Α.Π. 1436-2023 δικαστικό ένσημο

Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αγωγή, λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου, ο ενάγων δικαιούται να ασκήσει έφεση, μοναδικός λόγος της οποίας είναι η άρση της πιο πάνω παράλειψης, με την εκ των υστέρων καταβολή του ως άνω τέλους κατά την άσκηση της έφεσης. Η καταβολή του δικαστικού ενσήμου πρέπει να δηλώνεται στο δικόγραφο της έφεσης και δεν αρκεί η απλή μνεία στο εφετήριο της πρόθεσης του εκκαλούντος να καταβάλει το μη καταβληθέν τέλος μέχρι ή κατά την συζήτηση του ενδίκου μέσου και η μεταγενέστερη, συνακόλουθα, επίκληση της καταβολής αυτού με τις προτάσεις του εκκαλούντος. Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ως κανόνας ουσιαστικού δικαίου, η παραβίαση του οποίου ιδρύει λόγο αναίρεσης της απόφασης, νοείται εκείνος ο οποίος περιέχει αφηρημένους κανόνες εξ αντικειμένου δικαίου από τους οποίους επέρχονται έννομες συνέπειες αν συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Τέτοιο όμως κανόνα δεν περιέχει η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. ΓΠΟΗ/1912 «περί δικαστικού ενσήμου».

ThanasisΑ.Π. 1436-2023 δικαστικό ένσημο
περισσότερα

ΑΠ 1257-2023 θάνατος επιβάτη πλοίου

Ευθύνη μεταφορέα για θάνατο επιβάτη πλοίου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Αρχή αναλογικότητας – Επανέγερση αγωγής – Παραγραφή -.
Αιφνίδιος και αδόκητος θάνατος επιβάτη σε πλοίο λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ελλείψεις πλοίου. Βαριά αμέλεια υπεύθυνων. Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας. Αν ο δικαιούχος επανεγείρει την αγωγή εντός έξι μηνών από της τελεσιδικίας της απόφασης που απέρριψε για λόγους μη ουσιαστικούς την προηγούμενη αγωγή αυτού, η παραγραφή λογίζεται ότι έχει διακοπεί με την άσκηση της αρχικής αγωγής. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1, 8, 14 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»)

ThanasisΑΠ 1257-2023 θάνατος επιβάτη πλοίου
περισσότερα

Δ.Π. Αλεξανδρούπολης 152/2023

Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση, αναδρομικός διορισμός, αναδρομικές αποδοχές, συμψηφισμός ζημίας και ωφέλειας, παραγραφή αξιώσεων.

ThanasisΔ.Π. Αλεξανδρούπολης 152/2023
περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Λαρίσης 6-2023 Τραυματισμός επιβάτη ΟΣΕ

Σιδηροδρομικό ατύχημα το οποίο είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό της ενάγουσας και δη τον ακρωτηριασμό αμφοτέρων των κάτω άκρων της. Αποκλειστική υπαιτιότητα των προστηθέντων υπαλλήλων του ΟΣΕ (του μηχανοδηγού, του προϊσταμένου υπηρεσίας αμαξοστοιχίας και του σταθμάρχη). Αδικοπραξία. Επιδίκαση ποσών για πρόσληψη βοηθού-νοσηλεύτριας, υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας, αγορά ορθοπεδικών ειδών, μελλοντικές δαπάνες για την πρόσληψη βοηθού νοσηλεύτριας, μελλοντικές δαπάνες για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας. Δεδικασμένο. Η τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής αποζημίωσης λόγω θανάτωσης ή βλάβης σώματος ή της υγείας προσώπου αποτελεί δεδικασμένο για τη νέα δίκη αποζημίωσης με την ίδια ιστορική και νομική αιτία, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζημία που έπαθε ο ενάγων για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην πρώτη αγωγή, όχι όμως και για τον μεταγενέστερο χρόνο κατά τον οποίο η αδικοπραξία είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να έχει επιζήμιες συνέπειες. Βάρος επίκλησης και απόδειξης του χαρακτηρισμού μίας ζημίας ως απρόβλεπτης.

ThanasisΜονομελές Εφετείο Λαρίσης 6-2023 Τραυματισμός επιβάτη ΟΣΕ
περισσότερα

Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 6020-2022

Προσφυγή κατά του e-ΕΦΚΑ για ανάκληση απόφασης χορήγησης κύριας σύνταξης λόγω γήρατος και καταλογισμού εις βάρος της εντόκως αχρεωστήτων καταβληθεισών συντάξεων, λόγω εκκρεμούσης πειθαρχικής εις βάρος της διαδικασίας.
(από την ιστοσελίδα του δικαστηρίου)

ThanasisΤριμ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 6020-2022
περισσότερα

ΔΕΑ 1390-2022 αποζημίωση εμβολιασμός ανηλίκου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ThanasisΔΕΑ 1390-2022 αποζημίωση εμβολιασμός ανηλίκου
περισσότερα

Εφετείο Πειραιά 327-2022

Οι αναρτήσεις στο Facebook, εφόσον το περιεχόμενό τους ξεπερνά τα όρια της νομιμότητας, συνιστούν προσβολή προσωπικότητας.

ThanasisΕφετείο Πειραιά 327-2022
περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά

Ευθύνη του Δημοσίου προς καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την οικία του κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς την 23η.07.2018 στην περιοχή του Νέου Βουτζά Αττικής

ThanasisΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 17030-2022 πυρκαγιά
περισσότερα

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022

Επιταγή προς εκτέλεση – Αμοιβή δικηγόρου – Αρχή αναλογικότητας – Πρόσθετη παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου -.

Η διάταξη του άρθρου 72 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά την οποία η αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και δεν είναι αντίθετη στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 1 Σ. Η διάταξη στοχεύσει στο να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τον οφειλέτη να ικανοποιήσει τις αξιώσεις του δανειστή χωρίς την παρεμβολή της εκτελεστικής διαδικασίας, δηλαδή στην περιστολή καθυστερήσεων και δυστροπίας στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και στην αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσής του οφειλέτη με έξοδα. Δεν πρόκειται περί «διπλοπληρωμής» του ιδίου κονδυλίου, επειδή η δικαστική δαπάνη αφορά την αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου μέχρι την έκδοση της απόφασης, ενώ η αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση αφορά αμοιβή μεταγενέστερης δικηγορικής ενέργειας. Νόμιμη η προφορικά ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, που συνεκδικάσθηκε.

ThanasisΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 7080/2022
περισσότερα

ΔΕΧ 141/2022

Έννοια κατοικίας, Βεβαίωση μονίμου κατοίκου, αρμόδιο όργανο για την έκδοσή της, τί λαμβάνεται υπόψη για την έκδοσή της.

ThanasisΔΕΧ 141/2022
περισσότερα