Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1820/2021

Αναδρομική ανάκληση του διορισμού υπαλλήλου, για τον λόγο ότι, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν σχετικού ελέγχου, ο τίτλος σπουδών που είχε υποβάλει κατά την πρόσληψή του και αποτελούσε προσόν διορισμού, ήταν πλαστός. Κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας, στον παρανόμως διορισθέντα υπάλληλο πρέπει να κανονιστεί σύνταξη ανάλογη του τυπικού προσόντος που πράγματι διέθετε κατά τον διορισμό του.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1820/2021
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 115/2021 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

Μεταρρύθμιση πράξεων ως προς τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης πρώην δημοσίου υπαλλήλου. Αποχώρηση από την υπηρεσία κατόπιν αυτοδίκαιης έκπτωσης λόγω ποινικής καταδίκης του. Κρίσιμος χρόνος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν την ισχύ του ν. 3234/2004. Χρονικό σημείο τερματισμού της τακτικής υπηρεσίας του εκκαλούντος, πρώην εργαζομένου σε Υπουργείο. Ρύθμιση του ειδικού ζητήματος της έναρξης πληρωμής της σύνταξης στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπάλληλος παραμένει στην υπηρεσία και εισπράττει αποδοχές ενεργείας ακόμη και μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας οι ευνοϊκότερες διατάξεις περί ορίων ηλικίας που ισχύουν στις γυναίκες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο πρέπει να εφαρμοσθούν και στην περίπτωση των ανδρών υπαλλήλων με ανήλικο τέκνο. Μη συνυπολογισμός ως συντάξιμου του χρόνου, που διανύεται μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω έκπτωσης. Δέχεται εν μέρει την έφεση κατά της συνταξιοδοτικής πράξης της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της τροποποιητικής αυτής, πράξης της ως άνω Διεύθυνσης. Μεταρρυθμίζει τις πράξεις αυτές ως προς τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης του εκκαλούντος, πρώην δημοσίου υπαλλήλου

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 115/2021 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 331/2022

Εξειδίκευση ιατρού στη Λοιμωξιολογία. Παραίτηση από το Ε.Σ.Υ. Καταλογισμός ιατρού γιατί δήθεν παραβίασε την προβλεπόμενη από το άρθρο 58 παρ. 7 του ν. 3528/2007 υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών της στο Νοσοκομείο επί χρόνο ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής της άδειας.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 331/2022
περισσότερα