ δε αυτών είναι και εκείνο του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων, πρώην τακτικών υπαλλήλων, εναντίον αυτού

ThanasisΠερίληψη στην 1998 του 2016 Ολ.Ελ.Συν
περισσότερα

Περίληψη στην 2003 του 2016 Ολ.Ελ.Συν

2003/2016

Ολ.Ελ.Συν.( Σε ελάσσονα  δεύτερη σύνθεση)

Πρόεδρος: Ιωάννης Σαρμάς , Αντιπρόεδρος Ελ.Συν.

Εισηγήτρια:  Βασιλική Προβίδη

 

Προϋποθέσεις για τον συνυπολογισμό στις συντάξιμες αποδοχές του επιδόματος θέσης ευθύνης, που καταβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 13 του ν.3205/2003στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, προϊσταμένους διοίκησης και προϊσταμένους εκπαίδευσης.

ThanasisΠερίληψη στην 2003 του 2016 Ολ.Ελ.Συν
περισσότερα

Περίληψη στην 2004 του 2016 ΟΛ.εΛ.Συν.

2004/2016

Ολ.Ελ.Συν.( Σε Ελάσσονα δεύτερη  Σύνθεση).

Πρόεδρος: Ιωάννης Σαρμάς , Αντιπρόεδρος Ελ.Συν,

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος Ελ.Συν.

 

Οι συντάξεις των αξιωματικών, οι οποίοι μετά την συμπλήρωση των 29 ετών πραγματικής υπηρεσίας στρατιωτικής υπηρεσίας αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό του Αντιστρατήγου και μισθολογικό βαθμό Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή 1ης Στρατιάς, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους , κανονίζονται με βάση τον βασικό μισθό του μεθεπόμενου αυτών βαθμού, ήτοι το μισθό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

ThanasisΠερίληψη στην 2004 του 2016 ΟΛ.εΛ.Συν.
περισσότερα