ΑΠ 762-2022 Διετής προσθεσμία αναίρεσης

Προθεσμία αναίρεσης· η διετής καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης ισχύει και για το Ελληνικό Δημόσιο· η προθεσμία αυτή είναι ανελαστική και δεν είναι επιδεκτική αναστολής, διακοπής, παράτασης ή επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση· η αναστολή των προθεσμιών σε βάρος του Δημοσίου καθ’ όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (1.7 έως 15.9) δεν ισχύει για την καταχρηστική προθεσμία των δύο ετών, η οποία εξακολουθεί να τρέχει και υπολογίζεται σ’ αυτήν το ως άνω χρονικό διάστημα· η δε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας λόγω covid-19 (13.3.2020 έως 31.5.2020) δεν εφαρμόζεται στην καταχρηστική προθεσμία της άσκησης των ενδίκων μέσων και στην προκειμένη περίπτωση σ’ αυτήν της αναίρεσης.

ThanasisΑΠ 762-2022 Διετής προσθεσμία αναίρεσης
περισσότερα

ΣτΕ 1010-2022 σύνταξη αναπήρου

Συνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 σχετικά με τη χορήγηση πρόωρης σύνταξης μόνο στους συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδελφό/ή) του αναπήρου και όχι και στους δικαστικούς συμπαραστάτες που δεν έχουν μία από τις ανωτέρω συγγενικές ιδιότητες.

ThanasisΣτΕ 1010-2022 σύνταξη αναπήρου
περισσότερα

ΣτΕ Γ 727-2022 ασκούμενοι δικηγόροι

Απόφοιτοι νομικής πανεπιστημίων ΕΕ δεν εγγράφονται ασκούμενοι δικηγόροι αν αποτύχουν τρεις φορές σε μάθημα για διαπίστωση γνώσεων ελληνικού δικαίου. Σχετική διάταξη Κώδικα Δικηγόρων δεν αντίκειται σε Σύνταγμα και ΣΛΕΕ.

ThanasisΣτΕ Γ 727-2022 ασκούμενοι δικηγόροι
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1147-2022 επιβολή χρήσης μη ιατρικής μάσκας

Συνταγματικότητα επιβολής υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας, μέτρων περιορισμού μετακινήσεως και συναθροίσεως των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ThanasisΣτΕ Ολ 1147-2022 επιβολή χρήσης μη ιατρικής μάσκας
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1190-2022 κ.α Πυροσβεστική

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 129 παρ. 1 περ. δ του ν. 4662/2020 συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος αντίκειται στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολ 1190-2022 κ.α Πυροσβεστική
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 996-2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΔΕΗ

Η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4491/1966 στέρηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εργαζομένου στη Δ.Ε.Η. σε περίπτωση ποινικής καταδίκης του για ορισμένα αδικήματα αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος σχετικά με την προστασία του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης και την αρχή της αναλογικότητας.
(βλ. Ολομ. Ελεγκτ.Συν. 477/2014 για τους δημοσίους υπαλλήλους)

ThanasisΣτΕ Ολομ 996-2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα ΔΕΗ
περισσότερα

ΣτΕ 1120/2022

Για την πραγμάτωση των αναπτυξιακών στόχων του άρθρου 1 του ν. 3299/2004 προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης διαφόρων μορφών, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση τμήματος της δαπάνης της επένδυσης, στους δικαιούχους των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίνονται κατόπιν αξιολόγησής τους βάσει σειράς κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνεται και η αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα, η οποία τίθεται ως όρος στην οικεία εγκριτική απόφαση. Οι νέες θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν, όπου κάθε εργαζόμενος που απασχολείται με πλήρες ωράριο κατά τη διάρκεια ενός έτους αντιστοιχεί σε 1 ΕΜΕ, οι δε μερικώς ή εποχικώς απασχολούμενοι ή απασχολούμενοι για διάστημα μικρότερη του έτους αντιστοιχούν σε κλάσματα 1 ΕΜΕ. Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της κατηγορίας «αναβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. …/23.2.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τροποποιήσεως και ολοκληρώσεως του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσης, καθ’ ό μέρος με την απόφαση αυτή επεβλήθη σε βάρος της πρόστιμο ύψους 94.000 ευρώ λόγω μη υλοποίησης του 50% των προβλεπομένων στην απόφαση υπαγωγής θέσεων εργασίας, όρος που τηρήθηκε πλήρως, αφού κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης είχε ήδη προσλάβει 3 άτομα.

ThanasisΣτΕ 1120/2022
περισσότερα