Ελεγκτικό Συνέδριο 39/2019 – Η ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου νοσηλευτικού ιδρύματος, λόγω πλαστότητας του πτυχίου του και η αναδρομική ανατροπή του υπηρεσιακού του status.

Η ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου νοσηλευτικού ιδρύματος, λόγω πλαστότητας του πτυχίου του και η αναδρομική ανατροπή του υπηρεσιακού του status. H συμβατότητα του μέτρου του καταλογισμού του συνόλου των αποδοχών του υπαλλήλου, μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος, με την αρχή της αναλογικότητας και η διερεύνηση των ορίων της δικαιοπλαστικής εξουσίας του δημοσιονομικού δικαστή.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 39/2019 – Η ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου νοσηλευτικού ιδρύματος, λόγω πλαστότητας του πτυχίου του και η αναδρομική ανατροπή του υπηρεσιακού του status.
περισσότερα

ΣτΕ 689-2019 – Προστασία περιβάλλοντος

Επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται εκτάσεις ως περιοχές προστασίας της φύσης, Εθνικά πάρκα ή ζώνες προστασίας αυτών και να επιβάλλονται, αφού τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, μέτρα που συνεπάγονται την απαγόρευση της ανάπτυξης ορισμένων δραστηριοτήτων σε αυτές ή τη χρήση τους για ορισμένο σκοπό. Αν το επιβαλλόμενο μέτρο έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας κατά τον προορισμό της, η οποία υπερβαίνει το εύλογο όριο ανοχής και αλληλεγγύης, γεννάται αξίωση του ιδιοκτήτη έναντι του Δημοσίου προς αποζημίωση, που θεμελιώνεται ευθέως στο άρθρο 22 παρ.1 του ν. 1650/1986. Η αδράνεια της Διοίκησης να εκδώσει το σχετικό διάταγμα δεν αντιβαίνει στην προστασία του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει ευθεία αξίωση αποζημίωσης, όμως η Διοίκηση δεν μπορεί να επιλέξει ένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο οικονομικά αντισταθμίσματα. Το νομοθετικό αυτό δεν μπορεί να πληρωθεί ερμηνευτικά από τον δικαστή. Αντίθετη μειοψηφία. Επιβολή μερικού περιορισμού του εύρους της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του ακινήτου της αναιρεσίβλητης εξαιτίας περιορισμών και δεσμεύσεων, οι οποίοι επιβλήθηκαν για την κήρυξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και επιδίκαση αποζημίωσης. Εφόσον δεν υφίσταται πλέον αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης προς τη νομολογία του ΣτΕ, απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.3900/2010. 

ThanasisΣτΕ 689-2019 – Προστασία περιβάλλοντος
περισσότερα

ΣτΕ 551-2019 Υγειονομική νομοθεσία

Η εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν θεσπίσθηκε επί τη βάσει κριτηρίων προκυπτόντων από τη διεθνή σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3420/2005, αλλά  υπαγορεύθηκε από δημοσιονομικούς λόγους και η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 είναι ανίσχυρη. Η προσβαλλόμενη κυα Υ1/Γ.Π.οικ.134274/2011, όπως τροποποιήθηκε με την κυα Υ1/Γ.Π.οικ.134274/2011, εκδόθηκε επί τη βάσει μη εγκύρου εξουσιοδοτήσεως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ThanasisΣτΕ 551-2019 Υγειονομική νομοθεσία
περισσότερα

ΣτΕ 2825/2018 – Ελληνική Αστυνομία

Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 του ν. 3686/2008 προάγονται στον βαθμό του υπαστυνόμου β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία έτη στον βαθμό τους και το 32ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 48ο έτος. Πότε οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται επ’ ανδραγαθία στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄. Αν και δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα η προαγωγική εξέλιξη των αστυνομικών υπαλλήλων, πρέπει να τηρούνται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Οι ρυθμίσεις του νόμου σχετικά με την προαγωγή ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του υπαστυνόμου β’, με την συμπλήρωση του οριζομένου χρόνου υπηρεσίας, δεν παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, ούτε την αρχή της αναλογικότητας. Αντίθετη μειοψηφία. Η εμπειρία των εν λόγω αστυνομικών υπαλλήλων δεν κτάται μόνο στον κατεχόμενο βαθμό αλλά καθ’ όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Η ουσιαστική ορθότητα της επιλογής των κριτηρίων προαγωγής των ανθυπαστυνόμων εκφεύγει των ορίων του δικαστικού ελέγχου. Το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος δεν έχει πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση των αστυνομικών υπαλλήλων. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3900/2010.

