Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 6020-2022

Προσφυγή κατά του e-ΕΦΚΑ για ανάκληση απόφασης χορήγησης κύριας σύνταξης λόγω γήρατος και καταλογισμού εις βάρος της εντόκως αχρεωστήτων καταβληθεισών συντάξεων, λόγω εκκρεμούσης πειθαρχικής εις βάρος της διαδικασίας.
(από την ιστοσελίδα του δικαστηρίου)

ThanasisΤριμ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 6020-2022
περισσότερα

ΔΕΑ 1390-2022 αποζημίωση εμβολιασμός ανηλίκου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ThanasisΔΕΑ 1390-2022 αποζημίωση εμβολιασμός ανηλίκου
περισσότερα

Εφετείο Πειραιά 327-2022

Οι αναρτήσεις στο Facebook, εφόσον το περιεχόμενό τους ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας, συνιστούν προσβολή προσωπικότητας.

ThanasisΕφετείο Πειραιά 327-2022
περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά

Ευθύνη του Δημοσίου προς καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την οικία του κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς την 23η.07.2018 στην περιοχή του Νέου Βουτζά Αττικής

ThanasisΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά
περισσότερα

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022

Επιταγή προς εκτέλεση – Αμοιβή δικηγόρου – Αρχή αναλογικότητας – Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

Η διάταξη του άρθρου 72 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την οποία η αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και δεν είναι αντίθετη στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 1 Σ. Η διάταξη στοχεύσει στο να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τον οφειλέτη να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του δανειστή χωρίς την παρεμβολή της εκτελεστικής διαδικασίας, δηλαδή στην περιστολή καθυστερήσεων και δυστροπίας στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και στην αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσής του οφειλέτη με έξοδα. Δεν πρόκειται περί «διπλοπληρωμής» του ιδίου κονδυλίου, επειδή η δικαστική δαπάνη αφορά την αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου μέχρι την έκδοση της απόφασης, ενώ η αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση αφορά αμοιβή μεταγενέστερης δικηγορικής ενέργειας. Νόμιμη η προφορικά ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, που συνεκδικάσθηκε.

ThanasisΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022
περισσότερα

ΔΕΧ 141/2022

Έννοια κατοικίας, Βεβαίωση μονίμου κατοίκου, αρμόδιο όργανο για την έκδοσή της, τί λαμβάνεται υπόψη για την έκδοσή της.

ThanasisΔΕΧ 141/2022
περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2021 ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Θάνατος από υπερτασική-ισχαιμική καρδιοπάθεια συνεπεία εντονότατης ψυχολογικής πίεσης και απόγνωσης εν όψει του κινδύνου απόλυσης – Μη τήρηση της διαδικασίας προηγούμενης ακρόασης στο πλαίσιο πειθαρχικής δίωξης – Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης Αιφνίδιος θάνατος μέλους Δ.Ε.Π. από υπερτασική-ισχαιμική καρδιοπάθεια. – Ισχυρισμός ότι ο θάνατος προήλθε συνεπεία εντονότατης συναισθηματικής και ψυχολογικής πίεσης που του ασκήθηκε από πρόσωπα κατέχοντα θέσεις ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Τμήματος, συνιστάμενη σε παράνομη πειθαρχική δίωξη που του είχε ασκηθεί «εν κρυπτώ» και που του κοινοποιήθηκε αιφνιδιαστικά λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

ThanasisΑΠΟΦΑΣΗ 125/2021 ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2022

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να συναφθεί και μεταξύ συγγενών ή φίλων, αλλά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι της σύμβασης αυτής, μεταξύ των οποίων και η νομική εξάρτηση του μισθωτού από τον εργοδότη. Είναι δυνατόν να αποκλείεται η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, στο πλαίσιο της φιλικής σχέσης του απασχοληθέντος με τον επιχειρηματία, ακόμη και αν κατά καιρούς καταβάλλεται στον πρώτο αμοιβή, με σκοπό την κάλυψη δαπανών ή την οικονομική ενίσχυση αυτού, χάριν της φιλίας, στην οικειοθελή παροχή υπηρεσιών σε πολιτικό κόμμα ή σε πολιτευόμενο πρόσωπο για ιδεολογικούς λόγους ή λόγω γνωριμίας, στην οικειοθελή παροχή υπηρεσιών σε τρίτο χωρίς αμοιβή, αλλά με την προσδοκία (ως απώτερο κίνητρο) μιας (άτυπης) αντιπαροχής.

ThanasisΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2022
περισσότερα

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 3/2022

Ειδικό μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ – Μειώσεις αποδοχών γιατρών ΕΣΥ – Αναδρομικότητα μειώσεων – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. Οι διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες θεσπίσθηκαν οι επίδικες μειώσεις των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικώς από 01.08.2012, αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις 4 παρ. 5, 21 παρ. 3 και 25 παρ. 4 και τις απορρέουσες από αυτές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη και καθίστανται ως εκ τούτου ανίσχυρες. Οι εν ενεργεία ιατροί του Ε.Σ.Υ. δικαιούνται την διαφορά μεταξύ των αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως 31.07.2012 και των αποδοχών μετά τη μείωση του άρθρου 27 του ν. 4093/2012.

ThanasisΟλομέλεια Αρείου Πάγου 3/2022
περισσότερα

ΑΠ 762-2022 Διετής προσθεσμία αναίρεσης

Προθεσμία αναίρεσης· η διετής καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης ισχύει και για το Ελληνικό Δημόσιο· η προθεσμία αυτή είναι ανελαστική και δεν είναι επιδεκτική αναστολής, διακοπής, παράτασης ή επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση· η αναστολή των προθεσμιών σε βάρος του Δημοσίου καθ’ όλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (1.7 έως 15.9) δεν ισχύει για την καταχρηστική προθεσμία των δύο ετών, η οποία εξακολουθεί να τρέχει και υπολογίζεται σ’ αυτήν το ως άνω χρονικό διάστημα· η δε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας λόγω covid-19 (13.3.2020 έως 31.5.2020) δεν εφαρμόζεται στην καταχρηστική προθεσμία της άσκησης των ενδίκων μέσων και στην προκειμένη περίπτωση σ’ αυτήν της αναίρεσης.

ThanasisΑΠ 762-2022 Διετής προσθεσμία αναίρεσης
περισσότερα