Ολομ.Ελ.Συν.2477/2020

H νεότερη και διαφορετική ερμηνεία των ίδιων ουσιαστικών διατάξεων και η μεταστροφή της νομολογίας στο πεδίο των καταλογιστικών διαφορών δεν συνιστά λόγο που καταλύει την ισχύ και τη δεσμευτικότητα του δεδικασμένου.

ThanasisΟλομ.Ελ.Συν.2477/2020
περισσότερα

ΣτΕ 675/2021 Ιατρική Αμέλεια

Ερμηνεία άρθρων 105, 106 ΕισΝΑΚ σε συνδυασμό με άρθρα 39, 80 παρ. 2, 148 και 190 του ΚΔΔ – «Νομικό ζήτημα», κατά άρθρ. 12 ν. 3900/2010, το ζήτημα σχετικά με τον τρόπο διατυπώσεως δικανικού συλλογισμού και σχηματισμού δικανικής πεποιθήσεως από το δικαστήριο της ουσίας – Αναιρείται απόφαση Διοικητικού Εφετείου, το οποίο δεν εξέφερε δική του κρίση για την συνδρομή συγκεκριμένης παράνομης πράξεως ή παραλείψεως, αλλά δέχθηκε αστική ευθύνη νοσοκομείου, στηριζόμενο σε υποθετικές κρίσεις περί ενδεχομένων αιτίων προκλήσεως της βλάβης της υγείας της αναιρεσιβλήτου.

ThanasisΣτΕ 675/2021 Ιατρική Αμέλεια
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 599/2021

Αρχή της Αναλογικότητας. Καταλογισμός  υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νοσοκομείου) εξαιτίας αναδρομικής ανάκλησης του διορισμού του λόγω παραποίησης του βαθμού πτυχίου του (άρθρο 33 παρ.1 περ. β) του ν. 2362/1995). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζον αναιρετικώς και εντός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου, σταθμίζει αν το ποσό του επίδικου καταλογισμού, που είχε ήδη μειωθεί από το Τμήμα, είναι συμβατό με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της δίκαιης ισορροπίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα δεδομένα της υπόθεσης. Το Τμήμα είχε μειώσει το ποσό του καταλογισμού από τις 170.000 ευρώ στις 50.000, η Ολομέλεια το μηδένισε.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 599/2021
περισσότερα

Περίληψη απόφασης ΣτΕ 622/2021 Α’ Τμ. (Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ)

Απόφαση 622/2021 Α΄ Τμήμα
Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής:  Ο. Ζύγουρα, Σύμβουλος
(Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ)

ThanasisΠερίληψη απόφασης ΣτΕ 622/2021 Α’ Τμ. (Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ)
περισσότερα

ΣτΕ 583/2021

Μη υπολογισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στις αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής κατ’ άρθρ. 35 παρ. 4 περ. Α υποπερ. αα εδάφιο δεύτερο του ν. 4387/2006).
Πιλοτική δίκη κατ’ άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 3900/2010. Αγωγή πρώην τραπεζικών υπαλλήλων κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Ελληνικού Δημοσίου βάσει των άρθρ. 105-106 ΕισΝΑΚ, άλλως βάσει του άρθρ. 904 ΑΚ. Συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτ. αα της περίπτ. α της παρ. 4 του άρθρ. 35 ν. 4387/2016 (όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 4415/2016 και 4461/2017), σχετικά με το μη υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η εφάπαξ παροχή.

ThanasisΣτΕ 583/2021
περισσότερα

Ρήτρες Διαμεσολάβησης

Από τη διεθνή πρακτική, αλλά και από διάφορους ελληνικούς οργανισμούς, σταχυολόγησα Ρήτρες Διαμεσολάβησης, με κοινό γνώρισμα ότι είναι γενικές, αναφέρονται στην έννομη σχέση και εμπεριέχονται στο σώμα της κύριας σύμβασης.

 

  1. CEDR

«Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτή τη σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να την επιλύσουν με διαμεσολάβηση και σύμφωνα με τον Κώδικα Πρότυπης Διαμεσολάβησης του CEDR και η διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό από τα μέρη, μέσα σε 28 ημέρες απόταν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιήσει αίτημα διαμεσολάβησης στο άλλο. Εκτός αν κάτι άλλο συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο διαμεσολαβητής θα ορισθεί από το CEDR.

ThanasisΡήτρες Διαμεσολάβησης
περισσότερα

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020

Παράλειψη νομοθέτησης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μετάταξη των υπαλλήλων του. Αίτημα υπαλλήλου για την κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015, κατάταξή του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, για τον λόγο ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Απόρριψη του αιτήματος, άσκηση αγωγής με αίτημα την καταβολή του ποσού διαφοράς αποδοχών του, ως αποζημίωση, με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), για την περιουσιακή ζημία που υπέστη, συνεπεία παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του εναγομένου (παράνομη άρνηση ικανοποίησης αιτήματος, παράλειψη νομοθέτησης σύμφωνα με συνταγματικές και αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις). Καταβολή ποσού 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), την οποία ο ενάγων υπέστη από τις ως άνω αιτίες.

ThanasisΜονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020
περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP – Ρήτρα 5 – Μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα – Διαδοχικές συμβάσεις ή παράταση της πρώτης σύμβασης – Ισοδύναμο νομοθετικό μέτρο – Απόλυτη συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου – Υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας.

ThanasisΕυρωπαϊκό Δικαστήριο
περισσότερα