Απόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοε 2018

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Απόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοεμβρίου 2018 (Αρ. αίτ.: 2683/12). Παραβίαση άρθ. 6 της ΕΣΔΑ λόγω παράλειψης των εθνικών δικαστηρίων να εξετάσουν εγκαίρως την αίτηση της προσφεύγουσας για ακύρωση ατομικής διοικητικής πράξης περί μη παραμονής της ως Αναπληρώτριας Συντονίστριας Εκπαιδεύσεως Εξωτερικού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο εξωτερικό. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίσει τις θεμελιώδεις εγγυήσεις του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στην περίπτωση προσφυγής ιδιώτη στη δικαιοσύνη σχετικά με τη νομιμότητα πράξης, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της δικαιοδοτικής λειτουργίας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις αποφάσεις ΕΔΔΑ έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των διαδίκων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης του κειμένου των αποφάσεων στο portal «HUDOC» του ΕΔΔΑ (European Court of Human Rights).

ThanasisΑπόφαση ΕΔΔΑ 8 Νοε 2018