ΣτΕ 1199-2019 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση. Απαιτείται η πράξη ή η παράλειψη να είναι παράνομη. Πότε μπορεί να προκύψει ευθύνη αποζημίωσης από την εκ μέρους της πολιτείας νομοθέτηση ή από την παράλειψη νομοθέτησης. Από τη μη θέσπιση διατάξεων, βάσει των οποίων θα συνταξιοδοτείτο πρόσωπο, το οποίο απλώς συμβίωνε (ελεύθερη ένωση) με ασφαλισμένο ή συνταξιούχο του ΤΣΜΕΔΕ, που απεβίωσε, χωρίς να έχει συνάψει γάμο με αυτόν, δεν αντίκειται στα άρθρα 21 παρ. 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος και 8 της ΕΣΔΑ, δεν στοιχειοθετείται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση. Η ερμηνεία αυτή είναι σύμφωνη με τη νομολογία του ΣτΕ. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.3900/2010 (επικυρώνει την αριθμ. 332/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Όμοια με την αρ. 1200/2019 ΣτΕ.

ThanasisΣτΕ 1199-2019 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
περισσότερα

Ολομ.Ελ.Συν. 742-2020 συνταξιοδότηση βουλή

Αντισυνταγματικότητα συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με τον Κανονισμό της Βουλής στο άρθρο 73 παρ.2 και έννομες συνέπειές της στην εκδικασθείσα διαφορά

ThanasisΟλομ.Ελ.Συν. 742-2020 συνταξιοδότηση βουλή
περισσότερα

ΑΠ 1551-2019 Ιατρική Αμέλεια

Ο ιατρός ενεργεί με αμέλεια, αν από επιπολαιότητα ή άγνοια των πραγμάτων, που όφειλε να γνωρίζει ή από απρονοησία δεν ακολούθησε γενικά παραδεκτές αρχές της ιατρικής επιστήμης ή σύγχρονες μεθόδους και η σχετική επιπολαιότητα, άγνοια ή απρονοησία τον οδήγησαν σε εσφαλμένη διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή ή επέμβαση για την αποτροπή προσβολών ή κινδύνων κατά της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας ή της ζωής ασθενούς.

ThanasisΑΠ 1551-2019 Ιατρική Αμέλεια
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ CASE OF KEANEY v. IRELAND

Μη ύπαρξη αποτελεσματικής επανόρθωσης βάσει του ιρλανδικού δικαίου για καταγγελίες σχετικά με υπερβολική διάρκεια της δίκης. Ο προσφεύγων διαμαρτυρήθηκε σχετικά με τη διάρκεια των αστικών διαδικασιών κατόπιν ενός αποτυχημένου επιχειρηματικού του σχεδίου. Το ΕΔΔΑ επέλεξε την υπόθεση αυτή ως κύρια υπόθεση σε σχέση με το ζήτημα του αποτελεσματικού ενδίκου μέσου στην Ιρλανδία για καταγγελίες σχετικά με υπερβολικά διάρκεια της δίκης.

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, παρά τη συμπεριφορά του προσφεύγοντος, ο οποίος είχε σαφώς συμβάλλει σημαντικά στην καθυστέρηση ενώπιον του Ανώτερου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας, καθώς δεν θεμελίωσε επαρκώς τις αξιώσεις του, η διάρκεια ενώπιον του τελευταίου δικαστηρίου ήταν υπερβολική. Παραβίαση του άρθρου 6 § 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) της ΕΣΔΑ.

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ CASE OF KEANEY v. IRELAND
περισσότερα

ΔΕΕ 53/2020: Άρνηση επιβίβασης επιβάτη λόγω προβαλλόμενης ανεπάρκειας των ταξιδιωτικών εγγράφων

Η άρνηση επιβίβασης επιβάτη λόγω προβαλλόμενης ανεπάρκειας των ταξιδιωτικών εγγράφων που επέδειξε δεν στερεί, αυτή καθαυτή, τον επιβάτη από την προστασία που προβλέπει ο κανονισμός σχετικά με την αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την παροχή βοήθειας σε αυτούς.
Σε περίπτωση ένδικης αμφισβήτησης εκ μέρους του επιβάτη, εναπόκειται στο αρμόδιο δικαστήριο να εκτιμήσει κατά πόσον η άρνηση επιβίβασης δικαιολογούνταν ή όχι από σοβαρό λόγο.

ThanasisΔΕΕ 53/2020: Άρνηση επιβίβασης επιβάτη λόγω προβαλλόμενης ανεπάρκειας των ταξιδιωτικών εγγράφων
περισσότερα