Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020

Παράλειψη νομοθέτησης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μετάταξη των υπαλλήλων του. Αίτημα υπαλλήλου για την κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015, κατάταξή του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, για τον λόγο ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Απόρριψη του αιτήματος, άσκηση αγωγής με αίτημα την καταβολή του ποσού διαφοράς αποδοχών του, ως αποζημίωση, με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), για την περιουσιακή ζημία που υπέστη, συνεπεία παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του εναγομένου (παράνομη άρνηση ικανοποίησης αιτήματος, παράλειψη νομοθέτησης σύμφωνα με συνταγματικές και αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις). Καταβολή ποσού 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), την οποία ο ενάγων υπέστη από τις ως άνω αιτίες.

ThanasisΜονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020
περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP – Ρήτρα 5 – Μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα – Διαδοχικές συμβάσεις ή παράταση της πρώτης σύμβασης – Ισοδύναμο νομοθετικό μέτρο – Απόλυτη συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου – Υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας.

ThanasisΕυρωπαϊκό Δικαστήριο
περισσότερα