ΣτΕ Ολομ. 180-1/2023-Deree

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων bachelor, απονεμηθέντων από το Κολλέγιο Deree προ του 2012 και υπό καθεστώς πιστοποίησης (accreditation) του προγράμματος σπουδών.

ΣτΕ Ολομ. 180-1/2023

Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας

 

Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκαν, δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τίτλους επιπέδου bachelor χορηγηθέντες πριν από την έκδοση της υ.α. 151668/ΙΑ/2012, με την οποία καθορίσθηκαν το πρώτον οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων και περιλήφθηκε σε αυτούς ο οργανισμός  New England Association of Schools and Colleges (NEASC) που χορηγούσε πιστοποίηση στα προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου Deree. Συνεπώς, οι ανωτέρω διατάξεις, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητάς τους, δεν ήταν εφαρμοστέες από το ΣΑΕΠ για την εξέταση αιτήματος αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου απονεμηθέντος προ του 2012. Κατά τη γνώμη, όμως, πέντε μελών του Δικαστηρίου, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τίτλους χορηγηθέντες από το Κολλέγιο Deree πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3696/2008, υπό την προϋπόθεση ότι στον κρίσιμο για την φοίτηση και την απόκτηση του τίτλου χρόνο το οικείο πρόγραμμα σπουδών διέθετε την πιστοποίηση (accreditation) διεθνούς οργανισμού. Επομένως, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, οι επίμαχες διατάξεις ήταν, κατ’ αρχήν, εφαρμοστέες από το ΣΑΕΠ και θα έπρεπε να εξετασθεί η συνταγματικότητά τους.

 

ThanasisΣτΕ Ολομ. 180-1/2023-Deree