Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 345-2021

Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Κώδικα Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων, με την οποία περιορίζεται η αναδρομικότητα των αποτελεσμάτων των εκδιδόμενων βάσει αυτής πράξεων δεν αντίκειται στις προαναφερθείσες διατάξεις της ΕΣΔΑ. Και τούτο διότι, η προβλεπόμενη στον νόμο διαφορετική μεταχείριση, ως προς την έκταση της αναδρομικής ικανοποίησης των αξιώσεών τους από συνταξιοδοτικά δικαιώματα, των δικαιούχων, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα προσδιορίστηκε με βάση τη διάταξη αυτή και όσων δικαιώθηκαν δικαστικά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1, δικαιολογείται αντικειμενικά, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που δεν τελούν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες, δεδομένου ότι η πρώτη κατηγορία δεν επέδειξε ενδιαφέρον για τη δικαστική προσβολή της σχετικής πράξης ή απόφασης της διοίκησης.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 345-2021
περισσότερα

Ολομέλεια Ελ. Συνεδρίου 207-2021

Καταλογισμός σε βάρος του προέδρου και των μελών διοικητικού συμβουλίου για αποδοχές που φέρεται ότι καταβλήθηκαν σε προσωπικό αμιγούς δημοτικής επιχείρησης, το οποίο προσελήφθη παρανόμως με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η λυσιτέλεια του λόγου περί παραβιάσεως του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση εξετάζεται από το Δικαστήριο σε συνάρτηση με τις ειδικές περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παρέλειψε να αντιμετωπίσει τους ουσιώδεις ισχυρισμούς των αναιρεσειόντων ότι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του διενεργηθέντος ελέγχου και ότι δεν κλήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου οργάνου πριν από την έκδοση της εκκληθείσας καταλογιστικής πράξης για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεκτός ο λόγος της αίτησης αναίρεσης.

ThanasisΟλομέλεια Ελ. Συνεδρίου 207-2021
περισσότερα

ΣτΕ 2614-2021

ΣτΕ Α´ 7μ 2614/2021: Απόφαση διοικ. δικαστηρίου αντίθετη προς απόφαση ΣτΕ επί πιλοτικής δίκης ή προδικαστικού ερωτήματος. Παραδεκτή η αναίρεση ανεξαρτήτως συνδρομής προϋποθέσεων άρ. 12 παρ.1 ν.3900/2010, αν προβάλλεται εσφαλμένη ερμηνεία νόμου

ThanasisΣτΕ 2614-2021
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 2114-2021 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

ΣτΕ Ολομ 2114/2021
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ
Εισηγητής: Σ. Κτιστάκη, Σύμβουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4713/2020, με τις οποίες αναμορφώθηκε το καθεστώς των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών και θεσπίσθηκε η αρχή της αναιτιώδους καταγγελίας των συμβάσεών τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 16 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος.

ThanasisΣτΕ Ολομ 2114-2021 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 2113-2021 αποζημίωση συνταξιούχων

ΣτΕ Ολομ 2113/2021
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγήτρια: Ελ. Παπαδημητρίου

Δεν είναι αντίθετη με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 13 του ν. 2703/1999, καθ’ ό μέρος προβλέπει την καταβολή ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης μόνο στα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών που έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου.

ThanasisΣτΕ Ολομ 2113-2021 αποζημίωση συνταξιούχων
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ

Απόφαση Ολομέλειας ΕλΣυν υπ’ αριθμ. 1477/2021: ΕΑΣ. Η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Η ίδια παρακράτηση για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφορά, στο Σύνταγμα.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ
περισσότερα

ΜΠρΠειρ.2604-2021 έγγραφη ενημέρωση διαμεσολαβητικής διευθέτησης

ΜΠρΠειρ 2604/2021

Διαμεσολάβηση – Απαράδεκτο της συζήτησης εργατικής αγωγής λόγω μη προσκόμισης ενημερωτικού εγγράφου περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς -.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019, υφίσταται για όλες τις αγωγές που αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από την 30-11-2019 και εντεύθεν, εφόσον οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους, ανεξάρτητα αν οι αγωγές αυτές υπάγονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ήτοι στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

ThanasisΜΠρΠειρ.2604-2021 έγγραφη ενημέρωση διαμεσολαβητικής διευθέτησης
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ

Απόφαση Ολομέλειας ΕλΣυν υπ’ αριθμ. 1477/2021: ΕΑΣ. Η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Η ίδια παρακράτηση για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφορά, στο Σύνταγμα.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ
περισσότερα