ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2021 ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Θάνατος από υπερτασική-ισχαιμική καρδιοπάθεια συνεπεία εντονότατης ψυχολογικής πίεσης και απόγνωσης εν όψει του κινδύνου απόλυσης – Μη τήρηση της διαδικασίας προηγούμενης ακρόασης στο πλαίσιο πειθαρχικής δίωξης – Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης Αιφνίδιος θάνατος μέλους Δ.Ε.Π. από υπερτασική-ισχαιμική καρδιοπάθεια. – Ισχυρισμός ότι ο θάνατος προήλθε συνεπεία εντονότατης συναισθηματικής και ψυχολογικής πίεσης που του ασκήθηκε από πρόσωπα κατέχοντα θέσεις ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Τμήματος, συνιστάμενη σε παράνομη πειθαρχική δίωξη που του είχε ασκηθεί «εν κρυπτώ» και που του κοινοποιήθηκε αιφνιδιαστικά λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ 125/2021 ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2022

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να συναφθεί και μεταξύ συγγενών ή φίλων, αλλά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι της σύμβασης αυτής, μεταξύ των οποίων και η νομική εξάρτηση του μισθωτού από τον εργοδότη. Είναι δυνατόν να αποκλείεται η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, στο πλαίσιο της φιλικής σχέσης του απασχοληθέντος με τον επιχειρηματία, ακόμη και αν κατά καιρούς καταβάλλεται στον πρώτο αμοιβή, με σκοπό την κάλυψη δαπανών ή την οικονομική ενίσχυση αυτού, χάριν της φιλίας, στην οικειοθελή παροχή υπηρεσιών σε πολιτικό κόμμα ή σε πολιτευόμενο πρόσωπο για ιδεολογικούς λόγους ή λόγω γνωριμίας, στην οικειοθελή παροχή υπηρεσιών σε τρίτο χωρίς αμοιβή, αλλά με την προσδοκία (ως απώτερο κίνητρο) μιας (άτυπης) αντιπαροχής.

ThanasisΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2022
περισσότερα

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 3/2022

Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ – Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ – Αναδρομικότητα μειώσεων – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Οι διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες θεσπίσθηκαν οι επίδικες μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικώς από 01.08.2012, αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις 4 παρ. 5, 21 παρ. 3 και 25 παρ. 4 και τις απορρέουσες από αυτές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και καθίστανται ως εκ τούτου ανίσχυρες. Οι εν ενεργεία ιατροί του Ε.Σ.Υ. δικαιούνται την διαφορά μεταξύ των αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως 31.07.2012 και των αποδοχών μετά τη μείωση του άρθρου 27 του ν. 4093/2012.

ThanasisΟλομέλεια Αρείου Πάγου 3/2022
περισσότερα

ΑΠ 762-2022 Διετής προσθεσμία αναίρεσης

Προθεσμία αναίρεσης· η διετής καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης ισχύει και για το Ελληνικό Δημόσιο· η προθεσμία αυτή είναι ανελαστική και δεν είναι επιδεκτική αναστολής, διακοπής, παράτασης ή επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση· η αναστολή των προθεσμιών σε βάρος του Δημοσίου καθ’ όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (1.7 έως 15.9) δεν ισχύει για την καταχρηστική προθεσμία των δύο ετών, η οποία εξακολουθεί να τρέχει και υπολογίζεται σ’ αυτήν το ως άνω χρονικό διάστημα· η δε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας λόγω covid-19 (13.3.2020 έως 31.5.2020) δεν εφαρμόζεται στην καταχρηστική προθεσμία της άσκησης των ενδίκων μέσων και στην προκειμένη περίπτωση σ’ αυτήν της αναίρεσης.

ThanasisΑΠ 762-2022 Διετής προσθεσμία αναίρεσης
περισσότερα

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020

Παράλειψη νομοθέτησης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μετάταξη των υπαλλήλων του. Αίτημα υπαλλήλου για την κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015, κατάταξή του στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, για τον λόγο ότι είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης. Απόρριψη του αιτήματος, άσκηση αγωγής με αίτημα την καταβολή του ποσού διαφοράς αποδοχών του, ως αποζημίωση, με βάση το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.), για την περιουσιακή ζημία που υπέστη, συνεπεία παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του εναγομένου (παράνομη άρνηση ικανοποίησης αιτήματος, παράλειψη νομοθέτησης σύμφωνα με συνταγματικές και αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις). Καταβολή ποσού 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), την οποία ο ενάγων υπέστη από τις ως άνω αιτίες.

ThanasisΜονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 16536/2020
περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP – Ρήτρα 5 – Μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα – Διαδοχικές συμβάσεις ή παράταση της πρώτης σύμβασης – Ισοδύναμο νομοθετικό μέτρο – Απόλυτη συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου – Υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας.

ThanasisΕυρωπαϊκό Δικαστήριο
περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών 429/2020

Αγωγή εργαζόμενων ιατρών στο ΙΚΑ βάσει ειδικών συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1204/1972. Αίτημα καταβολής νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης από τον ΕΟΠΥΥ λόγω λύσης των συμβάσεών τους. Επικουρική βάση καταβολής αγωγικών κονδυλίων βάσει αδικαιολόγητου πλουτισμού επί τυχόν ακυρότητας των άνω συμβάσεων. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ από μη μόνιμους ιατρούς που συνεργάζονται με το ΙΚΑ βάσει συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή ειδικών συμβάσεων του Ν.Δ. 1204/1972. Οι ανωτέρω μπορούν παράλληλα να ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα. Οι σχετικές συμβάσεις δεν διέπονται από τις διατάξεις περί εργατικής νομοθεσίας όπως περί καταγγελίας και υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη, αλλά καταγγέλλονται ελεύθερα από τα μέρη με την τήρηση δεδομένης προθεσμίας. Η μισθολογική εξομοίωση των άνω ιατρών με τους μόνιμους ιατρούς του ΙΚΑ, με το ν. 2150/1993 δεν μετέβαλε το ως άνω ιδιότυπο καθεστώς συνεργασίας τους με τον ανωτέρω φορέα. Υπαγωγή των κέντρων υγείας του ΙΚΑ και του ιατρικού και μη προσωπικού αυτών όπως οι απασχολούμενοι βάσει ειδικής σύμβασης του Ν.Δ. 1204/1972 ιατροί στον ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα στις συσταθείσες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥ.ΠΕ.), με το ν. 4238/2014.

ThanasisΜονομελές Εφετείο Αθηνών 429/2020
περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 137/2020

Ο υπερήμερος εργοδότης δανειστής δεν οφείλει μισθούς υπερημερίας αν διατηρεί εύλογη αμφιβολία ή αβεβαιότητα για το αν οφείλει αποδοχές υπερημερίας ως οφειλέτης του μισθού.

ThanasisΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 137/2020
περισσότερα