Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Κέντρο Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR), διεξήγαγε, το 2013, στην Αγγλία, μια έρευνα σχετικά με τους τρόπους που οι άνθρωποι συνεργάζονται, τα προβλήματα συνεργασίας που μπορεί να προκύψουν και πώς αυτά μπορούν να λυθούν. Για την έρευνα λοιπόν αυτή, ρωτήθηκαν 2.004 εργαζόμενοι, με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Από αυτούς, οι 1.000 ήσαν σε θέσης διοίκησης και οι 1004 σε μη. 994 από τους συμμετέχοντες ήσαν άντρες και 1010 γυναίκες.

Πρωταρχικό ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί ήταν η σημασία του να εμπιστεύεσαι κάποιον με τον οποίο πρέπει να συνεργαστείς. Το 54% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι η πραγματικότητα της εργασιακής ζωής ότι μερικές φορές πρέπει να δουλέψεις με άτομα τα οποία δεν εμπιστεύεσαι. Ωστόσο, 1 στους 4 απάντησαν ότι δεν θα δούλευαν ποτέ με κάποιον που δεν εμπιστεύονται (15% δεν θα δούλευαν σε καμία περίπτωση και ένα 10% μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης).
Η εντιμότητα είναι ξεκάθαρα ο σημαντικότερος παράγοντας στο να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ δυο εργαζομένων (69% των ερωτηθέντων).
Το 73% των ερωτηθέντων δεν θα έλεγαν ποτέ σε έναν συνάδελφό τους ότι δεν τον εμπιστεύονται. Οι σημαντικότεροι λόγοι για αυτό είναι ότι αφενός δεν θέλουν να δημιουργήσουν μια σύγκρουση και αφετέρου κάτι τέτοιο δεν είναι καλή εργασιακή πρακτική. Ωστόσο στελέχη διοίκησης και άντρες είναι πιθανότερο να μιλήσουν και να πουν κάτι, σε σχέση με μη στελέχη και γυναίκες.

Στη συνέχεια της έρευνας εξετάστηκαν οι μέθοδοι συνεργασίας και ποιοι μέθοδοι γίνονται περισσότερο αποδεκτοί.

• Συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο είναι η καλύτερη μέθοδος επιτυχούς συνεργασίας.
• Ηλεκτρονικά μηνύματα είναι προτιμότερα από τηλεφωνικές επικοινωνίες.
• μια ημέρα απουσίας της ομάδας από τη δουλειά δεν είναι αρεστή στους εργαζόμενους.
• Απομακρυσμένες μορφές επικοινωνίας και δικτύωσης εκλαμβάνονται από τους εργαζόμενους ως ελάχιστα επιβοηθητικοί.
Η έλλειψη επικοινωνίας και η έλλειψη ηγεσίας είναι οι επικρατέστεροι λόγοι για τη διάλυση της ομάδας.
Το φύλο δεν παίζει κάποιο ρόλο ως προς την ύπαρξη ή μη εμπιστοσύνης.
Από αυτούς που απάντησαν ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο ως προς την ύπαρξη ή μη εμπιστοσύνης, θεωρούν ότι οι άντρες είναι καλύτεροι αντικειμενικά στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εκπληκτικό, αν λάβουμε υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετασχόντων στην έρευνα και κατεχόντων θέση διοίκησης ήταν γυναίκες.
Και οι άντρες και οι γυναίκες πιστεύουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη.
Η έρευνα αυτή θα αποτελέσει σημαντικό οδηγό για την επίλυση των συγκρούσεων μέσα στον εργασιακό χώρο (ενδοεταιρική επίλυση συγκρούσεων) και η διαμεσολάβηση παίζει και εδώ σημαντικό ρόλο.

Πηγή: A CEDR Foundation Project. The Challenge of Collaboration Survey 2013. Summary of results.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
SOLICITOR Αγγλίας & Ουαλίας

ThanasisΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