Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1820/2021

Αναδρομική ανάκληση του διορισμού υπαλλήλου, για τον λόγο ότι, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν σχετικού ελέγχου, ο τίτλος σπουδών που είχε υποβάλει κατά την πρόσληψή του και αποτελούσε προσόν διορισμού, ήταν πλαστός. Κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας, στον παρανόμως διορισθέντα υπάλληλο πρέπει να κανονιστεί σύνταξη ανάλογη του τυπικού προσόντος που πράγματι διέθετε κατά τον διορισμό του.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1820/2021
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 115/2021 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

Μεταρρύθμιση πράξεων ως προς τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης πρώην δημοσίου υπαλλήλου. Αποχώρηση από την υπηρεσία κατόπιν αυτοδίκαιης έκπτωσης λόγω ποινικής καταδίκης του. Κρίσιμος χρόνος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν την ισχύ του ν. 3234/2004. Χρονικό σημείο τερματισμού της τακτικής υπηρεσίας του εκκαλούντος, πρώην εργαζομένου σε Υπουργείο. Ρύθμιση του ειδικού ζητήματος της έναρξης πληρωμής της σύνταξης στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπάλληλος παραμένει στην υπηρεσία και εισπράττει αποδοχές ενεργείας ακόμη και μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Προς αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας οι ευνοϊκότερες διατάξεις περί ορίων ηλικίας που ισχύουν στις γυναίκες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο πρέπει να εφαρμοσθούν και στην περίπτωση των ανδρών υπαλλήλων με ανήλικο τέκνο. Μη συνυπολογισμός ως συντάξιμου του χρόνου, που διανύεται μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω έκπτωσης. Δέχεται εν μέρει την έφεση κατά της συνταξιοδοτικής πράξης της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της τροποποιητικής αυτής, πράξης της ως άνω Διεύθυνσης. Μεταρρυθμίζει τις πράξεις αυτές ως προς τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης του εκκαλούντος, πρώην δημοσίου υπαλλήλου

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 115/2021 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 331/2022

Εξειδίκευση ιατρού στη Λοιμωξιολογία. Παραίτηση από το Ε.Σ.Υ. Καταλογισμός ιατρού γιατί δήθεν παραβίασε την προβλεπόμενη από το άρθρο 58 παρ. 7 του ν. 3528/2007 υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών της στο Νοσοκομείο επί χρόνο ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής της άδειας.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 331/2022
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 0530-2022

Καταλογισμός συνόλου των αποδοχών του υπαλλήλου, μετά από ανάκληση διορισμού λόγω πλαστών. Δέσμευση όλων των μέσων άσκησης της κρατικής εξουσίας να πληρούν τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας. Το Δικαστήριο, στο πλαίσιο της δημοσιολογιστικής διαφοράς, που αφορά στον καταλογισμό των αποδοχών συνεπεία της ανάκλησης του διορισμού λόγω παράνομης πρόσληψης, δύναται, κατ’ εφαρμογή της ως άνω αρχής, να προβεί, κατόπιν στάθμισης των πραγματικών περιστάσεων εκάστης περίπτωσης, στη μείωση του επιστρεπτέου ποσού ή ενδεχομένως και στην πλήρη απαλλαγή του καταλογισθέντος υπαλλήλου, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Ιn concreto στάθμιση.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 0530-2022
περισσότερα

Ελεγκτικό Συνέδριο 1461-2021

Παρακράτηση από τη σύνταξη της εκκαλούσας του ποσού των (6.141,96 ευρώ) οικογενειακής παροχής λόγω γάμου, που αυτή εισέπραξε αχρεωστήτως κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 31.1.2012, αφού όπως προκύπτει από την ως άνω …/1991 απόφαση του Πρωτοδικείου … περί λύσης του γάμου της, είχε διακοπεί η έγγαμη συμβίωση αυτής και του πρώην συζύγου της ήδη από τις 13.9.1991.

ThanasisΕλεγκτικό Συνέδριο 1461-2021
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 345-2021

Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Κώδικα Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων, με την οποία περιορίζεται η αναδρομικότητα των αποτελεσμάτων των εκδιδόμενων βάσει αυτής πράξεων δεν αντίκειται στις προαναφερθείσες διατάξεις της ΕΣΔΑ. Και τούτο διότι, η προβλεπόμενη στον νόμο διαφορετική μεταχείριση, ως προς την έκταση της αναδρομικής ικανοποίησης των αξιώσεών τους από συνταξιοδοτικά δικαιώματα, των δικαιούχων, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα προσδιορίστηκε με βάση τη διάταξη αυτή και όσων δικαιώθηκαν δικαστικά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1, δικαιολογείται αντικειμενικά, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που δεν τελούν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες, δεδομένου ότι η πρώτη κατηγορία δεν επέδειξε ενδιαφέρον για τη δικαστική προσβολή της σχετικής πράξης ή απόφασης της διοίκησης.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 345-2021
περισσότερα

Ολομέλεια Ελ. Συνεδρίου 207-2021

Καταλογισμός σε βάρος του προέδρου και των μελών διοικητικού συμβουλίου για αποδοχές που φέρεται ότι καταβλήθηκαν σε προσωπικό αμιγούς δημοτικής επιχείρησης, το οποίο προσελήφθη παρανόμως με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Η λυσιτέλεια του λόγου περί παραβιάσεως του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση εξετάζεται από το Δικαστήριο σε συνάρτηση με τις ειδικές περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παρέλειψε να αντιμετωπίσει τους ουσιώδεις ισχυρισμούς των αναιρεσειόντων ότι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του διενεργηθέντος ελέγχου και ότι δεν κλήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου οργάνου πριν από την έκδοση της εκκληθείσας καταλογιστικής πράξης για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεκτός ο λόγος της αίτησης αναίρεσης.

ThanasisΟλομέλεια Ελ. Συνεδρίου 207-2021
περισσότερα

Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ

Απόφαση Ολομέλειας ΕλΣυν υπ’ αριθμ. 1477/2021: ΕΑΣ. Η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018 αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Η ίδια παρακράτηση για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφορά, στο Σύνταγμα.

ThanasisΟλομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου 1477-2021 ΕΑΣ
περισσότερα

Ελ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι

Ελ.Συν. 957/2021 ΤΕΤΑΡΤΟ TMHMA

Με τη με αριθμό 957/2021 απόφαση του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, -αφορά περίπου 60.000 συνταξιούχους σε σχέση με τις περικοπές των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων – νέου έτους και επιδόματος αδείας στις συντάξεις τους-, παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα, προκειμένου να εξετασθεί με το θεσμό της πιλοτικής δίκης:

ThanasisΕλ.Συν 957-2021 συνταξιούχοι
περισσότερα