ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2022

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να συναφθεί και μεταξύ συγγενών ή φίλων, αλλά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι της σύμβασης αυτής, μεταξύ των οποίων και η νομική εξάρτηση του μισθωτού από τον εργοδότη. Είναι δυνατόν να αποκλείεται η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, στο πλαίσιο της φιλικής σχέσης του απασχοληθέντος με τον επιχειρηματία, ακόμη και αν κατά καιρούς καταβάλλεται στον πρώτο αμοιβή, με σκοπό την κάλυψη δαπανών ή την οικονομική ενίσχυση αυτού, χάριν της φιλίας, στην οικειοθελή παροχή υπηρεσιών σε πολιτικό κόμμα ή σε πολιτευόμενο πρόσωπο για ιδεολογικούς λόγους ή λόγω γνωριμίας, στην οικειοθελή παροχή υπηρεσιών σε τρίτο χωρίς αμοιβή, αλλά με την προσδοκία (ως απώτερο κίνητρο) μιας (άτυπης) αντιπαροχής.

ThanasisΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2022
περισσότερα

ΣτΕ Α΄ 1500/2022 Αστικη Ευθύνη Δημοσίου

Αστική ευθύνη του Δημοσίου (άρ. 105 ΕισΝΑΚ). Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης παραλείψεως των αστυνομικών οργάνων να άρουν την παράνομη κατάσταση που προκλήθηκε από την παράνομη είσοδο και παραμονή επί μακρόν στη Χώρα υπηκόου τρίτης χώρας και του επιζήμιου αποτελέσματος (της προσβολής υγείας ή σώματος) τρίτου. Δεν αίρεται ο αιτιώδης σύνδεσμος εκ του ότι παρεμβάλλεται η εγκληματική ενέργεια του αλλοδαπού.

ThanasisΣτΕ Α΄ 1500/2022 Αστικη Ευθύνη Δημοσίου
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 1409-2022 μισθολόγιο ιατρών

Απάντηση σε προδικαστικό ερώτημα υποβληθέν με την ΔΠ Κερκύρας 365/2020: Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

ThanasisΣτΕ Ολομ 1409-2022 μισθολόγιο ιατρών
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 1408/2022 μισθολόγιο ιατρών

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας επέρχονται από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

ThanasisΣτΕ Ολομ 1408/2022 μισθολόγιο ιατρών
περισσότερα

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 3/2022

Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ – Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ – Αναδρομικότητα μειώσεων – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Οι διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες θεσπίσθηκαν οι επίδικες μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικώς από 01.08.2012, αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις 4 παρ. 5, 21 παρ. 3 και 25 παρ. 4 και τις απορρέουσες από αυτές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και καθίστανται ως εκ τούτου ανίσχυρες. Οι εν ενεργεία ιατροί του Ε.Σ.Υ. δικαιούνται την διαφορά μεταξύ των αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως 31.07.2012 και των αποδοχών μετά τη μείωση του άρθρου 27 του ν. 4093/2012.

ThanasisΟλομέλεια Αρείου Πάγου 3/2022
περισσότερα

ΣτΕ B´ 1411-3/2022

Ερμηνεία λόγου περί παραβιάσεως του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999). Αρχή ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας.

ThanasisΣτΕ B´ 1411-3/2022
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ 1403-7/2022

Σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ η επιστροφή ποσών για περικοπές 11 μηνών σε κύριες συντάξεις (όχι σε επικουρικές/δώρα) και η απόσβεση των λοιπών αξιώσεων για όσους δεν άσκησαν αγωγή έως 31.7.2020

ThanasisΣτΕ Ολομ 1403-7/2022
περισσότερα