Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 345-2021

Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Κώδικα Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων, με την οποία περιορίζεται η αναδρομικότητα των αποτελεσμάτων των εκδιδόμενων βάσει αυτής πράξεων δεν αντίκειται στις προαναφερθείσες διατάξεις της ΕΣΔΑ. Και τούτο διότι, η προβλεπόμενη στον νόμο διαφορετική μεταχείριση, ως προς την έκταση της αναδρομικής ικανοποίησης των αξιώσεών τους από συνταξιοδοτικά δικαιώματα, των δικαιούχων, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα προσδιορίστηκε με βάση τη διάταξη αυτή και όσων δικαιώθηκαν δικαστικά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1, δικαιολογείται αντικειμενικά, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που δεν τελούν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες, δεδομένου ότι η πρώτη κατηγορία δεν επέδειξε ενδιαφέρον για τη δικαστική προσβολή της σχετικής πράξης ή απόφασης της διοίκησης.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 345-2021
περισσότερα

Ολομέλεια Ελ. Συνεδρίου 207-2021

Καταλογισμός σε βάρος του προέδρου και των μελών διοικητικού συμβουλίου για αποδοχές που φέρεται ότι καταβλήθηκαν σε προσωπικό αμιγούς δημοτικής επιχείρησης, το οποίο προσελήφθη παρανόμως με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η λυσιτέλεια του λόγου περί παραβιάσεως του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση εξετάζεται από το Δικαστήριο σε συνάρτηση με τις ειδικές περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παρέλειψε να αντιμετωπίσει τους ουσιώδεις ισχυρισμούς των αναιρεσειόντων ότι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του διενεργηθέντος ελέγχου και ότι δεν κλήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου οργάνου πριν από την έκδοση της εκκληθείσας καταλογιστικής πράξης για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεκτός ο λόγος της αίτησης αναίρεσης.

ThanasisΟλομέλεια Ελ. Συνεδρίου 207-2021
περισσότερα

ΣτΕ 2614-2021

ΣτΕ Α´ 7μ 2614/2021: Απόφαση διοικ. δικαστηρίου αντίθετη προς απόφαση ΣτΕ επί πιλοτικής δίκης ή προδικαστικού ερωτήματος. Παραδεκτή η αναίρεση ανεξαρτήτως συνδρομής προϋποθέσεων άρ. 12 παρ.1 ν.3900/2010, αν προβάλλεται εσφαλμένη ερμηνεία νόμου

ThanasisΣτΕ 2614-2021
περισσότερα