ΔΕΘ 315-2019

Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση, αναδρομικότητα πρόσληψης σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης

Αριθμός απόφασης: 315/2019
ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
(Ακυρωτικό)

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Απριλίου 2019, με την εξής σύνθεση: Απόστολος Ζήσης Πρόεδρος Διοικητικών Δικαστηρίων, Δήμητρα Κοσκερίδου και Ειρήνη Χαϊνοπούλου Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέα την Ευαγγελία Καλαϊτζή, δικαστική υπάλληλο,
γ ι α να δικάσει την με αριθ. καταχωρήσεως στο παρόν Δικαστήριο ΑΚ …/28-12-2016 αίτηση ακυρώσεως,

του … του Δημητρίου, κατοίκου … (οδός …), ο οποίος εμφανίσθηκε και δήλωσε ότι εγκρίνει την άσκηση του κρινομένου δικογράφου από την υπογράφουσα αυτό δικηγόρο,
κατά του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος παραστάθηκε με τον Θωμά Καζάκο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» που εκπροσωπείται, νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο οποίος δεν παρέστη.
Με την αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. … συνεδ. /…2016 (πρακτικό 19) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας.
Κατά τη δημόσια συνεδρίαση που ακολούθησε, η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση και χωρίς ανάγνωση από την Εισηγήτρια Ειρήνη Χαϊνοπούλου, Εφέτη Δ.Δ., της σχετικής εισήγησής της, όπως προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 3900/2010 (Α΄213), και χωρίς προφορική ανάπτυξη από τον αντιπρόσωπο του Υπουργού.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και
Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το Νόμο

 1. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση μετά την αναβλητική 69/2019 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία κλήθηκε στην παρούσα δικάσιμο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (νπιδ), ως παθητικώς νομιμοποιούμενος διάδικος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (φ. Α΄ 191) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄28).
 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (2556902, 3100251, 1418409/19-12-2016 σειράς Α΄ ειδικά γραμμάτια παραβόλου), ο αιτών ζητεί την ακύρωση της υπ’ αριθμ. … συνεδ./…2016 (πρακτικό 19) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με την οποία απορρίφθηκε η …/19-2-2016 αίτηση του αιτούντος για αναδρομική πρόσληψή του από 12-1-2006, οπότε και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2/12-2-2006 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης διοριστέων υποψηφίων της με αριθ.1/338Μ/2004 Προκήρυξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (ΦΕΚ 341/16-9-2004), κατόπιν του γενομένου ελέγχου μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να προσδοθεί αναδρομικότητα στην πρόσληψή του από την προαναφερόμενη ημερομηνία. Εξάλλου, ως συμπροσβαλλόμενη πρέπει να θεωρηθεί και η … συνεδρ./…2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φλώρινας, με την οποία ο αιτών διορίστηκε σε συνιστώμενη, με την απόφαση αυτή, προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΦΕΚ Γ΄ 828/7-9-2016).
 3. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση απαραδέκτως στρέφεται κατά του Υπουργού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αφού με αυτήν δεν προσβάλλεται κάποια πράξη του. Πλην, όμως, νομίμως συζητήθηκε η αίτηση αυτή, έστω και αν παρέστη ο εποπτεύων το καθ’ ου νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και έχων δικαίωμα παρεμβάσεως Υπουργός Εσωτερικών, ως προς τα αφορώντα σε αυτόν θέματα, σε τέτοιο δε θέμα ανάγονται και οι προσβαλλόμενες πράξεις.
 4. Επειδή, εξάλλου, νομίμως συζητήθηκε η κρινόμενη αίτηση, έστω και αν δεν παρέστη ως παθητικώς νομιμοποιούμενος διάδικος το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας, εφόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, έχουν κοινοποιηθεί σ` αυτό νομοτύπως και εμπροθέσμως αντίγραφα της προαναφερθείσας 69/2019 αποφάσεως του Δικαστηρίου περί ορισμού της παρούσας δικασίμου, καθώς και της κρινόμενης αίτησης.
 5. Επειδή, στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268), όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που αφορούν: α) το διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων (πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, β) … γ) την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης που το συνδέει, καθώς και την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου όπου η πρόσληψη αυτή γίνεται με βάση ειδική διοικητική διαδικασία, δ) …».
