Ολομέλεια Αρείου Πάγου 3/2019- Απάτη – Πρόσληψη σε θέση εργασίας εξ αιτίας της υποβολής πλαστού τίτλου σπουδών

Απάτη – Πρόσληψη σε θέση εργασίας εξ αιτίας της υποβολής πλαστού τίτλου σπουδών – Έλλειψη νόμιμης βάσης – Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα – Νόμος για τους καταχραστές του Δημοσίου -. Επί απάτης που συνεπάγεται περιοδικές καταβολές εκ μέρους του εξαπατηθέντος, συνιστάμενες στη χωρίς υποχρέωση καταβολή ενός επιδόματος ή μισθού, δεν συντρέχει περίπτωση κατ’’ εξακολούθηση τέλεσης της απάτης. Για να υπάρξει εξακολουθούν έγκλημα, θα πρέπει να διαπράττεται κάθε φορά μια νέα αυτοτελής απάτη.

ThanasisΟλομέλεια Αρείου Πάγου 3/2019- Απάτη – Πρόσληψη σε θέση εργασίας εξ αιτίας της υποβολής πλαστού τίτλου σπουδών
περισσότερα

Τέλος δικαστικού ενσήμου – Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου – Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας – Σώρευση αγωγών

Επιβολή στις εκκρεμείς ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1/1/2020, τέλους δικαστικού ενσήμου. Η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη αποτελεί συνταγματικά ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη ισοδυναμώντας με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας καθώς προσβάλλει την ίδια την υπόσταση του δικαιώματος. Οι οικείες διατάξεις κρίνονται αντικείμενες στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ και ως εκ τούτου μη εφαρμοστέες.

ThanasisΤέλος δικαστικού ενσήμου – Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου – Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας – Σώρευση αγωγών
περισσότερα

Α.Π. 817/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ThanasisΑ.Π. 817/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
περισσότερα

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου – Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας – Αρχή αναλογικότητας – Προστασία περιουσίας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν είναι επιτρεπτή η θέσπιση νομοθετικών μέτρων τα οποία συνεπάγονται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και δραματική συρρίκνωση της εθνικής οικονομίας. Η επιλογή μέτρων προς αντιμετώπιση δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας δεν δικαιολογεί εν λευκώ και εκ προοιμίου οποιοδήποτε μέτρο. Η επιλογή ελέγχεται με βάση τις αρχές που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις υπερκείμενες νομοθετικά διεθνείς συμβάσεις. Η κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που επήλθε με το άρθρο 1 της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου Γ του ν. 4046/2012 αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και στην αρχή της αναλογικότητας (Συντ. 25 παρ. 1).

ThanasisΑρχή κοινωνικού κράτους δικαίου – Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας – Αρχή αναλογικότητας – Προστασία περιουσίας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης
περισσότερα

Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Δικαστικό ένσημο – Αγωγή αναγνωριστική

Ακυρότητα διαθήκης λόγω μη ιδιόχειρης καθ’ ολοκληρίαν γραφής αυτής. Επέρχεται ακόμη κι αν το περιεχόμενο της βούλησης του διαθέτη είναι αναμφισβήτητο. Την ακυρότητα μπορεί να προτείνει καθένας που έχει έννομο συμφέρον, όπως οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του διαθέτη, οι κληρονόμοι του εξ αδιαθέτου κληρονόμου, οι δανειστές του εξ αδιαθέτου κληρονόμου και εκείνος που βλάπτεται από την ύπαρξη της.

ThanasisΑκυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Δικαστικό ένσημο – Αγωγή αναγνωριστική
περισσότερα

ΔΠΘΕΣ 3037-2018 – Ευθύνη των ασφαλιστικών ταμείων σε αποζημίωση των συνταξιούχων λόγω παράνομων περικοπών των ασφαλιστικών παροχών

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΔΔΙΚΗ 2018/952 , ΘΠΔΔ 2018/1169)

