ΣτΕ Ολομ 2114-2021 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

ΣτΕ Ολομ 2114/2021
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ
Εισηγητής: Σ. Κτιστάκη, Σύμβουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4713/2020, με τις οποίες αναμορφώθηκε το καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών και θεσπίσθηκε η αρχή της αναιτιώδους καταγγελίας των συμβάσεών τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 16 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολομ 2114-2021 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 2113-2021 αποζημίωση συνταξιούχων

ΣτΕ Ολομ 2113/2021
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγήτρια: Ελ. Παπαδημητρίου

Δεν είναι αντίθετη με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 13 του ν. 2703/1999, καθ’ ό μέρος προβλέπει την καταβολή ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης μόνο στα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών που έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου.

ThanasisΣτΕ Ολομ 2113-2021 αποζημίωση συνταξιούχων
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ

Απόφαση Ολομέλειας ΕλΣυν υπ’ αριθμ. 1477/2021: ΕΑΣ. Η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Η ίδια παρακράτηση για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφορά, στο Σύνταγμα.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ
περισσότερα