 6. Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη αφορά μεν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εκδόθηκε όμως από όργανο, για την πλήρωση της οικείας θέσης με διαφανή διαδικασία και αξιοκρατικά κριτήρια, και κατόπιν ειδικής διοικητικής διαδικασίας, (προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ). Με τον τρόπο αυτό το σύστημα προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) βασίζεται στις αμιγώς δημοσίου δικαίου αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, επιβάλλοντας για κάθε πρόσληψη την προηγούμενη προκήρυξη και επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των ενδιαφερόμενων υποψηφίων μέσω της πιο πάνω διαδικασίας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, δεσμεύοντας πλήρως το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και καταργώντας ως προς το ζήτημα αυτό τη συμβατική του ελευθερία. Υπό τα δεδομένα αυτά η προσβαλλόμενη πράξη είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και η υπό κρίση διαφορά εμπίπτει στη δικαιοδοσία του διοικητικού εφετείου και όχι των πολιτικών δικαστηρίων (πρβλ. ΣτΕ 826/2008, 3167/2007, 7μ., σκ. 7,κ.α).
 7. Επειδή όπως έχει κριθεί, από τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 4 παρ. 1 του ν. 702/1977 και του άρθρου 50 παρ. 4 και 5 του Π.Δ. 18/1989 προκύπτει ότι η Διοίκηση συμμορφουμένη προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου, αν πρόκειται περί αποφάσεως του τελευταίου, υποχρεούται όχι μόνο να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο την ακυρωθείσα διοικητική πράξη, αλλά να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής καταστάσεως που προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από την ακυρωθείσα πράξη. Προς τούτο η Διοίκηση οφείλει να ανακαλέσει ή τροποποιήσει τις σχετικές, στο μεταξύ, εκδοθείσες, πράξεις ή και να εκδώσει νέες με αναδρομική ισχύ για να αποκαταστήσει τα πράγματα – και, ειδικότερα, τη νομική κατάσταση του θιγέντος με την ακυρωθείσα πράξη προσώπου- στη θέση στην οποία θα ευρίσκοντο αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη ή δεν είχε λάβει χώρα η ακυρωθείσα παράλειψη, (ΣτΕ 1536/2016, 3761/2013, 100/2011, 957/2010, 1016/2009, 2557/2006, κ.α), χωρίς δέσμευση από τον εν τω μεταξύ διαδραμόντα χρόνο ή από την έκδοση άλλων πράξεων που αφορούν τρίτους. (ΣτΕ 2559/2011, 2887/2008, 2350/1994, 2112/1980). Το ειδικότερο δε περιεχόμενο και η έκταση των υποχρεώσεων της Διοικήσεως προσδιορίζονται από το αντικείμενο της απαγγελλομένης ακυρώσεως, δηλαδή από το είδος και τη φύση της ακυρουμένης πράξεως καθώς και από την κρίση ή τις κρίσεις επί των ζητημάτων που εξήτασε και επί των οποίων απεφάνθη το δικαστήριο στο αιτιολογικό της αποφάσεώς του, δημιουργώντας δεδικασμένο ως προς αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΣτΕ 2854/1985 Ολομ., 3761/2013, 4775/2012, 791/2011, 1512/2009, 125, 1986/2000, 3531/1999, 5907/1995). Εξάλλου, κατά την έννοια των ιδίων διατάξεων, η ακύρωση διοικητικής πράξης ή παράλειψης επαναφέρει την υπόθεση στο χρόνο έκδοσης ή συντέλεσής της (ΣτΕ 3433/2010, 748/2009, 1228/2008, 8, 2522/2002, 915/2001 κ.ά.).
  8.Επειδή, με το άρθρο 17 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄28), στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 18 παρ. 9 του ιδίου νόμου, ορίζεται, στην παράγραφο 12, ότι: «Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του ΑΣΕΠ, κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα για διορισμό» και στην παράγραφο 17, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 (Α’ 2006), ότι: «Υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας, η οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα… Επίσης, αντί διορισμού του σε προσωποπαγή θέση, μπορεί να ζητήσει με νέα δήλωσή του το διορισμό του σε κενή θέση άλλου φορέα…». Από τις διατάξεις αυτές και από το όλο πλέγμα των διατάξεων του ν. 2190/1994 συνάγεται ότι σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ εξικνείται έως την κύρωση των πινάκων κατάταξης και διοριστέων και τη διάθεση των περιλαμβανόμενων στους πίνακες αυτούς προσώπων στους οικείους φορείς για διορισμό, ο δε διορισμός ή η πρόσληψη των προσώπων που έχουν περιληφθεί στους πίνακες αυτούς ανήκει στην αρμοδιότητα του φορέα, για λογαριασμό του οποίου προκηρύχθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων και διενεργείται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας από την οποία ο εν λόγω φορέας διέπεται. Κατ’ ακολουθία, και η πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στην πράξη διορισμού ή πρόσληψης των προσώπων που έχουν καταταγεί στους πίνακες διοριστέων ανάγεται στην αρμοδιότητα των οργάνων των οικείων φορέων, και όχι του ΑΣΕΠ. Έτσι, ο φορέας διορισμού υποχρεούται, συμμορφούμενος με ακυρωτική απόφαση, να προσδώσει αναδρομικότητα στην πράξη διορισμού που θα εκδώσει, με σκοπό την αποκατάσταση των πραγμάτων στη θέση, στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη (ΣτΕ 914/2013, 100/2011).
