ΣτΕ 278-2023 παράλειψη άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας

Εκ νέου ακύρωση της παράλειψης άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας, λόγω συνεχιζόμενης αδράνειας της φορολογικής διοίκησης. Υποχρέωση άμεσης εφαρμογής του νόμου από τη φορολογική αρχή έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης.

ThanasisΣτΕ 278-2023 παράλειψη άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας
περισσότερα

ΣτΕ 169-2023 προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά

Αρχές ισότητας – αξιοκρατίας. Αντισυνταγματικότητα νομοθετικών διατάξεων περί μη προσμέτρησης προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Παραπομπή στην Ολομέλεια.

ThanasisΣτΕ 169-2023 προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά
περισσότερα

ΣτΕ Γ 164-2023 υπάλληλοι ΑΑΔΕ

Συνταγματικότητα του καθορισμού των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας διαχείρισης απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ThanasisΣτΕ Γ 164-2023 υπάλληλοι ΑΑΔΕ
περισσότερα

ΣτΕ Γ΄ 166-9/2023 – προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρ. 53 ν. 4589/2019 με τις οποίες δεν μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα. Παραπομπή στην Ολομέλεια

ThanasisΣτΕ Γ΄ 166-9/2023 – προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 178-9/2023 – αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρμόδιες αρχές κρατών-μελών και πιστοποιούν τουλάχιστον τριετή διάρκεια σπουδών και φοίτησης.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 178-9/2023 – αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 182/2023 – επανυπολογισμός κύριας σύνταξης

Ο ορισμός του συντάξιμου μισθού ως βάσης επανυπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αυτού, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 182/2023 – επανυπολογισμός κύριας σύνταξης
περισσότερα

ΣτΕ Ολομ. 180-1/2023-Deree

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων bachelor, απονεμηθέντων από το Κολλέγιο Deree προ του 2012 και υπό καθεστώς πιστοποίησης (accreditation) του προγράμματος σπουδών.

ThanasisΣτΕ Ολομ. 180-1/2023-Deree
περισσότερα

ΣτΕ 2763-2022 πλαστά πειθαρχική δίωξη

Πειθαρχική δίωξη δημοσίου υπαλλήλου για την πράξη της κατάθεσης πλαστού τίτλου σπουδών προκειμένου να επιτύχει τον διορισμό του.
(από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, αναρτηθείσα την 11/01/2023)

ThanasisΣτΕ 2763-2022 πλαστά πειθαρχική δίωξη
περισσότερα

ΣτΕ Ολ 2562-3_2022 αφορόλόγητο αποθεματικών

H φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) συνιστά αναδρομική επιβολή φόρου που αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.
ΣτΕ Ολ 2562-2563/2022
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Β. Πλαπούτα, Σύμβουλος Επικρατείας

ThanasisΣτΕ Ολ 2562-3_2022 αφορόλόγητο αποθεματικών
περισσότερα