ThanasisΣτΕ 2825/2018 – Ελληνική Αστυνομία
περισσότερα

ΣτΕ 435-2019 Ελεγκτικό Συνέδριο

Για την προαγωγή στη θέση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας απαιτείται προηγουμένως συναίνεση του επιλεγομένου δικαστικού λειτουργού. Ως συναίνεση θεωρείται και η μη ρητή εναντίωση του προταθέντος προς προαγωγή. Η παρ. 5 του άρθρου 90 στου Συντάγματος ερμηνεύεται σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Συντάγματος και του δικαίου της ΕΕ. Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο αμφισβητείται η συνδρομή της ανωτέρω προϋποθέσεως, δεν εμπίπτει στο απαράδεκτο της παρ. 6 του άρθρου 90 του Συντάγματος και εξετάζεται κατ’ ουσίαν. Αντίθετη μειοψηφία. Εφόσον η αιτούσα εκλήθη σε ακρόαση ενώπιον της Διασκέψεως των Προέδρων της Βουλής, αβασίμως προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη πράξη εξεδόθη χωρίς την συναίνεσή της. Απαράδεκτα προσβάλλεται αυτοτελώς η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διότι, ως προπαρασκευαστική πράξη, στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Παραδεκτά προσβάλλεται το π.δ/γμα διορισμού της αιτούσας στην επίμαχη θέση. Η αίτηση ασκείται με έννομο συμφέρον από την αιτούσα, η οποία επικαλείται ηθική βλάβη, διότι τοποθετείται σε θέση με τετραετή θητεία, κάτι που συνεπάγεται την πρόωρη αποχώρησή της από την υπηρεσία. Αντίθετη μειοψηφία. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.

ThanasisΣτΕ 435-2019 Ελεγκτικό Συνέδριο
περισσότερα

ΣτΕ 2156-2018 – Εγκρίθηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης για τη μηνιαία θεραπεία, με συνένζυμο Q10

ΕΟΠΥΥ. Η απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με την οποία εγκρίθηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης για τη μηνιαία θεραπεία, με συνένζυμο Q10, των ασθενών, είναι κανονιστική, όπως και το έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κατά το μέρος που ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Αρμοδιότητα του ΣτΕ για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως. Αρμοδίως η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Δεν παραβιάζεται το δικαίωμα των αιτούντων στην προστασία της υγείας τους. Ανυπόστατες οι προσβαλλόμενες πράξεις διότι δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ThanasisΣτΕ 2156-2018 – Εγκρίθηκε ανώτατη τιμή αποζημίωσης για τη μηνιαία θεραπεία, με συνένζυμο Q10
περισσότερα

ΣτΕ 2480/2018 – Δικηγόροι

Αμετάκλητη καταδίκη δικηγόρου για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δικηγόρων και έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί  αυτοδίκαιης αποβολής της δικηγορικής του ιδιότητας. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος. Αν ακυρωθεί η ποινική καταδίκη, επέρχεται αυτοδίκαιη ανάκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. Προκειμένου να ασκηθεί παραδεκτά προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ πρέπει να έχουν προηγουμένως εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Το άρθρο 35 παρ. 1 της ΕΣΔΑ αναφέρεται σε αμετάκλητη και όχι σε τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείτο για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης η προηγούμενη ακρόαση του αιτούντος, εφόσον η διοίκηση ενήργησε κατά δέσμια αρμοδιότητα. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