 8. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (φ. Α΄ 191) ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας … δύναται να συνιστώνται κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου εις έκαστον Δήμον … της Χώρας ή υπό πλειόνων Δήμων … ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της Ιδιωτικής Οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου. … 2…..». Εξάλλου, στο άρθρο 30 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 7717/17-11-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β 1505/13-12-2000) ορίζεται: «Το προσωπικό της ΔΕΥΑΦ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Τακτικό είναι το προσωπικό που καλύπτει πάγιες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., κατέχει οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα οργανισμό και η υπηρεσιακή του σχέση και κατάσταση ρυθμίζονται από τον Ο.Ε.Υ. … Η εργασιακή σχέση που συνδέει το προσωπικό με την Δ.Ε.Υ.Α.Φ. είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το τακτικό προσωπικό. …» και στο άρθρο 35 του ίδιου οργανισμού ότι: «Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού γίνεται εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και πάγιες ανάγκες της Δ.Ε.Α.Υ.Φ. από το Διοικητικό Συμβούλιο . … Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. … Η σύμβαση εργασίας λογίζεται ότι καταρτίσθηκε από την ανάληψη υπηρεσίας που βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία . …».
 9. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 1/138Μ/2004 προκήρυξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας προκηρύχθηκε μεταξύ άλλων, η πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μιας θέσεως τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Ηλεκτρολόγου Συντηρητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η αρμόδια Επιτροπή της πιο πάνω Δημοτικής Επιχείρησης κατέταξε στον προσωρινό πίνακα κατάταξης πρώτο τον αιτούντα με συνολική βαθμολογία 1.200 μονάδες και δεύτερο τον … . Κατά τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο του πίνακα αυτού κρίθηκε, με την 22265/15-12-2005 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, ότι ο αιτών πρέπει να διαγραφεί από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέου, στον οποίο έπρεπε να εγγραφεί ο συνυποψήφιός του, που συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 1.115 μονάδες, με την αιτιολογία ότι ή άδεια επαγγέλματος τεχνολόγου Β τάξης που κατέχει ο αιτών δεν είναι η απαιτούμενη από την προκήρυξη, αλλά ανώτερη. Κατόπιν αυτού, συνετάγη ο σχετικός πίνακας (ΦΕΚ Παράρτημα 2/12-1-2006) με διοριστέο τον … . Αίτηση θεραπείας του αιτούντος κατά της ως άνω απόφασης του ΑΣΕΠ απορρίφθηκε με την 289/13-2-2006 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ με την ίδια αιτιολογία. Η αιτιολογία αυτή κρίθηκε μη νόμιμη με την 853/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία, μετά από ακύρωση της 289/13-2-2006 απόφασης του ΑΣΕΠ, αναπέμφθηκε η υπόθεση στο εν λόγω όργανο για νέα νόμιμη κρίση σχετικά με το αν οι εργασίες που μπορούν να εκτελεσθούν από την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια δύνανται να εκτελούνται και βάσει της προσκομισθείσας από τον αιτούντα άδειας, ώστε η άδεια αυτή να αποτελέσει τυπικό προσόν διορισμού στην επίμαχη θέση σύμφωνα με την προκήρυξη. Σε συμμόρφωση προς την 853/2015 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το Α΄ Τμήμα του ΑΣΕΠ, με την 80/2016 απόφασή του, μετά από αποδοχή της αιτήσεως θεραπείας του αιτούντος, κατέταξε αυτόν πρώτο στον πίνακα κατάταξης, ο οποίος, έτσι, διετέθη προς διορισμό σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων Συντηρητών, εφόσον λόγω της σειράς του θα ήταν διοριστέος, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η ακυρωθείσα υπ’ αρ. 289/13-2-2006 απόφαση αυτού, ή, ελλείψει τέτοιας θέσεως, σε προσωποπαγή θέση. Ενόψει των ανωτέρω και της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/36/6241/5-4-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄1029/2016) περί κατανομής προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, εκδόθηκε η 166/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φλώρινας, με την οποία ο αιτών διορίστηκε σε συνιστώμενη, με την απόφαση αυτή, προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΦΕΚ Γ΄ 828/7-9-2016) με ημερομηνία έναρξης εργασιακής σχέσης την ανάληψη των καθηκόντων του (15-9-2016), χωρίς όμως να προσδοθεί αναδρομικότητα στο διορισμό του. Εξάλλου, ο αιτών ήδη είχε υποβάλλει την με αριθ.πρωτ 1005/19-2-2016 αίτησή του προς την ΔΕΥΑ Φλώρινας, και είχε ζητήσει την αναδρομική πρόσληψή του στην ανωτέρω θέση από 12-1-2006, χρονικό σημείο δημοσιεύσεως του ΦΕΚ 2/12-1-2006 τ. Παράρτημα του πίνακα διοριστέων. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Φ., με την αιτιολογία ότι για αποδοχές του χρονικού διαστήματος που προηγείται της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας στην ΔΕΥΑΦ δεν ευθύνεται η ΔΕΥΑΦ.
