Υπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος (Νο 3) (04/06/2024)

Άρθρο 6 § 1 (αστικές), Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, Αγωγή κατά του Δημοσίου για ζημία που φέρεται ότι προκλήθηκε από την απόρριψη από το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Συμβούλιο της Επικρατείας) της αναίρεσής του, για νομικά ζητήματα που διαπιστώθηκαν από το Δικαστήριο στην υπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας (77574/01) να έχουν παραβιάσει το άρθρο 6 § 1, κρίθηκε απαράδεκτο λόγω αναρμοδιότητας από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΣτΕ)

ThanasisΥπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος (Νο 3) (04/06/2024)
περισσότερα

Zouboulidis 3 Skordaki Associates web

European Convention of Human Rights: A 2024 case of the “very essence of the right of access to a court impaired” (ZOUBOULIDIS v. GREECE (No. 3), Strasburg, 4 June 2024)

“In the centre of our movement stands the idea of a Charter of Human Rights, guarded by freedom and sustained by law.” (Winston Churchill, August 1949, speaking in favour of a human rights convention in Europe)

ThanasisZouboulidis 3 Skordaki Associates web
περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΔΔΑ Ζ κατά Ελλάδας (3) (4-6-2024)

Το Δικηγορικό Γραφείο ΣΚΟΡΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ανακοινώνουν τη δημοσίευση μιας εξαιρετικά σημαντικής απόφασης του Τρίτου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), Υπόθεση ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (No. 3), που αφορά το θέμα της ευθύνης αποζημίωσης του δημοσίου από νόμιμες πράξεις και από ζημιογόνες ενέργειες των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας λόγω πρόδηλου σφάλματος.

ThanasisΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΔΔΑ Ζ κατά Ελλάδας (3) (4-6-2024)
περισσότερα

ΔΠΑ 6184-2024 νοσήλια εξωτερικού

Απόδοση των δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό ασφαλισμένου φορέα ασφάλισης, του οποίου οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τελεί, κατ’ αρχήν, υπό την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία αυτή θα έχει εγκριθεί προηγουμένως από το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα, είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται, είτε γιατί η περίπτωσή του δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα στην Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής της, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Περαιτέρω, για την έγκριση της νοσηλείας στο εξωτερικό απαιτείται προηγούμενη γνωμάτευση της αρμόδιας Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής σχετικά με τα ιατρικής φύσεως θέματα, όπως την δυνατότητα αντιμετώπισης του περιστατικού στην Ελλάδα και εν γένει την ανάγκη νοσηλείας στην αλλοδαπή, τη χώρα νοσηλείας, την πιθανή διάρκεια αυτής, το μέσο μετάβασης, την ανάγκη συνοδού, την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς του ασφαλισμένου στην αλλοδαπή για την άμεση αντιμετώπιση της περίπτωσής του κ.λπ. Εξάλλου, το υγειονομικό όργανο προκειμένου να γνωματεύσει για την ανάγκη ή μη της νοσηλείας του ασθενούς στο εξωτερικό, επιβάλλεται να αξιολογήσει την πάθηση, εν όψει και των ειδικότερων χαρακτηριστικών που εμφανίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και την εν γένει κατάσταση του ασθενούς και να εξετάσει αν υπάρχει στην Ελλάδα το εξειδικευμένο προσωπικό και τα αναγκαία τεχνικά μέσα για την, κατά το επιστημονικώς εφικτό, σωστή διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία της νόσου, κατά συνεκτίμηση και των ουσιωδών ισχυρισμών που τυχόν προβάλλει ο ενδιαφερόμενος και των προσκομιζόμενων σχετικών δικαιολογητικών. Εάν τελικώς, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, η πάθηση του ασφαλισμένου δύναται να αντιμετωπισθεί επιτυχώς σε νοσηλευτικά ιδρύματα της ημεδαπής οφείλει να τα μνημονεύσει στη γνωμάτευσή του και δεν επιβάλλεται να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχούς αντιμετωπίσεως παρόμοιων περιστατικών, ούτε ονόματα ιατρών που μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Η γνωμάτευση αυτή, εφόσον αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς, είναι δεσμευτική για τα ασφαλιστικά όργανα και το τυχόν επιλαμβανόμενο στη συνέχεια διοικητικό δικαστήριο, ως προς τα ιατρικής φύσεως ζητήματα. Οι Υγειονομικές Επιτροπές με τις γνωματεύσεις τους υποχρεούνται να παρέχουν απάντηση, θετική ή αρνητική, στο ερώτημα που τους απευθύνεται από το διοικητικό δικαστήριο, η οποία να είναι απαλλαγμένη αμφιβολιών ή ασαφειών, η δε παράλειψη της απάντησης ή η τυχόν έλλειψη στοιχείων, εφόσον δεν δικαιολογείται από αντικειμενικές συνθήκες, δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του ασφαλισμένου. Εξάλλου, αν η Υγειονομική Επιτροπή εκδώσει εκ νέου μη προσηκόντως αιτιολογημένη γνωμάτευση, το διοικητικό δικαστήριο έχει δύο δυνατότητες: είτε να αναπέμψει για μία ακόμη φορά την υπόθεση ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής είτε να κρίνει το ίδιο επί του αιτήματος του ασφαλισμένου, αφού προηγουμένως εκφέρει κρίση επί των ως άνω ιατρικής φύσεως θεμάτων, χρησιμοποιώντας τα προς τούτο πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, προκειμένου να παρασχεθεί στον ασφαλισμένο η κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος έγκαιρη, πλήρης και αποτελεσματική έννομη προστασία.

