Ολομ.Ελ.Συν.2477/2020

H νεότερη και διαφορετική ερμηνεία των ίδιων ουσιαστικών διατάξεων και η μεταστροφή της νομολογίας στο πεδίο των καταλογιστικών διαφορών δεν συνιστά λόγο που καταλύει την ισχύ και τη δεσμευτικότητα του δεδικασμένου.

ThanasisΟλομ.Ελ.Συν.2477/2020
περισσότερα

ΣτΕ 675/2021 Ιατρική Αμέλεια

Ερμηνεία άρθρων 105, 106 ΕισΝΑΚ σε συνδυασμό με άρθρα 39, 80 παρ. 2, 148 και 190 του ΚΔΔ – «Νομικό ζήτημα», κατά άρθρ. 12 ν. 3900/2010, το ζήτημα σχετικά με τον τρόπο διατυπώσεως δικανικού συλλογισμού και σχηματισμού δικανικής πεποιθήσεως από το δικαστήριο της ουσίας – Αναιρείται απόφαση Διοικητικού Εφετείου, το οποίο δεν εξέφερε δική του κρίση για την συνδρομή συγκεκριμένης παράνομης πράξεως ή παραλείψεως, αλλά δέχθηκε αστική ευθύνη νοσοκομείου, στηριζόμενο σε υποθετικές κρίσεις περί ενδεχομένων αιτίων προκλήσεως της βλάβης της υγείας της αναιρεσιβλήτου.

ThanasisΣτΕ 675/2021 Ιατρική Αμέλεια
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 599/2021

Αρχή της Αναλογικότητας. Καταλογισμός  υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νοσοκομείου) εξαιτίας αναδρομικής ανάκλησης του διορισμού του λόγω παραποίησης του βαθμού πτυχίου του (άρθρο 33 παρ.1 περ. β) του ν. 2362/1995). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζον αναιρετικώς και εντός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου, σταθμίζει αν το ποσό του επίδικου καταλογισμού, που είχε ήδη μειωθεί από το Τμήμα, είναι συμβατό με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της δίκαιης ισορροπίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα δεδομένα της υπόθεσης. Το Τμήμα είχε μειώσει το ποσό του καταλογισμού από τις 170.000 ευρώ στις 50.000, η Ολομέλεια το μηδένισε.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 599/2021
περισσότερα

Περίληψη απόφασης ΣτΕ 622/2021 Α’ Τμ. (Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ)

Απόφαση 622/2021 Α΄ Τμήμα
Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής:  Ο. Ζύγουρα, Σύμβουλος
(Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ)

ThanasisΠερίληψη απόφασης ΣτΕ 622/2021 Α’ Τμ. (Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ)
περισσότερα

ΣτΕ 583/2021

Μη υπολογισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στις αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής κατ’ άρθρ. 35 παρ. 4 περ. Α υποπερ. αα εδάφιο δεύτερο του ν. 4387/2006).
Πιλοτική δίκη κατ’ άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 3900/2010. Αγωγή πρώην τραπεζικών υπαλλήλων κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Ελληνικού Δημοσίου βάσει των άρθρ. 105-106 ΕισΝΑΚ, άλλως βάσει του άρθρ. 904 ΑΚ. Συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτ. αα της περίπτ. α της παρ. 4 του άρθρ. 35 ν. 4387/2016 (όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους 4415/2016 και 4461/2017), σχετικά με το μη υπολογισμό των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η εφάπαξ παροχή.

ThanasisΣτΕ 583/2021
περισσότερα