ΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή

Προδικαστικό ερώτημα. Έννοια “τυπικού λόγου” απόρριψης προσφυγής που δικαιολογεί την άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 ΚΔΔ. Τέτοιο λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή
περισσότερα