ThanasisΔΠΑ 6184-2024 νοσήλια εξωτερικού
περισσότερα

ΣΤΕ 680-2024 πειθαρχικό επιβολή μεγαλύτερης ποινής

Πειθαρχική ποινή. Ο κανόνας της μη χειροτέρευσης της θέσης του υπαλλήλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 5 του υπαλληλικού κώδικα (λαμβανομένων υπ’ όψιν των άρθρων 142 παρ. 7 του Υπαλληλικού Κώδικα σχετικά με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 98 παρ. 5 του κώδικα διοικητικής δικονομίας, ν. 2717/1999, Α΄ 97, 470 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ν. 4620/2019, Α΄ 96, και 536 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, π.δ. 503/1985, Α΄ 182), έχει πεδίο εφαρμογής επί υποθέσεων που άγονται ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου που κρίνει κατ’ ουσίαν σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ενστάσεως του υπαλλήλου. Ο ανωτέρω κανόνας της μη χειροτέρευσης της θέσης του πειθαρχικώς ελεγχόμενου υπαλλήλου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, κατόπιν ενστάσεως του υπαλλήλου, ακυρώσει την πρωτοβάθμια πειθαρχική απόφαση για τυπικό λόγο (όπως είναι η παραβίαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως) και η υπόθεση επανέρχεται στο νομικό και πραγματικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως της ακυρωθείσας αποφάσεως του πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία κρίσεως της εκκρεμούς πειθαρχικής υποθέσεως από το σημείο στο οποίο εμφιλοχώρησε η διαπιστωθείσα, τυπική, πλημμέλεια.

ThanasisΣΤΕ 680-2024 πειθαρχικό επιβολή μεγαλύτερης ποινής
περισσότερα

ΣτΕ 511 2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ

Ολομέλεια ΣτΕ 511/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακυρώνεται απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ κατά το μέρος που ορίζει ότι οι Γενικοί Δ/ντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο

ThanasisΣτΕ 511 2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΣτΕ 593-4)2024 σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα

ΣτΕ Α΄ 593-4/2024
Πρόεδρος: Τ. Κόμβου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος
Εισηγητής: Μ. Δρίβα, Πάρεδρος

Ο.Π.Ε.Κ.Α. Σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα. Ερμηνεία της προϋπόθεσης «δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται» σύνταξη από άλλον φορέα (περ. β΄ του στοιχ. 5 της υποπαρ. ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012).

ThanasisΣτΕ 593-4)2024 σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα
περισσότερα

ΣτΕ 741-742)2024 Διοικητές Νοσοκομείων

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 741/2024
Πρόεδρος: Ε. Νίκα
Εισηγήτρια: Α.-Μ. Παπαδημητρίου
ΣτΕ Γ΄ Τμ. 742/2024
Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας
Εισηγήτρια: Σ. Παπακωνσταντίνου

Επιλογή και διορισμός Διοικητών νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. – Υπουργικές αποφάσεις περί διορισμού μη νομίμως αιτιολογημένες, διότι δεν προκύπτει, ούτε τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω επιλογές είναι αποτέλεσμα συγκριτικής ουσιαστικής αξιολόγησης, από την αρμόδια Επιτροπή, των προσόντων όλων των υποψηφίων.

ThanasisΣτΕ 741-742)2024 Διοικητές Νοσοκομείων
περισσότερα

ΣτΕ 511-514)2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ

Σ.τ.Ε. 511-4/2024 Ολομ.
Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος Σ.τ.Ε.
Εισηγητής: Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας

Με τις ΣτΕ 511-4/2024 Ολομ. ακυρώθηκε απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ κατά το μέρος που ορίζει ότι οι Γενικοί Δ/ντές του μπορεί να προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι το όριο ηλικίας για συμμετοχή στη διαδικασία ήταν το 64ο

ThanasisΣτΕ 511-514)2024 Γενικοί Διευθυντές ε-ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ

Εισφορά καθηγητών ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ: συνταγματικώς θεμιτό αντιστάθμισμα λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (δεν αποτελεί φόρο ούτε κρατική ενίσχυση). Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η 10ετής παραγραφή οφειλών.
Η εισφορά μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ δεν έχει τον χαρακτήρα φόρου ούτε και ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί εύλογο και συνταγματικώς ανεκτό αντιστάθμισμα, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης του νομοθέτη προς τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να ασκούν εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, επ’ ωφελεία τόσο των ιδίων όσο και των ΑΕΙ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ
περισσότερα