Ελ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι

Ελ.Συν. 957/2021 ΤΕΤΑΡΤΟ TMHMA

Με τη με αριθμό 957/2021 απόφαση του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, -αφορά περίπου 60.000 συνταξιούχους σε σχέση με τις περικοπές των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων – νέου έτους και επιδόματος αδείας στις συντάξεις τους-, παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα, προκειμένου να εξετασθεί με το θεσμό της πιλοτικής δίκης:

ThanasisΕλ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι
περισσότερα

Απόφαση Ολομ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 771/2021

Απόρριψη αίτησης αναίρεσης του ελληνικού δημοσίου κατά απόφασης Τμήματος Ε.Σ που περιόρισε τον καταλογισμό δημοσίου υπαλλήλου συνεπεία αναδρομικής ανάκλησης διορισμού λόγω πλαστογράφησης βαθμού πτυχίου. Ο καταλογισμός με το σύνολο των αποδοχών πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη αναλογία με τον επιδιωκόμενο σκοπό ώστε χωρίς να υποβαθμίζεται η ανάγκη αποκατάστασης της ελλειμματικής διαχείρισης, να μην άγει στον πλουτισμό του δημοσίου και να μην μετατρέπει την ανάκληση του διορισμού σε κύρωση.

ThanasisΑπόφαση Ολομ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 771/2021
περισσότερα

Ολομ.Ελ.Συν.2477/2020

H νεότερη και διαφορετική ερμηνεία των ίδιων ουσιαστικών διατάξεων και η μεταστροφή της νομολογίας στο πεδίο των καταλογιστικών διαφορών δεν συνιστά λόγο που καταλύει την ισχύ και τη δεσμευτικότητα του δεδικασμένου.

ThanasisΟλομ.Ελ.Συν.2477/2020
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 599/2021

Αρχή της Αναλογικότητας. Καταλογισμός  υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νοσοκομείου) εξαιτίας αναδρομικής ανάκλησης του διορισμού του λόγω παραποίησης του βαθμού πτυχίου του (άρθρο 33 παρ.1 περ. β) του ν. 2362/1995). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζον αναιρετικώς και εντός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου, σταθμίζει αν το ποσό του επίδικου καταλογισμού, που είχε ήδη μειωθεί από το Τμήμα, είναι συμβατό με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της δίκαιης ισορροπίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα δεδομένα της υπόθεσης. Το Τμήμα είχε μειώσει το ποσό του καταλογισμού από τις 170.000 ευρώ στις 50.000, η Ολομέλεια το μηδένισε.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 599/2021
περισσότερα

Ολομ.Ελεγκ.Συν.2020/2020

To ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και η συμβατότητά του με τις ρυθμίσεις του ν.4387/2016. Η έννοια της εύλογης αναλογίας. Ο ρόλος του κοινού νομοθέτη και του Δικαστή.

ThanasisΟλομ.Ελεγκ.Συν.2020/2020
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 1575/2020

Αρχή μυστικότητας των διασκέψεων – COVID-19 – Τηλεδιάσκεψη – Μειώσεις συντάξεων – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός – Αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου – Παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 1575/2020
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 2000-2020 παραγραφή αναπλήρωσης ελλειμμάτων

Παραγραφή αξίωσης αναπλήρωσης ελλειμμάτων. Αντικατάσταση 20ετούς παραγραφής ΑΚ με τη διάταξη του άρθρου 93 §1 ν. 4129/2013 (φ. 52 Α΄) και για αξιώσεις που ήδη υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της. Καταλογισμός ελλείμματος με απόφαση οργάνου εντασσόμενου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτής και ανεξάρτητα από τον χρόνο που συντελέστηκε το έλλειμμα, δεν υπόκειται στην ανωτέρω ρύθμιση.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 2000-2020 παραγραφή αναπλήρωσης ελλειμμάτων
περισσότερα

Ολομ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 2014/2020

Καταλογισμός δημάρχου ως συνευθυνομένου.  Η παράλειψη άσκησης των εποπτικών καθηκόντων του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και πρακτικών, για τις οποίες  έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν, καθιδρύοντας δημοσιολογιστική ευθύνη του

ThanasisΟλομ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 2014/2020
περισσότερα

Ελ. Συν. 945-2020 συνταξιοδότηση με πλαστά δικαιολογητικά

Απόρριψη αίτησης πρώην δημοτικού υπαλλήλου για κανονισμό σ’ αυτόν σύνταξης, με την αιτιολογία ότι το σύνολο της υπηρεσίας του στο Δήμο δεν δύναται να αναγνωρισθεί ως συντάξιμη, εξ αιτίας της ανάκλησης της πράξης διορισμού του λόγω κατάθεσης από αυτόν πλαστών δικαιολογητικών. Η στέρηση της σύνταξης από υπάλληλο, του οποίου ο διορισμός ανακλήθηκε μετά πάροδο μακρότατου χρόνου, ανεξαρτήτως της τυχόν υπαιτιότητάς του κατά την πρόκληση ή υποβοήθηση του παράνομου διορισμού, αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και στις συνταγματικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας, της προβλεψιμότητας και της αναλογικότητας. Οφείλει δε η Διοίκηση να εξετάσει εάν, με βάση το χρόνο υπηρεσίας του εκκαλούντος, αυτός συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και, σε καταφατική περίπτωση, να του κανονίσει τη σύνταξη που θα δικαιούταν, εάν δεν είχε χωρήσει η ανάκληση του διορισμού του. Τούτο δε, για λόγους αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, ώστε να επιλυθεί οριστικά η αχθείσα ενώπιον του παρόντος Τμήματος συνταξιοδοτική διαφορά και ανεξαρτήτως της υποχρέωσης συμμόρφωσης που πηγάζει για τα συνταξιοδοτικά όργανα από σχετική επί της ανακλήσεως του διορισμού απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ThanasisΕλ. Συν. 945-2020 συνταξιοδότηση με πλαστά δικαιολογητικά
περισσότερα