Ευθύνη των ασφαλιστικών ταμείων σε αποζημίωση των συνταξιούχων λόγω παράνομων περικοπών των ασφαλιστικών παροχών, όπως της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο του τόπου που εδρεύει το Περιφερειακό Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανεξαρτήτως της έδρας του ΕΤΕΑ. Πότε ασκείται παραδεκτά δεύτερη αγωγή για την  ίδια διαφορά. Παραδεκτή η ένδικη αγωγή κατά το μέρος που ασκείται για διαφορετικό χρονικό διάστημα από αυτό της πρώτης. Πότε γεννάται ευθύνη του Δημοσίου και των νπδδ σε αποζημίωση κατά τα άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ. Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά το άρθρο 932 ΑΚ. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, η δυνατότητα του νομοθέτη να περικόπτει τις ασφαλιστικές παροχές οριοθετείται από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας στα δημόσια βάρη, καθώς και της αναλογικότητας και πρέπει να χορηγούνται στο συνταξιούχο παροχές που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια. Τι νοείται ως περιουσία κατά το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ και πότε επιτρέπεται ο περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος. Στοιχεία που ελέγχει ο δικαστής σε ότι αφορά στις περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών. Οι περικοπές των συντάξεων που θεσπίστηκαν με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011 και 4024/2011 δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και στις ανωτέρω αρχές, καθώς και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Αντιθέτως οι περικοπές στις κύριες τις επικουρικές συντάξεις καθώς και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που θεσπίστηκαν με τα άρθρα 6 του 4051/2012 και πρώτο του 4093/2012, οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων κάτω του ορίου που συνιστά τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώματος και αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Το δικαστήριο που εκδικάζει την αγωγή εξετάζει, όταν δεν υπάρχει δεδικασμένο, τη νομιμότητα της πράξης ή της παράλειψης στην οποία θεμελιώνεται η αξίωση, και τη συμβατότητα των σχετικών διατάξεων με το Σύνταγμα και διεθνείς συμβάσεις. Το Δικαστήριο δικαιούται να εκφέρει κρίση για τη συμβατότητα των κρίσιμων διατάξεων με την ΕΣΔΑ, χωρίς να αποκλείεται αυτό από την 2287/2015 απόφαση του ΣτΕ, που αποφάνθηκε για την αντισυνταγματικότητα των ίδιων διατάξεων. Πενταετής η παραγραφή των αξιώσεων κατά του ΕΤΕΑ και ήδη ΕΤΕΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, που εφαρμόζεται αναλόγως. Έναρξη της παραγραφής. Απαιτείται και επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο για τη διακοπή της παραγραφής. Το ΙΚΑ οφείλει τόκο 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής. Επιδίκαση στον ενάγοντα τόσο των συνταξιοδοτικών παροχών που περικόπηκαν παράνομα όσο και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Μερικά δεκτή η αγωγή.

ThanasisΔΠΘΕΣ 3037-2018 – Ευθύνη των ασφαλιστικών ταμείων σε αποζημίωση των συνταξιούχων λόγω παράνομων περικοπών των ασφαλιστικών παροχών
περισσότερα

ΔΠΑ 391-2019 – Ευθύνη των ασφαλιστικών οργανισμών σε αποζημίωση λόγω παράνομων περικοπών ασφαλιστικών παροχών

Οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις με τα άρθρα 6 του Ν. 4051/2012 και πρώτο του Ν. 4093/2012 αντίκεινται στα άρθρα  22 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Οι ενάγοντες, συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, υπέστησαν παράνομες περικοπές στην κύρια σύνταξή τους και  έχουν αξίωση αποζημίωσης για την περιουσιακή ζημία του υπέστησαν.  Οι επίδικες αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί κατά το άρθρο 137 Β παρ. 1του Ν. 3655/2008. Δεκτή η αγωγή. (Παρατηρήσεις Παναγιώτας Ξυλάκη, στη ΘΠΔΔ 2019/273).

ThanasisΔΠΑ 391-2019 – Ευθύνη των ασφαλιστικών οργανισμών σε αποζημίωση λόγω παράνομων περικοπών ασφαλιστικών παροχών
περισσότερα

Απόφαση Α.Π. 1398-2018 Σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια

 Ο κατηγορούμενος ιατρός κηρύχθηκε ένοχος για σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς προέβη σε επέμβαση λιποαναρρόφησης προκαλώντας στην παθούσα εκτεταμένες δυσμορφίες. Αμελής συμπεριφορά του ιατρού, που συνιστά παραβίαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και πρακτικής και των συναφών υποχρεώσεών του από την άσκηση του επαγγέλματός του ως ιατρού.

ThanasisΑπόφαση Α.Π. 1398-2018 Σωματική βλάβη από ιατρική αμέλεια
περισσότερα