ΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ

Εισφορά καθηγητών ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ: συνταγματικώς θεμιτό αντιστάθμισμα λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (δεν αποτελεί φόρο ούτε κρατική ενίσχυση). Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η 10ετής παραγραφή οφειλών.
Η εισφορά μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ δεν έχει τον χαρακτήρα φόρου ούτε και ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί εύλογο και συνταγματικώς ανεκτό αντιστάθμισμα, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης του νομοθέτη προς τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να ασκούν εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, επ’ ωφελεία τόσο των ιδίων όσο και των ΑΕΙ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ 2350-63/2023 ΕΛΚΕ
περισσότερα

Α.Π. 1436-2023 δικαστικό ένσημο

Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αγωγή, λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου, ο ενάγων δικαιούται να ασκήσει έφεση, μοναδικός λόγος της οποίας είναι η άρση της πιο πάνω παράλειψης, με την εκ των υστέρων καταβολή του ως άνω τέλους κατά την άσκηση της έφεσης. Η καταβολή του δικαστικού ενσήμου πρέπει να δηλώνεται στο δικόγραφο της έφεσης και δεν αρκεί η απλή μνεία στο εφετήριο της πρόθεσης του εκκαλούντος να καταβάλει το μη καταβληθέν τέλος μέχρι ή κατά την συζήτηση του ενδίκου μέσου και η μεταγενέστερη, συνακόλουθα, επίκληση της καταβολής αυτού με τις προτάσεις του εκκαλούντος. Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ως κανόνας ουσιαστικού δικαίου, η παραβίαση του οποίου ιδρύει λόγο αναίρεσης της απόφασης, νοείται εκείνος ο οποίος περιέχει αφηρημένους κανόνες εξ αντικειμένου δικαίου από τους οποίους επέρχονται έννομες συνέπειες αν συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Τέτοιο όμως κανόνα δεν περιέχει η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. ΓΠΟΗ/1912 «περί δικαστικού ενσήμου».

ThanasisΑ.Π. 1436-2023 δικαστικό ένσημο
περισσότερα

ΣτΕ 1138-2023 ανάκληση διορισμού

Ανάκληση διορισμού λόγω χρήσης πλαστού πιστοποιητικού. Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση. Αρχή αναλογικότητας και ne bis in idem.

ThanasisΣτΕ 1138-2023 ανάκληση διορισμού
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή

Προδικαστικό ερώτημα. Έννοια “τυπικού λόγου” απόρριψης προσφυγής που δικαιολογεί την άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 ΚΔΔ. Τέτοιο λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1829/2023 – Δευτερη Προσφυγή
περισσότερα

ΑΠ 1257-2023 θάνατος επιβάτη πλοίου

Ευθύνη μεταφορέα για θάνατο επιβάτη πλοίου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Αρχή αναλογικότητας – Επανέγερση αγωγής – Παραγραφή -.
Αιφνίδιος και αδόκητος θάνατος επιβάτη σε πλοίο λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελλείψεις πλοίου. Βαριά αμέλεια υπεύθυνων. Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας. Αν ο δικαιούχος επανεγείρει την αγωγή εντός έξι μηνών από της τελεσιδικίας της απόφασης που απέρριψε για λόγους μη ουσιαστικούς την προηγούμενη αγωγή αυτού, η παραγραφή λογίζεται ότι έχει διακοπεί με την άσκηση της αρχικής αγωγής. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1, 8, 14 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»)

ThanasisΑΠ 1257-2023 θάνατος επιβάτη πλοίου
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΣτΕ Ολ 1537/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Οι πανελλήνιοι αγώνες δεν είναι ήσσονος σημασίας.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΣτΕ Ολ 1537-2023 εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
περισσότερα

ΟλΣτΕ 750-2023 έκδοση συντάξεων από ιδιώτες

Η σύμπραξη πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου)

ThanasisΟλΣτΕ 750-2023 έκδοση συντάξεων από ιδιώτες
περισσότερα

ΣτΕ Γ 1643-2023 δυσλεξία και σώματα στρατιωτικά

Ο αποκλεισμός των υποψηφίων με δυσλεξία από την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ.

ThanasisΣτΕ Γ 1643-2023 δυσλεξία και σώματα στρατιωτικά
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 1527-9_2023 αποδοχές ερευνητών ερευνητικών ιδρυμάτων

Πρότυπη δίκη. Αντίθεση των διατάξεων της περ. 22 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, που θεσπίζουν περικοπές αποδοχών των ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας προς τις διατάξεις των άρθρων16 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 1527-9_2023 αποδοχές ερευνητών ερευνητικών ιδρυμάτων
περισσότερα

Δελτίο Τύπου 07-2023 ΕΔΔΑ

Το Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), στην τελευταία ενημέρωσή του, με ημερομηνία Ιούλιος 2023, συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει την υπόθεση του Δικηγορικού Γραφείου μας «Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας (Νο. 2)» σαν μια από τις αξιοσημείωτες υποθέσεις και αποφάσεις του ΕΔΔΑ στο θέμα παραβιάσεων του Άρθρου 1, του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/cp_greece_eng , σελ.12

ThanasisΔελτίο Τύπου 07-2023 ΕΔΔΑ
περισσότερα