 10. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση θεωρείται ότι ζητείται ειδικότερα μόνον η ακύρωση των προσβαλλόμενων αποφάσεων κατά το μέρος που με αυτές δεν προσδόθηκε στο διορισμό του αιτούντος αναδρομική ισχύς από 12-1-2006, χρόνο δημοσιεύσεως του ΦΕΚ 2/12-1-2006 τ. Παράρτημα του πίνακα διοριστέων. Προβάλλεται δε ότι είναι μη νόμιμες, γιατί εκδόθηκαν κατά παράβαση δεδικασμένου της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σε εκτέλεση της οποίας υποχρεώθηκε τελικώς η Δ.Ε.ΥΑ. Φλώρινας σε διορισμό του αιτούντος, ο οποίος, όφειλε (κατά την άποψη του αιτούντος) να ανατρέξει στον χρόνο κατά τον οποίο συντελέστηκε ο διορισμός του καταταγέντος 1ου στον οριστικό Πίνακα διοριστέων, … .
 11. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν πιο πάνω δεκτά στην 8η σκέψη της παρούσας, εφόσον ο διορισμός του αιτούντος έγινε σε συμμόρφωση προς το δεδικασμένο της 853/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η Διοίκηση του καθ’ ου νομικού προσώπου (ΔΕΥΑΦ) σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση, υποχρεούτο να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, για να αρθούν οι συνέπειες της ακυρωθείσας παράνομης πράξης, έτσι ώστε να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση, στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη. Επομένως το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας όφειλε να διορίσει τον αιτούντα στην ανωτέρω θέση του Κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγου Συντηρητή αναδρομικώς από το χρόνο κατά τον οποίο θα είχε κληθεί προς διορισμό εξαρχής, αν δηλαδή δεν είχαν εκδοθεί οι μη νόμιμες, κατά το μέρος που αφορούσαν τον αιτούντα, αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. που ακυρώθηκαν με την ανωτέρω δικαστική απόφαση και δεν είχε κληθεί προς διορισμό ο συνυποψήφιος του, … . Επομένως, η πράξη διορισμού του αιτούντος, κατά το μέρος που δεν διαλαμβάνει ρήτρα αναδρομής είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της υπό κρίση αίτησης (ΣτΕ 2887/2008, 2350/1994).
 12. Επειδή, κατ’ ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση του καθ’ ου νομικού προσώπου για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. Εξάλλου, πρέπει να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον αιτούντα, ενώ και εκτιμωμένων των περιστάσεων να απαλλαγεί το καθ΄ού (Δ.Ε.Υ.Α Φλώνρινας) από τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος (άρθρα 50 του ν. 3659/2008 και 275 παρ. 1 του ΚΔΔ.
  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την με αριθ. … συνεδ. /…2016 (πρακτικό 19ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) και την … συνεδρίαση/…2016 (πρακτικό 15ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, καθ’ ο μέρος δεν διαλαμβάνουν ρήτρα περί αναδρομικού διορισμού του αιτούντος κατά το αιτιολογικό.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση του καθ’ ου νομικού προσώπου, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον αιτούντα.
Απαλλάσσει, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» από τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος.
Η διάσκεψη έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 3-6-2019 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 11-6-2019, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.
Ο Πρόεδρος Τ.Υ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
Η Γραμματέας Τ.Υ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Θεωρήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14/06/2019 Η Εισηγήτρια Τ.Υ. ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ

ThanasisΔΕΘ 315-2019