ΣτΕ 492-2023 επιλογή Γενικού Διευθυντού

Επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Αποκλεισμός από τη διαδικασία πληρώσεως θέσεως προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως λόγω μη συνδρομής της προϋποθέσεως των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016. Με το 140/15.3.2017 δελτίο τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ με τίτλο «Απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων», αφού γίνεται αναφορά στους λόγους της διαφωνίας της, προκηρύσσεται «απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα». Άρθρο 23 του Συντάγματος. Η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως των υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία (ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της) συνιστά υπαίτια (ηθελημένη) μη εκπλήρωση της σχετικής υποχρεώσεως, χωρίς να παραβιάζεται το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας.

ΣτΕ 492/2023
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Σπυριδούλα Καρύδα, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 9 Νοεμβρίου 2018 αίτηση:

των: 1) …,

κατά του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος παρέστη με την Νικολέττα Μπελίτση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

και κατά της παρεμβαίνουσας …, κατοίκου … Αττικής (…), η οποία παρέστη με την δικηγόρο Βασιλική Σκορδάκη (Α.Μ. 11217), που την διόρισε στο ακροατήριο.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/…/ 29.6.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/…/4.7.2018 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Σπυριδούλας Καρύδα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία της παρεμβαίνουσας, η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής …/2018).

2. Επειδή, ζητείται η ακύρωση: α) της ΥΠΠΟΑ/…/29.6.2018 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και β) της ΥΠΠΟΑ/…/4.7.2018 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ» καθ’ ο μέρος τοποθετηθήκαν με αυτές προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, κατά παράλειψη των αιτούντων, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί βάσει του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 (Α΄33) από την περαιτέρω διαδικασία πληρώσεως θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η δίκη καταργείται ως προς την τρίτη, τέταρτη και έβδομο από τους αιτούντες, οι οποίοι παραιτήθηκαν από την κρινόμενη αίτηση με την από 23.6.2021 έγγραφη δήλωση της δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφό της. Κατόπιν τούτου, η αίτηση εισάγεται προς κρίση ως προς την πρώτη, δεύτερη, πέμπτο και έκτο από τους αιτούντες.

4. Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις θέτουν το ίδιο νομικό ζήτημα, δεδομένου ότι οι αιτούντες αποκλείσθηκαν από διαδικασία πληρώσεως θέσεως προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως λόγω μη συνδρομής της προϋποθέσεως των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016. Επομένως, οι αιτούντες, ως προς τους οποίους η αίτηση εισάγεται προς κρίση, παραδεκτώς ομοδικούν, εφόσον θεμελιώνουν την αίτηση στην ίδια νομική και σε όμοια, κατά τα ουσιώδη, πραγματική βάση και παραδεκτώς ζητούν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, που είναι μεταξύ τους συναφείς, αφού αφορούν στο ίδιο αντικείμενο και θέτουν ρύθμιση κατ’ επίκληση των ιδίων νομικών και πραγματικών λόγων (ΣτΕ 711-717/2022).

5. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς η τοποθετηθείσα με τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη σε θέση Προϊστάμενης στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού … .

6. Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 84 – 86 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο, προβλέπεται σύνθετη διοικητική ενέργεια η οποία αποβλέπει στην επιλογή προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων. Ειδικότερα, κατόπιν της προκηρύξεως, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας (συνοδευόμενες από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον υποψήφιο και επέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως), ακολουθεί η διαδικασία βεβαιώσεως των στοιχείων των υποψηφιοτήτων από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού και η υποβολή ενδεχομένως ενστάσεων και, στη συνέχεια, το Συμβούλιο Επιλογής, αφού αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία όσους υποψηφίους δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκηρύξεως, μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο βάσει των προσόντων του στις οριζόμενες ομάδες κριτηρίων, καταρτίζει πίνακα κατατάξεως κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, καλεί τον καθοριζόμενο αριθμό υποψηφίων σύμφωνα με τη σειρά κατατάξεώς τους στον οικείο πίνακα στη διαδικασία δομημένης συνεντεύξεως, η οποία διενεργείται χωριστά για κάθε υποψήφιο και καταλήγει στη μοριοδότησή του και, τέλος, με απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων επιλέγεται ο επικρατέστερος (βάσει της συνολικής βαθμολογίας) υπάλληλος που καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως και η διαδικασία ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου οργάνου με την οποία τοποθετείται ο επιλεγείς ως προϊστάμενος Γενικής Διευθύνσεως για θητεία τριών ετών (ΣτΕ 711-717/2022, 1823/2021, 2732/2017, 2507/2016, 1470/2015).

