ΑΠ 1257-2023 θάνατος επιβάτη πλοίου

Ευθύνη μεταφορέα για θάνατο επιβάτη πλοίου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Αρχή αναλογικότητας – Επανέγερση αγωγής – Παραγραφή -.
Αιφνίδιος και αδόκητος θάνατος επιβάτη σε πλοίο λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελλείψεις πλοίου. Βαριά αμέλεια υπεύθυνων. Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας. Αν ο δικαιούχος επανεγείρει την αγωγή εντός έξι μηνών από της τελεσιδικίας της απόφασης που απέρριψε για λόγους μη ουσιαστικούς την προηγούμενη αγωγή αυτού, η παραγραφή λογίζεται ότι έχει διακοπεί με την άσκηση της αρχικής αγωγής. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1, 8, 14 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»)

ThanasisΑΠ 1257-2023 θάνατος επιβάτη πλοίου
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΣτΕ Ολ 1537/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιοι αγώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
περισσότερα

ΟλΣτΕ 750-2023 έκδοση συντάξεων από ιδιώτες

Η σύμπραξη πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΟλΣτΕ 750-2023 έκδοση συντάξεων από ιδιώτες
περισσότερα

ΣτΕ Γ 1643-2023 δυσλεξία και σώματα στρατιωτικά

Ο αποκλεισμός των υποψηφίων με δυσλεξία από την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ.

ThanasisΣτΕ Γ 1643-2023 δυσλεξία και σώματα στρατιωτικά
περισσότερα