Ελ.Συν. Τμ. ΙΙ 1176/2018

Προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 Σ.) – Δικαίωμα περιουσίας (άρ. 17 Σ. και άρ. 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ) – Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας, της προβλεψιμότητας και της αναλογικότητας (άρ. 25 παρ. 1 εδ. α και δ΄ Σ.) – Έννοια κύρωσης – Ανάκληση παράνομων ευμενών διοικητικών πράξεων – Δημόσιοι υπάλληλοι – Μη νόμιμη η απόρριψη αιτήματος χορήγησης σύνταξης, με την αιτιολογία ότι ο χρόνος υπηρεσίας του αιτούντος ως τακτικού δημοσίου υπαλλήλου δεν λογίζεται συντάξιμος, κατόπιν της ανάκλησης του διορισμού του, λόγω πλαστού τίτλου σπουδών του – Ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Συνταξιοδοτικού Κώδικα υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ

ThanasisΕλ.Συν. Τμ. ΙΙ 1176/2018
περισσότερα

ΣτΕ 1389/2019 – Φορολογία ακινήτων αλλοδαπής εταιρείας

Φορολογία – Ειδικός φόρος επί των ακινήτων (ν. 3091/2002) – Εταιρεία εδρεύουσα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ – Επίκληση trust όσον αφορά τα στοιχεία των αληθών μετόχων της – Ενωσιακές αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των εγγραφών στο μητρώο εταιρειών κράτους μέλους της ΕΕ – Ύψος του φόρου σε περίπτωση που μέτοχος είναι και τραπεζική εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο – Αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας

ThanasisΣτΕ 1389/2019 – Φορολογία ακινήτων αλλοδαπής εταιρείας
περισσότερα

ΣτΕ 1618/2019 – Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα εάν, για τη νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας επί προσφυγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπό το καθεστώς του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Κώδικα Συμβολαιογράφων, αρκεί, όταν προσκομίζεται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο, να βεβαιώνεται στο εν λόγω πληρεξούσιο η ύπαρξη των λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (ήτοι του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει ότι το πρόσωπο που χορήγησε την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο ήταν το κατά το νόμο και το καταστατικό αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας όργανο, ή απαιτείται, επιπλέον, και η προσκόμιση των εν λόγω στοιχείων στο δικαστήριο.

ThanasisΣτΕ 1618/2019 – Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας
περισσότερα

ΣτΕ 1389/2019 – Αρχές επιβολής κυρώσεων

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης διοικητικής κύρωσης και δικαίωμα ένδικης προστασίας, κατά το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και την ΕΣΔΑ – Πρόσθετος φόρος ν. 2523/1997 – Πρόστιμο του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 3 παρ. 7 του ν. 4337/2015 – Κατά χρόνον εφαρμογή του άρ. 58 ΚΦΔ – Ασύμβατη προς το ενωσιακό δίκαιο (και την ΕΣΔΑ) η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015

ThanasisΣτΕ 1389/2019 – Αρχές επιβολής κυρώσεων
περισσότερα

ΣτΕ 1213/2019 – Δικαίωμα περιουσίας – Ευθύνη εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα εάν, σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 1 και 3 του ΚΦΕ και το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999, σε συνδυασμό με το ν. 2190/1920, ο νομίμως παραιτηθείς από τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. που γεννήθηκαν μετά την παραίτησή του, τούτο δε ανεξαρτήτως εάν η παραίτηση έλαβε την προβλεπόμενη στον ν. 2190/1920 δημοσιότητα ή εάν μετά την παραίτηση έχει ορισθεί ή όχι νέα διοίκηση της εταιρείας.

ThanasisΣτΕ 1213/2019 – Δικαίωμα περιουσίας – Ευθύνη εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
περισσότερα