7. Επειδή,όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την ΥΠΠΟΑ/ …/25.1.2018 απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύχθηκε η πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ., για τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τη θέση αυτή υπέβαλαν υποψηφιότητα η … και η … . Με το 27/12.6.2018 πρακτικό του 3ου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι ως άνω αιτούσες αποκλείσθηκαν από την αξιολόγηση λόγω έλλειψης βεβαίωσης της τήρησης των υποχρεώσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 Α του ν. 4369/2016. Οι αιτούσες άσκησαν κατά του αποκλεισμού τους ένσταση, η οποία απορρίφθηκε με το 30/19.6.2018 πρακτικό του ως άνω Συμβουλίου. Τελικώς, με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, ΥΠΠΟΑ/…/29.6.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» τοποθετήθηκε Προϊστάμενος στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, κατά παράλειψη των ανωτέρω αιτουσών. Εξάλλου, με την ΥΠΠΟΑ/…/31.1.2018 απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύχθηκε η πλήρωση θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Για τη θέση αυτή υπέβαλαν υποψηφιότητα οι … και … και εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία οι σχετικές βεβαιώσεις στοιχείων για τους υποψήφιους. Με το 28/14.6.2018 πρακτικό του 3ου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι αιτούντες αποκλείσθηκαν λόγω έλλειψης βεβαίωσης της τήρησης των υποχρεώσεων των παρ. 2 και3 του άρθρου 24 Α του ν. 4369/2016. Ενστάσεις των ως άνω υποψηφίων κατά του αποκλεισμού τους απορρίφθηκαν με το 33/22.6.2018 πρακτικό του ΕΙΣΕΠ. Τελικώς, με την δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, ΥΠΠΟΑ/…/4.7.2018 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ», στην επίδικη θέση τοποθετήθηκε η …, και ήδη παρεμβαίνουσα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά παράλειψη των αιτούντων.

8. Επειδή, με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 θεσπίστηκε νέο σύστημα αξιολογήσεως των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 14 έως 24), στο οποίο υπάγονται οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των ν.π.δ.δ. (άρθρο 14 παράγραφος 1) και καταργήθηκε κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του (άρθρο 31 παράγραφος 5). Ειδικότερα ο νόμος αυτός ορίζει στο άρθρο 14 ότι: «1. … 3. Η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στη λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης έργου της δημόσιας υπηρεσίας 4. Ειδικά συστήματα αξιολόγησης διατηρούνται σε ισχύ» και στο άρθρο 15 ότι: «1. Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με τον τρόπο που ορίζεται στο επόμενο άρθρο. … 8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες».

9. Επειδή, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) διαφώνησε με το προαναφερόμενο νέο σύστημα αξιολογήσεως. Με το 140/15.3.2017 δελτίο τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής της με τίτλο «Απεργία – αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων», αφού γίνεται αναφορά στους λόγους της διαφωνίας της, προκηρύσσεται «απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα», καλούνται δε τα σωματεία και οι ομοσπονδίες «να … συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα αποσταλούν στους εργαζόμενους και τα ίδια να τα επιστρέψουν στις αρμόδιες διοικητικές αρχές». Παρόμοιο περιεχόμενο έχει η από 16.3.2017 «εξώδικη γνωστοποίηση» της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων περί κηρύξεως της απεργίας «μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της … μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα … », που κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή στο Δημόσιο διά του Υπουργού Οικονομικών και σε άλλα Υπουργεία και δημόσιους φορείς (προσκομίζεται το εξώδικο που κοινοποιήθηκε στις 24.3.2017 στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και αφορά σε όλους τους υπαλλήλους «που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ τόσο στα ως άνω αναφερόμενα Υπουργεία όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Δημόσιο, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Στο εξώδικο αυτό «[σ]ημειώνεται ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων … από συγκεκριμένα καθήκοντα («και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ. 14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία») προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς ΔΕφ 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας».

