Ελ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι

Ελ.Συν. 957/2021 ΤΕΤΑΡΤΟ TMHMA

Με τη με αριθμό 957/2021 απόφαση του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, -αφορά περίπου 60.000 συνταξιούχους σε σχέση με τις περικοπές των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων – νέου έτους και επιδόματος αδείας στις συντάξεις τους-, παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα, προκειμένου να εξετασθεί με το θεσμό της πιλοτικής δίκης:

α) Η συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης του επιδόματος αδείας και των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων – νέου έτους των συνταξιούχων του Δημοσίου,
β) Η συνταγματικότητα ή μη της συνέχισης των περικοπών του νόμου 4093/2012 μετά τη έκδοση του νεώτερου νόμου 4387/2016,
γ) Η πενταετής ή διετής παραγραφή των αξιώσεων των συνταξιούχων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου,
δ) Το αν η απόσβεση των αξιώσεων για όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του νόμου 4734/2020 (άρθρο 33) αντιβαίνει ή όχι τις επιταγές του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η υπόθεση ήδη έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

ThanasisΕλ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι