ΣτΕ 1771/2019 Αρχή ΝΕ ΒΙS IN IDEM Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ

  1. Επειδή, κατά την κρατήσασα γνώμη των Συμβούλων Ι[…] η αρχή ne bis in idem, έτσι όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στο ενωσιακό δίκαιο, αλλά και στο 4ο άρθρο του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, δεν αποτυπώνει κατ’ ουσίαν κάποιο ξεχωριστό δίκαιο εξ υποκειμένου, παρά, αντιθέτως, συνιστά αναγκαία αντανάκλαση της λειτουργίας της εκκρεμοδικίας και του δεδικασμένου, δηλαδή επιταγή της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ως θεμελιώδους έκφανσης του κράτους δικαίου.
ThanasisΣτΕ 1771/2019 Αρχή ΝΕ ΒΙS IN IDEM Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ
περισσότερα

Περιλήψεις αποφάσεων για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νόμος Κατρούγκαλου), όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook, ΣτΕ 1880-1889-2019 ΕΦΚΑ

ΣτΕ 1880/2019 & 1888/2019 Ολομ.
Πρόεδρος: κ. Ν. Σακελλαρίου
Εισηγητής: κ. Σ. Μαρκάτης
Ένταξη δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ- εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών

ThanasisΠεριλήψεις αποφάσεων για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (νόμος Κατρούγκαλου), όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Διοικητικών Δικαστών στο facebook, ΣτΕ 1880-1889-2019 ΕΦΚΑ
περισσότερα

ΣτΕ 1389/2019 – Φορολογία ακινήτων αλλοδαπής εταιρείας

Φορολογία – Ειδικός φόρος επί των ακινήτων (ν. 3091/2002) – Εταιρεία εδρεύουσα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ – Επίκληση trust όσον αφορά τα στοιχεία των αληθών μετόχων της – Ενωσιακές αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των εγγραφών στο μητρώο εταιρειών κράτους μέλους της ΕΕ – Ύψος του φόρου σε περίπτωση που μέτοχος είναι και τραπεζική εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο – Αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας

ThanasisΣτΕ 1389/2019 – Φορολογία ακινήτων αλλοδαπής εταιρείας
περισσότερα

ΣτΕ 1618/2019 – Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα εάν, για τη νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας επί προσφυγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπό το καθεστώς του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Κώδικα Συμβολαιογράφων, αρκεί, όταν προσκομίζεται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο, να βεβαιώνεται στο εν λόγω πληρεξούσιο η ύπαρξη των λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (ήτοι του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ.λπ.), από τα οποία προκύπτει ότι το πρόσωπο που χορήγησε την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο ήταν το κατά το νόμο και το καταστατικό αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας όργανο, ή απαιτείται, επιπλέον, και η προσκόμιση των εν λόγω στοιχείων στο δικαστήριο.

ThanasisΣτΕ 1618/2019 – Δικαίωμα ένδικης προστασίας – Νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας
περισσότερα

ΣτΕ 1389/2019 – Αρχές επιβολής κυρώσεων

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης διοικητικής κύρωσης και δικαίωμα ένδικης προστασίας, κατά το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και την ΕΣΔΑ – Πρόσθετος φόρος ν. 2523/1997 – Πρόστιμο του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 3 παρ. 7 του ν. 4337/2015 – Κατά χρόνον εφαρμογή του άρ. 58 ΚΦΔ – Ασύμβατη προς το ενωσιακό δίκαιο (και την ΕΣΔΑ) η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015

ThanasisΣτΕ 1389/2019 – Αρχές επιβολής κυρώσεων
περισσότερα

ΣτΕ 1213/2019 – Δικαίωμα περιουσίας – Ευθύνη εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα εάν, σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 1 και 3 του ΚΦΕ και το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999, σε συνδυασμό με το ν. 2190/1920, ο νομίμως παραιτηθείς από τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. που γεννήθηκαν μετά την παραίτησή του, τούτο δε ανεξαρτήτως εάν η παραίτηση έλαβε την προβλεπόμενη στον ν. 2190/1920 δημοσιότητα ή εάν μετά την παραίτηση έχει ορισθεί ή όχι νέα διοίκηση της εταιρείας.

ThanasisΣτΕ 1213/2019 – Δικαίωμα περιουσίας – Ευθύνη εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
περισσότερα

Απόφαση ΣτΕ 424-2019

Ιατροί του ΕΣΥ και πειθαρχικά παραπτώματα.

Επιτρέπεται η ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως. Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και από το ΣτΕ. Παρά το γεγονός της απώλειας της υπαλληλικής ιδιότητας του υπαλλήλου, η δίκη συνεχίζεται. Αντίθετη μειοψηφία. Το πειθαρχικό όργανο και το ΣτΕ δεσμεύονται από την αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή το αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα που διαπιστώνουν ρητώς την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών. Ο καθ΄ ου η προσφυγή υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα, που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Εφόσον ο υπάλληλος έχει απολέσει την υπαλληλική ιδιότητα, η επιβληθείσα ποινή πρέπει να μετατραπεί σε ποινή προστίμου αποδοχών 12 μηνών. Δεκτή η προσφυγή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

ThanasisΑπόφαση ΣτΕ 424-2019
περισσότερα

Απόφαση ΣτΕ 1405/2017

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,  ΑΡΜ 2018/1564)

Αναίρεση και προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.3900/2010. Το απαράδεκτο του κυρίου δικογράφου δεν μπορεί να θεραπευθεί με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων. Αντίθετη μειοψηφία. Βεβαίωση προστίμου που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση του άρθρου 34 του ν. 3632/1928 και του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 1969/1991. Η αόριστη επίκληση της υπάρξεως αντίθετης νομολογίας δεν αρκεί, ενόψει της προβολής πλειόνων λόγων αναιρέσεως, για να δικαιολογήσει την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως.
Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη (επικυρώνει την αριθμ. 6239/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών). Η υπόθεση εισήχθη ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως με την αρ. 1088/2017 απόφαση του ΣτΕ.

Παρατηρήσεις Ι. Μαθιουδάκης, ΑΡΜ 2018, 1568.

ThanasisΑπόφαση ΣτΕ 1405/2017
περισσότερα

Απόφαση ΣτΕ 1887/2018

Λαθρεμπορία. Η διοικητική κύρωση του πολλαπλού τέλους, έχει «ποινικό» χαρακτήρα, και επιβάλλεται παράλληλα με την ποινική κύρωση για το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Οι κυρώσεις αυτές κατατείνουν στην ικανοποίηση κοινών σκοπών. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ. Πότε δικαιολογείται η σώρευση ποινικής και διοικητικής δίωξης και κύρωσης για την ίδια παράβαση της τελωνειακής/φορολογικής νομοθεσίας. Δέσμευση του διοικητικού δικαστή από την αμετάκλητη καταδικαστική ποινική απόφαση, για την ίδια λαθρεμπορική παράβαση, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β΄ του ΚΔΔ. Το διοικητικό δικαστήριο οφείλει να αχθεί στην ακύρωση της καταλογιστικής πράξης, όταν η αμετακλήτως επιβληθείσα από το ποινικό δικαστήριο ποινή, αυτοτελώς ορώμενη, είναι αποτελεσματική, αποτρεπτική και ανάλογη της σοβαρότητας της παράβασης. Αν η καταγνωσθείσα από το ποινικό δικαστήριο κύρωση είναι εμφανώς υπερβολικά ελαφριά σε σχέση με την αποδοθείσα παράβαση, ο διοικητικός δικαστής ερευνά την υπόθεση στο πλαίσιο των λόγων της προσφυγής και του αιτητικού αυτής, χωρίς να δεσμεύεται από τις κρίσεις του ποινικού δικαστηρίου, τις οποίες, πάντως, υποχρεούται να συνεκτιμήσει ειδικώς. Παραπομπή της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο, μετά την επίλυση των υποβληθέντων στο ΣτΕ προδικαστικών ερωτημάτων. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση με πράξη της Προέδρου του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ

ThanasisΑπόφαση ΣτΕ 1887/2018
περισσότερα