10. Επειδή, ο ν. 4489/2017 (Α´ 140/21.9.2017) ορίζει στο άρθρο 36 ότι: «1. … 2. Προστίθεται άρθρο 24Α στο ν. 4369/2016 ως εξής: «Άρθρο 24Α Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος νόμου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016: 1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο αξιολογούμενος υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α΄ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. 2. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο Α΄ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον Β΄ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, και να την κοινοποιήσει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α΄ αξιολογητή, χωρίς εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19. Ο Α΄ Αξιολογητής υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στον Β΄ αξιολογητή και την κοινοποιεί στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1. 3. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α΄ αξιολογητή, ο Β΄ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά. β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παραγράφου 2, η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Β’ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 5. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 3 από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 6. Στην περίπτωση ειδικών συστημάτων αξιολόγησης που διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 14, η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους υφισταμένους του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει αυτός σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 7. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε προκηρύξεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.» 3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Στην αιτιολογική έκθεση της προαναφερθείσας διατάξεως αναφέρεται ότι: «η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 14 επ. του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του ν. 4369/2016 για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016 θεσπίζονται δικλίδες ασφαλείας ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης ενώ εύλογα τάσσονται εκ νέου προθεσμίες συμμόρφωσης τόσο για τους αξιολογούμενους όσο και για τους αξιολογητές. Περαιτέρω ρητά προβλέπεται ότι δεν αναστέλλεται η πρόοδος της διαδικασίας αξιολόγησης σε κανένα στάδιο αυτής … στο πλαίσιο συνολικής αντιμετώπισης των ζητημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίησή του, προβλέπεται ότι οι κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016 αξιολογητές οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αξιολόγησης των υφισταμένων τους σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4369/2016, προκειμένου να μπορούν συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων κατά τις διατάξεις του ν. 3528/2007 … και του ν. 3584/2007 … ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους αυτών βεβαιώνεται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού».

11. Επειδή, με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951/24.4.2018 εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού», ενημερώνονται οι υπηρεσίες ότι «σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση του προσωπικού, που θα αποτελεί μία νέα λειτουργικότητα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για το έτος 2017. … έως τις 4 Μαΐου 2018 … Στη συνέχεια … να απομονώσουν τους ΑΦΜ των υπαλλήλων που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης, κατά τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, έτσι ώστε να προσδιορίσουν και να συσχετίσουν αξιολογητές και αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017. … ». Στη συνέχεια, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων με το από 26.4.2018 δελτίο τύπου διαφώνησε με την διάταξη του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και δήλωσε τα εξής: «Υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 3ης του Φλεβάρη, επαναπροκηρύσσουμε την απεργία – αποχή και στον νέο κύκλο αξιολόγησης, για το 2018, και θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, μαζί με τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους, έτσι ώστε και αυτή η αξιολόγηση να μην περάσει».

12. Επειδή, ο ν. 4549/2018 (Α΄ 105/14.6.2018) ορίζει στο άρθρο 121 ότι: «1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τις εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων». Περαιτέρω στο άρθρο πέμπτο του ν. 4616/2019 (Α΄ 86/7.6.2019) ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το άρθρο 24Α του ν. 4369/2016 (Α΄ 133) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) καταργούνται. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο». Στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διατάξεως του άρθρου πέμπτου αναφέρονται τα εξής: «Με τις διατάξεις των άρθρων 14 επ. του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τέθηκε σε ισχύ ένα αντικειμενικό και αμερόληπτο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ως ουσιώδες προαπαιτούμενο για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού προς όφελος της επίτευξης της συλλογικής αποστολής της. Ήδη, το ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης, έχοντας συμπληρώσει δύο έτη αποτελεσματικής εφαρμογής, συγκεντρώνει την ευρεία αποδοχή των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω διαδικασία, μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του υποστηρικτικού ψηφιακού εργαλείου, διενεργείται πλέον πλήρως ηλεκτρονικά, επιτρέποντας την ασφαλή, έγκαιρη, ακώλυτη και διαφανή ολοκλήρωση αυτής, με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του, οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4569/2018 (Α΄ 105) καταργούνται. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο».

