Ρήτρες Διαμεσολάβησης

Από τη διεθνή πρακτική, αλλά και από διάφορους ελληνικούς οργανισμούς, σταχυολόγησα Ρήτρες Διαμεσολάβησης, με κοινό γνώρισμα ότι είναι γενικές, αναφέρονται στην έννομη σχέση και εμπεριέχονται στο σώμα της κύριας σύμβασης.

 

  1. CEDR

«Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτή τη σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να την επιλύσουν με διαμεσολάβηση και σύμφωνα με τον Κώδικα Πρότυπης Διαμεσολάβησης του CEDR και η διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό από τα μέρη, μέσα σε 28 ημέρες απόταν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιήσει αίτημα διαμεσολάβησης στο άλλο. Εκτός αν κάτι άλλο συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο διαμεσολαβητής θα ορισθεί από το CEDR.

ThanasisΡήτρες Διαμεσολάβησης
περισσότερα