ThanasisΣτΕ 2480/2018 – Δικηγόροι
περισσότερα

ΣτΕ 2457-2018 Φορολογία

Αίτηση ακύρωσης της κυα 45231/2017, κατά το μέρος που θεσπίζεται υποχρέωση των ασκούντων νομικές δραστηριότητες να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Αρμόδιο για την εκδίκαση της υπό κρίση αιτήσεως είναι το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ. Ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 65 παρ. 3 του ν. 4446/2016 είναι ειδική και ορισμένη, κατά το άρθρο 43 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος. Στις διατάξεις των άρθρων 63 και 65 του ν. 4446/2016 ενέπιπταν οι δικηγόροι. Η εξουσιοδοτική διάταξη και η προσβαλλόμενη κυα δεν παραβιάζουν την κατ` άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος οικονομική ελευθερία των δικηγόρων, ούτε τη συμβατική ελευθερία τους. Το μέτρο της επιβολής στους δικαιούχους πληρωμής υποχρεωτικής τοποθέτησης τερματικού POS δεν παρίσταται απρόσφορο, περιττό ή δυσανάλογο. Δεν κωλύεται η θέσπιση από τον νομοθέτη περιορισμών στο δικηγορικό επάγγελμα, ούτε ο δικηγόρος δύναται να απαλλαγεί από την εκπλήρωση υποχρεώσεων που θεσπίζονται για όλους τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και αποβλέπουν στη θεραπεία σκοπού δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το επίδικο μέτρο δεν αντίκειται στο άρθρο 9Α του Συντάγματος, ούτε γεννάται θέμα παραβίασης του δικηγορικού απορρήτου ή προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση με πράξη της Προέδρου του Β΄ Τμήματος. Όμοια με την 2458/2018 ΣτΕ (επταμ).

ThanasisΣτΕ 2457-2018 Φορολογία
περισσότερα

ΣτΕ 2421-2018 Συμβολαιογράφοι και διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων

Παραδεκτά προσβαλλόμενη είναι η παράλειψη εκδόσεως πράξεως περί διορισμού της αιτούσας σε κενή θέση συμβολαιογράφου, που εκδηλώθηκε με την έκδοση των πράξεων διορισμού των λοιπών επιτυχόντων. Αν και η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, το ΣτΕ κρατά και εκδικάζει την υπόθεση. Η απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την ηλικία εφαρμόζεται και στους συμβολαιογράφους. Πότε συγχωρούνται αποκλίσεις από την απαγόρευση αυτή. Το άρθρο 21 παρ. 1 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, που θεσπίζει ως ανώτατο όριο εισόδου στον οικείο κλάδο το 42ο έτος ηλικίας, αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 6 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Μη νόμιμος ο αποκλεισμός της αιτούσας από τον διαγωνισμό. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ThanasisΣτΕ 2421-2018 Συμβολαιογράφοι και διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων
περισσότερα

ΣτΕ 2420-2018 ΑΕΙ και πειθαρχικά παραπτώματα μελών ΔΕΠ

Εφόσον το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελεί όργανο του ΑΕΙ, στη δίκη νομιμοποιείται παθητικά το ΑΕΙ και όχι ο Υπουργός Παιδείας. Δεν απαιτείται μνεία στην πειθαρχική απόφαση της πράξης διορισμού μέλους του πειθαρχικού συμβουλίου. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει Αντιπρύτανης του ΑΕΙ. Νόμιμα απορρίφθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο το αίτημα αναβολής της υπόθεσης. Στην πειθαρχική διαδικασία δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου. Νομίμως ελήφθη υπόψη ανωμοτί μαρτυρική κατάθεση του διωκόμενου ληφθείσα κατά την ΕΔΕ και ένορκη κατάθεση ενώπιον της εισηγήτριας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφόσον αυτός δεν αντέλεξε. Αντίθετη μειοψηφία. Αιτιολογημένα κρίθηκε ότι ο προσφεύγων τέλεσε το πειθαρχικό παράπτωμα της επίδειξης διαγωγής απάδουσας στην αξιοπρέπεια πανεπιστημιακού λειτουργού, διότι προέβη σε εκφοβισμούς και διατύπωσε άμεσες ή έμμεσες απειλές σε βάρος των φοιτητών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν εκλέκτορες στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τη σχολής. Περιστατικά. Η επιβολή της ποινής της προσωρινής απόλυσης τριών μηνών αιτιολογείται νομίμως και το πειθαρχικό συμβούλιο δεν υπερέβη τα άκρα όρια της διακριτικής του ευχέρειας ούτε παρέβη την αρχή της αναλογικότητας. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος.

ThanasisΣτΕ 2420-2018 ΑΕΙ και πειθαρχικά παραπτώματα μελών ΔΕΠ
περισσότερα