ΣτΕ 795-2022

Ερμηνεία του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ειδικός φόρος ακινήτων, άρθρο 15 του ν. 3091/2002) και συμβατότητά του με το Σύνταγμα και με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ. Παραπέμπει στην 7μ.
08/04/2022 (από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ThanasisΣτΕ 795-2022
περισσότερα

ΣτΕ 711-717-2022

Αξιολόγηση και απεργία δημοσίων υπαλλήλων.
Η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία συνιστά μη εκπλήρωση σχετικής υποχρεώσεως, συνεπάγεται δε αδυναμία συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων, χωρίς να παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.
31/03/2022 (από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας)

ThanasisΣτΕ 711-717-2022
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 0530-2022

Καταλογισμός συνόλου των αποδοχών του υπαλλήλου, μετά από ανάκληση διορισμού λόγω πλαστών. Δέσμευση όλων των μέσων άσκησης της κρατικής εξουσίας να πληρούν τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας. Το Δικαστήριο, στο πλαίσιο της δημοσιολογιστικής διαφοράς, που αφορά στον καταλογισμό των αποδοχών συνεπεία της ανάκλησης του διορισμού λόγω παράνομης πρόσληψης, δύναται, κατ’ εφαρμογή της ως άνω αρχής, να προβεί, κατόπιν στάθμισης των πραγματικών περιστάσεων εκάστης περίπτωσης, στη μείωση του επιστρεπτέου ποσού ή ενδεχομένως και στην πλήρη απαλλαγή του καταλογισθέντος υπαλλήλου, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Ιn concreto στάθμιση.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 0530-2022
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 1461-2021

Παρακράτηση από τη σύνταξη της εκκαλούσας του ποσού των (6.141,96 ευρώ) οικογενειακής παροχής λόγω γάμου, που αυτή εισέπραξε αχρεωστήτως κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 31.1.2012, αφού όπως προκύπτει από την ως άνω …/1991 απόφαση του Πρωτοδικείου … περί λύσης του γάμου της, είχε διακοπεί η έγγαμη συμβίωση αυτής και του πρώην συζύγου της ήδη από τις 13.9.1991.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 1461-2021
περισσότερα

ΣτΕ Γ 727/2022 Ασκούμενοι

Απόφοιτοι νομικής πανεπιστημίων ΕΕ δεν εγγράφονται ασκούμενοι δικηγόροι αν αποτύχουν τρεις φορές σε μάθημα για διαπίστωση γνώσεων ελληνικού δικαίου. Σχετική διάταξη Κώδικα Δικηγόρων δεν αντίκειται σε Σύνταγμα και ΣΛΕΕ.

ThanasisΣτΕ Γ 727/2022 Ασκούμενοι
περισσότερα

Προδικαστικό ερώτημα ΔΠρΑθ 8898/2021

Προδικαστικό ερώτημα ΔΠρΑθ 8898/2021 αν τα δώρα Χριστουγέννων και επιδόματα αδείας συνταξιούχων (ιδιωτικού τομέα/ΟΑΕΔ) θεωρούνται μη καταργημένα υπό το κράτος του ασφαλιστικού συστήματος μετά το 2016 23/12/2021

ThanasisΠροδικαστικό ερώτημα ΔΠρΑθ 8898/2021
περισσότερα