13. Επειδή, στο άρθρο 23 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου. 2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων … Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων … υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του». Περαιτέρω ο ν. 1264/1982 (Α΄ 79), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει, στο άρθρο 19 (Δικαίωμα απεργίας) ότι: «1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων … », στο άρθρο 22 (Απαγόρευση προσλήψεων απεργοσπαστών απαγόρευση ανταπεργίας νομιμότητα απεργίας) ότι: «1. … 2. Απαγορεύεται η ανταπεργία (λοκ-άουτ). 3. … », στο άρθρο 30 (Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων) ότι: «1. Ο νόμος αυτός, όπως είναι εκτός από τις διατάξεις των άρθρων … 22 παρ. … 2 … εφαρμόζεται με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται παρακάτω ανάλογα και στους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου … 2. Για την επέκταση της κατά την προηγούμενη παράγραφο εφαρμογής, ως εργαζόμενοι λογίζονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται οι λέξεις εργοδότης, επιχείρηση, εκμετάλλευση, με τον όρο αυτό νοούνται και το Δημόσιο … 7. … Ο χρόνος της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αποδοχές του χρόνου απεργίας. 8. α) Προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κήρυξη της απεργίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν τέσσερις (4) πλήρεις μέρες από τη γνωστοποίηση των αιτημάτων και των λόγων που τα θεμελιώνουν με έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο που υπάγονται οι υπάλληλοι αυτοί … β) Η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 9. … » και στο άρθρο 46 (Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας) του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. ότι: «1. Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων διασφαλίζονται στους υπαλλήλους. 2. … 3. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και ασκείται από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως μέσο για τη διασφάλιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόμενους για τους αυτούς σκοπούς. Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει. 4. … ».

14. Επειδή, με τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016, σύμφωνα και με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η «λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 14 επ. του ν. 4369/2016» θεσπίστηκαν ρυθμίσεις οργανώσεως και λειτουργίας « … στο πλαίσιο συνολικής αντιμετώπισης των ζητημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίησή του … ». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της ορθολογικής οργανώσεως και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 711-717/2022, 283/2020, 2818-2811/2017 7μ., 16,15/2015 Ολομ., 3354/2013 Ολομ.), προϋπόθεση συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων για τους ενδιαφερόμενους να καταλάβουν σχετικές θέσεις, οι οποίες συνάπτονται με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και αποτελεσματικότητα, αποτελεί η εκπλήρωση της υποχρεώσεως διενέργειας της κατά νόμο αξιολογήσεως των υφισταμένων τους, η οποία συνδέεται με την καταλληλότητά τους να καταλάβουν τις αναφερθείσες θέσεις. Συνεπώς, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες αξιολογήσεως, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους, και δεν τις παρείχαν, δεν μπορούν να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων. Με τις διατάξεις αυτές του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 ρυθμίζεται ζήτημα οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Διοικήσεως προς εξυπηρέτηση των εκτεθέντων σκοπών στο πλαίσιο των αναφερθεισών συνταγματικών αρχών, ασυνδέτως προς το δικαίωμα της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Στην περίπτωση κατά την οποία δημόσιος υπάλληλος δεν εκπληρώνει την κατά νόμο υποχρέωση αξιολογήσεως των υφισταμένων του συνεπεία της συμμετοχής του, ελευθέρως και αβιάστως, σε απεργία, δεν πληροί τη θεσπισθείσα σχετική προϋπόθεση, ασχέτως προς τη νομιμότητα ή μη της απεργίας (πρβλ. ΣτΕ 2135/1982,1491/1977 Ολομ.). Η ερμηνεία αυτή των διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 δεν έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος, διότι η μη συνδρομή της ανωτέρω προϋποθέσεως για την συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένου συνεπεία απεργίας οφείλεται σε ηθελημένη μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως παροχής των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους των υπαλλήλων και όχι σε αυτό τούτο το γεγονός της κηρύξεως της απεργίας και της συμμετοχής σε αυτήν, δεν θίγει το δικαίωμα της απεργίας ούτε συνιστά κύρωση που επιβάλλεται συνεπεία της ασκήσεώς του και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσκρούει στους ορισμούς της προαναφερόμενης συνταγματικής διατάξεως ( βλ. ΣτΕ 711-717/2022 πρβλ. ΣτΕ 2135/1982, 1491/1977 Ολομ.).

15. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, κατόπιν των προμνησθεισών προκηρύξεων που εκδόθηκαν κατ’ επίκληση (μεταξύ άλλων) των άρθρων 84 – 86 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και που περιλαμβάνουν ρύθμιση περί της προϋποθέσεως συμμετοχής των ενδιαφερομένων ταυτόσημη με το άρθρο 24Α του ν. 4369/2016, οι αιτούντες υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα για τις αναφερθείσες θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, με την επίκληση της ασκήσεως του συνταγματικού δικαιώματος συμμετοχής στην απεργία που είχε αποφασίσει (στις 16.3.2017) η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) που είναι εξοπλισμένη με το τεκμήριο νομιμότητας, όπως αναφέρουν. Τελικώς, οι αιτούντες αποκλείσθηκαν από τις οικείες διαδικασίες, λόγω μη συνδρομής της προϋποθέσεως της αξιολογήσεως των υφισταμένων τους.

