ΣτΕ 1949-2019 εξέλιξη μελών ΔΕΠ

ΤΕΙ και διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης των μελών του κύριου επιστημονικού προσωπικού. Ο έλεγχος νομιμότητας του Υπουργού Παιδείας πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών. Έναρξη της προθεσμίας. Η ακυρωτική υα πρέπει να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και μάλιστα εντός του εξαμήνου. Η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία διενεργήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας ο έλεγχος νομιμότητας της εξέλιξης του αιτούντος σε θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, εκδόθηκε αναρμοδίως κατά χρόνο. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Αριθμός 1949/2019

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Μαΐου 2018, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Β. Αναγνωστοπούλου – Σαρρή, Δ. Εμμανουηλίδης, Σύμβουλοι, Ι. Παπαγιάννης, Β. Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 4 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση:

Του.., κατοίκου Καλαμάτας (..), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Φωτεινή Δεδούση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. Φ1/183763/Ζ2/27.10.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Β. Γκέρτσου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (κωδικός πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου 17732529195802020087), ζητείται η ακύρωση της … απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γ’ …/28.11.2017), με την οποία ακυρώθηκε, στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας, η …/…2016 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (Γ’ …/…2016) περί εξέλιξης του αιτούντος από τη θέση … βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία – Λαχανοκομία» του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ορίζεται ότι: «1. α) Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της επιλογής ή της εξέλιξης … β) … Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφόσον ο φάκελος της επιλογής δεν αναπεμφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισμού δημοσιεύεται με επιμέλεια του πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …» και στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83/1.5.2016, διορθ. σφαλμ. Α΄ 91/19.5.2016), ότι: «2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». Περαιτέρω, στο άρθρο 78 του ως άνω νόμου ορίζεται στην παρ. 1 ότι: «1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των μελών του Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόμο» και στην παρ. 3 ότι: «3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συνέλευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …». Εξάλλου, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4009/2011, εκδόθηκε η Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 225), με την οποία ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επικούρων καθηγητών και ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 (Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας) ορίζονται τα εξής: «1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για την εκλογή ή εξέλιξη των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και την ανανέωση ή μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών και την επικύρωση των πρακτικών, ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας και την έκδοση και δημοσίευση της πρυτανικής πράξης διορισμού στην προς πλήρωση θέση. Έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται επίσης στις άγονες εκλογές και στις αρνητικές κρίσεις. Το αποτέλεσμα του ελέγχου νομιμότητας κοινοποιείται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2… 3… 4… 5… 6… 7. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία κρίνεται σύννομη, ο Πρύτανης υποβάλλει δια της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. τις σχετικές κατά περίπτωση Πρυτανικές πράξεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8… 9. Στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά της πράξης του Πρύτανη ή αποφασισθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της νομιμότητας της πράξης του Πρύτανη, ο Πρύτανης υποχρεούται να αποστείλει τον φάκελο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο. 10. Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, τόσο ενώπιον του Πρύτανη, όσο και ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 11. Προϋπόθεση για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν προσφυγής του έχοντος έννομο συμφέρον, είναι η προηγούμενη έκδοση της πράξης διορισμού ή της διαπιστωτικής πράξης άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης από τον Πρύτανη η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού είναι εξήντα (60) ημέρες και άρχεται από τη δημοσίευση της Πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίηση της στον προσφεύγοντα ή αφότου τεκμηριωμένα ο προσφεύγων έλαβε γνώση αυτής. Στις περιπτώσεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη η οποία αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα. Η εξάμηνη προθεσμία ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ισχύει και για διαδικασίες των άγονων εκλογών και για αυτές των αρνητικών κρίσεων”. Τέλος, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 78 παρ. 3 του ν. 4009/2011 εκδόθηκε η 5/26.7.2012 (Β’ 2960) απόφαση της Συνέλευσης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας (το οποίο, με το άρθρο 1 του π.δ. 91/2013 – Α΄ 131, μετονομάσθηκε σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου) σχετικά με τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών του εν λόγω Τ.Ε.Ι.. Στο άρθρο 3 παρ. 7 της απόφασης αυτής ορίσθηκε ότι: «7. Ο έλεγχος νομιμότητας της επιλογής, της εξέλιξης ή της μονιμοποίησης γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. … Μετά τον έλεγχο νομιμότητας εκδίδεται πράξη διορισμού ή εξέλιξης, η οποία … δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

3. Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4009/2011 που αποβλέπουν στην ταχεία περάτωση της διαδικασίας της εκλογής ή εξέλιξης των μελών του κύριου επιστημονικού προσωπικού («καθηγητών») των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στα οποία συγκαταλέγονται και τα Τ.Ε.Ι., από τα πανεπιστημιακά όργανα και στην χρονικά περιορισμένη, ενόψει της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων αυτών, ανάμειξη του Υπουργού Παιδείας στην όλη διαδικασία της εκλογής, συνάγεται ότι ο συνταγματικά κατοχυρωμένος έλεγχος νομιμότητας του Υπουργού Παιδείας επί της εκλογής ή εξέλιξης, πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία περιέλευσης της πράξης διορισμού που εκδίδει ο Πρύτανης (ή το αρμόδιο όργανο του Τ.Ε.Ι.) και του φακέλου της διαδικασίας επιλογής στο Υπουργείο Παιδείας. Μετά την πάροδο της αποκλειστικής αυτής προθεσμίας, ο Υπουργός δεν μπορεί πλέον να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας, η δε τυχόν εκδιδόμενη σχετική απόφασή του είναι παράνομη, ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της αρμοδιότητάς του (βλ. ΣτΕ 927/2018, πρβλ. ΣτΕ 2657/2009, 9912/2007, 3990/2001, 3263/2000 κ.α.). Σε περίπτωση δε έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία ακυρώνεται η πράξη εκλογής ή εξέλιξης, η οποία είναι, κατά το νόμο, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πρέπει να δημοσιευθεί στην εν λόγω Εφημερίδα, και μάλιστα εντός της ως άνω προθεσμίας έξι μηνών και η σχετική ακυρωτική απόφαση (πρβλ. ΣτΕ 3574/2010 7μ., 4647/2012 7μ., 4186-7/2012, σχετ. ΣτΕ 1375/2008 7μ.). 

4. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την Φ.16/110755/Ε5/9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Γ΄ 934) προκηρύχθηκε μια θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία – Λαχανοκομία» στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Με το …/…2016 πρακτικό της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής επελέγη ομόφωνα ο αιτών για την πλήρωση της εν λόγω θέσης και, ακολούθως, εκδόθηκε η …/…2016 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (Γ΄ …/…2016) περί εξέλιξης του αιτούντος από την θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στη θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από συνυποψήφιο του αιτούντος για την θέση αυτή η …/Ζ2/…2017 προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας. Ο φάκελος εξέλιξης του αιτούντος περιήλθε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 27.4.2017 (αρ. πρωτ.ΥΠ.Π.Ε.Θ. …/27.4.2017), η δε προσβαλλόμενη …/…2017 πράξη του Υπουργού, με την οποία ακυρώθηκε η πράξη εξέλιξής του στην θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις …/2017 (Γ΄ …/…2017).

5. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία διενεργήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας ο έλεγχος νομιμότητας της επίδικης εξέλιξης του αιτούντος στη θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, τελειώθηκε με την δημοσίευσή της (βλ. άρθρο 18 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας – ν. 2690/1999, Α΄ 45) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28.11.2017, δηλαδή μετά την πάροδο της προθεσμίας 6 μηνών από τις 27.4.2017, ημερομηνία περιέλευσης του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συνεπώς, όπως βασίμως προβάλλεται, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε αναρμοδίως κατά χρόνο και πρέπει να ακυρωθεί, είναι δε αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την …/27.10.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Αικ. Σακελλαροπούλου                              Ν. Βασιλόπουλος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2019.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος                            Ο Γραμματέας

Δ. Σκαλτσούνης                                       Ν. Βασιλόπουλος

ThanasisΣτΕ 1949-2019 εξέλιξη μελών ΔΕΠ