16. Επειδή, προβάλλεται ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των αντίστοιχων όρων της προκηρύξεως η μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως αξιολογήσεως των υφισταμένων κατ’ ενάσκηση του συνταγματικού δικαιώματος απεργίας (άρθρο 23 παράγραφος 2) θεωρήθηκε «υπαίτια» μη εκπλήρωση της σχετικής υποχρεώσεως των αιτούντων, ενώ η «λευκή» αυτή απεργία, στην οποία συμμετείχαν καλύπτεται από το τεκμήριο της νομιμότητας (εφόσον δεν έχει κηρυχθεί, και δη τελεσιδίκως, ως παράνομη ή/και καταχρηστική). Ο λόγος είναι απορριπτέος διότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η μη διενέργεια από δημόσιο υπάλληλο αξιολογήσεως των υφισταμένων συνεπεία συμμετοχής του σε απεργία (ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της) συνιστά υπαίτια (ηθελημένη) μη εκπλήρωση της σχετικής υποχρεώσεως, χωρίς να παραβιάζεται το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα της απεργίας. Περαιτέρω, δεδομένου ότι με τις εν λόγω διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 και των προκηρύξεων επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των προεκτεθέντων σκοπών στο πλαίσιο των αναφερθεισών συνταγματικών αρχών, είναι απορριπτέα τα προβαλλόμενα ότι οι διατάξεις αυτές του άρθρου 24Α αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο, αφού δεν προκύπτει ο σκοπός της καθιερώσεως της μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως αξιολογήσεως ως κωλύματος συμμετοχής του υπαλλήλου στις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων. Επί πλέον, η επίδικη ρύθμιση οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Διοικήσεως συνάπτεται με το αντικείμενο και τον χαρακτήρα των καθηκόντων των εν λόγω υπαλλήλων και δεν είναι, ως εκ τούτου, προδήλως απρόσφορη ή μη αναγκαία για την επίτευξη του προεκτεθέντος σκοπού δημοσίου συμφέροντος ούτε υπερακοντίζει -και μάλιστα προδήλως- τον σκοπό αυτόν και, άρα, κείται εντός του περιθωρίου εκτιμήσεως του νομοθέτη και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγματος), ενώ έχει γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό χαρακτήρα, κινούμενη εντός των διαγραφομένων από την αρχή της ισότητας ορίων. Εξ άλλου, τα προβαλλόμενα ότι οι επίδικες διατάξεις αντίκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου και της αναλογικότητας και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος, διότι δεν προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακόμα και εάν ο υπάλληλος υπαιτίως δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αξιολογήσεως υφισταμένων του, υφίστανται συνταγματικοί, νομοθετικοί ή άλλοι λόγοι αναγόμενοι σε προστασία συγκεκριμένου εννόμου αγαθού που να δικαιολογούν την κάμψη του θεσπιζόμενου κανόνα, είναι απορριπτέα ως αόριστα, ενώ πάντως, όπως προεκτέθηκε, μόνον η υπαίτια μη εκπλήρωση του συγκεκριμένου καθήκοντος συνιστά λόγο αποκλεισμού από διαδικασία επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων. Δεδομένου δε ότι, κατά τα προαναφερθέντα, η προβλεπόμενη αδυναμία συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθετήσεως προϊσταμένων σε περίπτωση μη εκπληρώσεως υπαιτίως της υποχρεώσεως αξιολογήσεως δεν συνιστά κύρωση, είναι απορριπτέα τα προβαλλόμενα ότι η ρύθμιση αυτή αντίκειται στα άρθρα 103 και 7 του Συντάγματος λόγω θεσπίσεως κατ’ ουσίαν πειθαρχικού παραπτώματος και πειθαρχικής ποινής χωρίς σχετικές εγγυήσεις. Επίσης, δεδομένου ότι δεν παραβιάζουν το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος οι επίδικες διατάξεις του άρθρου 24Α παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4369/2016 που θεσπίζουν ρύθμιση οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Διοικήσεως, μη κυρωτικού χαρακτήρα, ασχέτως προς την άσκηση του δικαιώματος απεργίας, είναι απορριπτέα ως αλυσιτελή τα προβαλλόμενα ότι η Διοίκηση έπρεπε να ερμηνεύσει τις διατάξεις του άρθρου 24Α -προκειμένου να διασωθεί το κύρος τους- σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος, το οποίο α. δεν επιτρέπει τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας με νόμο άλλον (όπως ο ν. 4489/2017) πλην του ρυθμίζοντος το ίδιο το δικαίωμα και β. αποκλείει τους δυσανάλογους περιορισμούς, όπως, εν προκειμένω, τη λήψη μέτρων κυρωτικού χαρακτήρα (λ.χ. απόλυση, πειθαρχική δίωξη και τιμωρία, στέρηση προαγωγής) εναντίον εργαζομένων που συμμετείχαν σε απεργία, και, περαιτέρω, απαγορεύει την ανταπεργία (άρθρο 22 παράγραφος 2 του ν. 1264/1982).

17.Επειδή, εξάλλου, εφόσον κατά τα προεκτεθέντα, η διάταξη του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 δεν αντίκειται στις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις, δεν γεννάται ζήτημα αντίθεσής της προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 87/1948 «Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος» που κυρώθηκε με το ν.δ. 4204/1961, η οποία, ενόψει του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος που εφαρμόζεται και για τις προ αυτού κυρωθείσες διεθνείς συμβάσεις, έχει τυπική ισχύ ανώτερη του κοινού νόμου. Και τούτο, διότι οι υποδείξεις της ως άνω Σύμβασης, που υποχρεώνει τα κράτη μέλη τα οποία έχουν προσχωρήσει σ΄ αυτήν να προσαρμόσουν την εσωτερική τους νομοθεσία ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθ’ όσον αφορά την ελληνική έννομη τάξη, έχουν πραγματωθεί με τις ρυθμίσεις του Συντάγματος του 1975, το οποίο κατοχυρώνει την ελεύθερη άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος (άρθρ. 23 παρ. 1).Συνεπώς, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα (πρβλ. ΣτΕ 2307/2014 Ολομ, ΣτΕ 2111/2003 7μ.).

18. Επειδή, στο άρθρο 11 παρ. 1 της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α΄256) ορίζεται ότι «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συνεταιρισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ΄ άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του». Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι αντίθετες προς το άρθρο αυτό της Ε.Σ.Δ.Α., το οποίο κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική ελευθερία, καθώς και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο άρθρο 13 του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων. Ενόψει όμως των προδιαληφθέντων ως προς τη μη αντίθεση των προσβαλλομένων προς το Σύνταγμα, αυτές δεν αντίκειται περαιτέρω στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. (πρβλ. ΣτΕ 1623/2012 Ολομ., 2111/2003 7μ.) αλλά ούτε και στον Χάρτη ή στο άρθρο 13 του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων- πολλώ μάλλον που στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόζεται δίκαιο της Ένωσης και, συνακολούθα, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά το άρθρο 51 αυτού – το θεμελιώδες δε δικαίωμα της απεργίας προστατεύεται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ισοδυνάμως και επαρκώς με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του Συντάγματος και τη μνημονευθείσα Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 87/1948 «Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος» που κυρώθηκε με το ν.δ. 4204/ 1961 (πρβλ. ΣτΕ 1623/2012 Ολομ.,1439/2020 Ολομ.,1386/2021 7μ.)ֹ συνεπώς, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα (πρβλ. ΣτΕ 2111/2003 7μ.).

19. Επειδή, εν όψει των προεκτεθέντων, πρέπει να καταργηθεί η δίκη ως προς την τρίτη, τέταρτη και έβδομο και να απορριφθεί η αίτηση ως προς την πρώτη, δεύτερη, πέμπτο και έκτο από τους αιτούντες. Επίσης, δεν επιβάλλεται δικαστική δαπάνη στους αιτούντες ως προς τους οποίους καταργείται η δίκη (άρθρο 39 παρ. 2 του π.δ. 18/1989).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Καταργεί τη δίκη ως προς την τρίτη, τέταρτη και έβδομο από τους αιτούντες.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους λοιπούς αιτούντες.

Δέχεται την παρέμβαση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει, συμμέτρως, στους αιτούντες ως προς τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ και στους δεύτερο, πέμπτο και έκτο από τους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη της παρεμβαίνουσας … που ανέρχεται σε εξακόσια σαράντα ευρώ (640) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος               Ο Γραμματέας

Δημήτριος Σκαλτσούνης Νικόλαος Βασιλόπουλος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2023.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος                              Ο Γραμματέας

Δημήτριος Μακρής                                   Νικόλαος Βασιλόπουλος

ThanasisΣτΕ 492-2023 επιλογή Γενικού Διευθυντού